English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription
safe!
()
ดี!   ดี!  dee!

safe

(Adjective)
ปลอดภัย   ปลอดภัย Reverse lookup bplòt pai

safe

(Adjective)
ซึ่งประสบความสำเร็จ   ซึ่งประสบความสำเร็จ 

safe

(Noun)
ตู้นิรภัย   ตู้นิรภัย Reverse lookup dtôo-nin-pai

safe

(Noun)
ถุงยางคุมกำเนิด   ถุงยางคุมกำเนิด  tǒong yaang koom gam-nêrt
(as) safe as houses
(Idiomatical expression)
ปกติดี   ปกติดี  bpòk-gà-dtì dee
be on the safe side
(Idiomatical expression)
ไม่ยอมเสี่ยง   translate thai be on the safe side  mâi yom sìang
fail-safe
(Adjective)
เกี่ยวกับระบบป้องกันภัย   เกี่ยวกับระบบป้องกันภัย 
fail-safe
(Adjective)
ที่ติดตั้งด้วยอุปกรณ์ป้องกันภัย   ที่ติดตั้งด้วยอุปกรณ์ป้องกันภัย 
fail-safe
(Noun)
อุปกรณ์ป้องกันภัย   อุปกรณ์ป้องกันภัย 
play it safe
(Idiomatical expression)
ทำด้วยความระมัดระวัง   translate thai play it safe  tam dûay kwaam rá-mát-rá-wang
safe and sound
(Idiomatical expression)
ปลอดภัย   ปลอดภัย Reverse lookup bplòt pai
play safe
(Phrasal verb)
ป้องกัน   translate thai play safe Reverse lookup bpông gan
safe deposit box
(Noun)
ตู้นิรภัยของธนาคารที่รับฝากของมีค่า   ตู้นิรภัยของธนาคารที่รับฝากของมีค่า  dtôo-nin-pai kǒng tá-naa-kaan têe ráp fàak kǒng mee kâa
safe house
(Noun)
ที่หลบภัย   ที่หลบภัย Reverse lookup têe lòp-pai
safe-conduct
(Noun)
เอกสารอนุญาตให้ผ่านได้โดยเฉพาะช่วงสงคราม   เอกสารอนุญาตให้ผ่านได้โดยเฉพาะช่วงสงคราม  ek-gà-sǎan a-nòo-yâat hâi pàan dâi doi chà-pór chûang sǒng-kraam
safecracker
(Noun)
ผู้งัดแงะตู้นิรภัย   ผู้งัดแงะตู้นิรภัย 
safeguard
(Noun)
สิ่งป้องกัน   สิ่งป้องกัน 
safeguard
(Verb)
ปกป้อง   ปกป้อง Reverse lookup bpòk bpông
safekeeping
(Noun)
การเก็บไว้ในที่ปลอดภัย   การเก็บไว้ในที่ปลอดภัย 
safely
(Adverb)
อย่างปลอดภัย   อย่างปลอดภัย Reverse lookup yàang bplòt pai
safeness
(Noun)
ความปลอดภัย   ความปลอดภัย Reverse lookup kwaam bplòt pai
safety
(Noun)
ความปลอดภัย   ความปลอดภัย Reverse lookup kwaam bplòt pai
safety
(Noun)
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย   อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย  oo-bpà-gon rák-sǎa kwaam bplòt pai
safety
(Noun)
ถุงยางอนามัย   ถุงยางอนามัย Reverse lookup tǒong yaang a-nǎa-mai
safety belt
(Noun)
เข็มขัดนิรภัย   เข็มขัดนิรภัย Reverse lookup kěm-kàt-nin-pai
safety glass
(Noun)
กระจกนิรภัย   translate thai safety glass 
safeguard against
(Phrasal verb)
ปกป้อง   ปกป้อง Reverse lookup bpòk bpông
unsafe
(Adjective)
ซึ่งไม่ปลอดภัย   translate thai unsafe 
vouchsafe
(Verb)
ยินยอมให้   translate thai vouchsafe 
 
;