English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

sense

(Noun)
อารมณ์   translate thai sense Reverse lookup aa-rom

sense

(Noun)
ประสาทสัมผัส   translate thai sense Reverse lookup bprà-sàat sǎm-pàt

sense

(Noun)
สติสัมปชัญญะ   translate thai sense 

sense

(Noun)
ความหมายของคำ   translate thai sense  kwaam mǎi kǒng kam

sense

(Verb)
สัมผัส   translate thai sense Reverse lookup sǎm-pàt

sense

(Verb)
ตระหนัก   translate thai sense Reverse lookup dtrà nàk
bring someone to his senses
(Idiomatical expression)
ทำให้ฟื้น   translate thai bring someone to his senses 
bring someone to his senses
(Idiomatical expression)
ทำให้กลับมามีเหตุผลหรือใช้เหตุผลใคร่ครวญ   translate thai bring someone to his senses  tam hâi glàp maa mee hèt pǒn rěu chái hèt pǒn krâi kruan
common sense
(Noun)
การตัดสินแบบพื้นๆ   การตัดสินแบบพื้นๆ  gaan dtàt-sǐn bàep péun péun
good sense
(Noun)
จิตสำนึก   translate thai good sense Reverse lookup jìt sǎm-néuk
horse sense
(Noun)
สามัญสำนึก (คำไม่เป็นทางการป   translate thai horse sense 
horse sense
(Idiomatical expression)
สามัญสำนึก   translate thai horse sense Reverse lookup sǎa-man sǎm-néuk
in a sense
(Idiomatical expression)
ในทางทฤษฎี   translate thai in a sense  nai taang sít-dee
sixth sense
(Idiomatical expression)
สัมผัสที่ 6   translate thai sixth sense  sǎm-pàt têe 6
stuff and nonsense
(Idiomatical expression)
ไร้สาระ   translate thai stuff and nonsense Reverse lookup rái-sǎa-rá
take leave of one's senses
(Idiomatical expression)
ไม่มีเหตุผล   ไม่มีเหตุผล Reverse lookup mâi mee hèt pǒn
make sense of
(Idiomatical expression)
สามารถเข้าใจ   translate thai make sense of  sǎa-mâat kâo jai
no-nonsense
(Adjective)
ง่ายๆ และตรงไปตรงมา   translate thai no-nonsense  ngâi ngâi láe dtrong bpai dtrong maa
nonsense
(Noun)
การพูดสิ่งไร้สาระ   translate thai nonsense 
nonsense
(Noun)
เรื่องไร้สาระ   เรื่องไร้สาระ Reverse lookup rêuang rái-sǎa-rá
sense organ
(Noun)
อวัยวะประสาทสัมผัส   translate thai sense organ  a-wǎi-wá bprà-sàat sǎm-pàt
sense perception
(Noun)
ความรู้สึกสัมผัส   translate thai sense perception  kwaam róo-sèuk sǎm-pàt
senseless
(Adjective)
ซึ่งไม่มีความรู้สึก   translate thai senseless 
senseless
(Adjective)
ซึ่งไม่มีความหมาย   translate thai senseless 
senseless
(Adjective)
โง่   translate thai senseless Reverse lookup ngôh
sixth sense
(Noun)
สัมผัสที่หก   translate thai sixth sense  sǎm-pàt têe hòk
 
;