English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

shaft

(Noun)
ด้าม   translate thai shaft Reverse lookup dâam

shaft

(Noun)
ทางเดิน   translate thai shaft Reverse lookup taang dern

shaft

(Noun)
การกระทำที่ไม่ยุติธรรม   translate thai shaft  gaan grà-tam têe mâi yóo-dtì tam

shaft

(Verb)
ถ่อด้วยคานไม้   translate thai shaft 

shaft

(Verb)
กระทำอย่างไม่ยุติธรรม   translate thai shaft 
air shaft
(Noun)
ปล่องที่มีอากาศเข้า   ปล่องที่มีอากาศเข้า  bplòng têe mee aa-gàat kâo
camshaft
(Noun)
แกนของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่หมุนได้   translate thai camshaft  gaen kǒng chín sùan krêuang-yon têe mǒon dâi
mineshaft
(Noun)
ทางแคบและลึกเข้าสู่เหมือง   translate thai mineshaft  taang kâep láe léuk kâo sòo měuang
overhead camshaft
(Noun)
แกนลูกเบี้ยวที่ติดตั้งอยู่บนหัวเครื่องยนต์   translate thai overhead camshaft  gaen lôok bîeow têe dtìt dtâng yòo bon hǔa krêuang-yon
shafted
()
มีปัญหา   translate thai shafted  mee bpan-hǎa
shafting
()
การร่วมเพศ   translate thai shafting  gaan rûam pêt
shaft into
(Phrasal verb)
หลอกลวง   translate thai shaft into 
 
;