English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

slang

(Noun)
ถ้อยคำที่เป็นภาษาพูดและใช้ในกลุ่มคนบางกลุ่ม   translate thai slang  tôy kam têe bpen paa-sǎa pôot láe chái nai glòom kon baang glòom

slang

(Verb)
ใช้ภาษาหยาบคาย   translate thai slang  chái paa-sǎa yàap kai

slang

(Verb)
ใช้ภาษาหยาบคายกับ   translate thai slang  chái paa-sǎa yàap kai gàp
slanging match
(Idiomatical expression)
การโต้เถียงที่รุนแรง   translate thai slanging match  gaan dtôh tǐang têe roon raeng
nautical slang
(Noun)
คำสแลงของชาวทะเล   translate thai nautical slang 
 
;