English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

slide

(Verb)
ลื่น   translate thai slide Reverse lookup lêun

slide

(Verb)
ทำให้ลื่นถลา   translate thai slide 

slide

(Verb)
เปลี่ยนไปสู่สภาพที่แตกต่าง   translate thai slide  bplìan bpai sòo sà-pàap têe dtàek dtàang

slide

(Verb)
ลดลง   translate thai slide Reverse lookup lót long

slide

(Noun)
การลื่นไถล   translate thai slide  gaan lêun tǎi-n

slide

(Noun)
ภาพนิ่ง   translate thai slide Reverse lookup pâap nîng
backslide
(Verb)
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นหลังพยายามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม   translate thai backslide  kwaam pìt plâat têe gèrt kêun lǎng pá-yaa-yaam bplìan bplaeng prí-dtìk-rá-rom
landslide victory
(Idiomatical expression)
ชัยชนะสำคัญ   translate thai landslide victory  chai chá-ná sǎm-kan
let something slide
(Idiomatical expression)
ละทิ้ง   ละทิ้ง Reverse lookup lá tíng
landslide
(Noun)
แผ่นดินถล่ม   translate thai landslide 
mudslide
(Noun)
ทะเลโคลนที่มาจากภูเขาทำลายบ้านเรือนและผู้คน   translate thai mudslide 
slide rule
(Noun)
ไม้บรรทัดแบบมีตัวเลื่อนไปมาได้สำหรับคำนวณ   translate thai slide rule 
slider
(Noun)
สไลเดอร์   สไลเดอร์ 
slide around
(Phrasal verb)
ลื่นไถลไปมา   translate thai slide around  lêun tǎi-n bpai maa
slide into
(Phrasal verb)
ไถลเข้าไป   translate thai slide into 
slide out of
(Phrasal verb)
หลบออกจาก   translate thai slide out of 
slide over
(Phrasal verb)
ไถลไปบน   translate thai slide over 
slide round
(Phrasal verb)
ลื่นไถลไปมา   translate thai slide round  lêun tǎi-n bpai maa
 
;