English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

south

(Noun)
ทิศใต้   translate thai south Reverse lookup tít dtâi

south

(Adjective)
ทางใต้   translate thai south Reverse lookup taang dtâi

south

(Adverb)
ทางใต้   translate thai south Reverse lookup taang dtâi
down South
(Idiomatical expression)
ไปทางใต้ของอังกฤษ   ไปทางใต้ของอังกฤษ  bpai taang dtâi kǒng ang-grìt
east-southeast
(Noun)
ตำแหน่งบนเข็มทิศที่อยู่กึ่งกลางระหว่างทิศตะวันออกกับทิศตะวันออกเฉียงใต้   ตำแหน่งบนเข็มทิศที่อยู่กึ่งกลางระหว่างทิศตะวันออกกับทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
east-southeast
(Adjective)
ไปทางทิศกึ่งกลางระหว่างทิศตะวันออกกับทิศตะวันออกเฉียงใต้   ไปทางทิศกึ่งกลางระหว่างทิศตะวันออกกับทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
east-southeast
(Adverb)
ไปยังทิศกึ่งกลางระหว่างทิศตะวันออกกับทิศตะวันออกเฉียงใต้   ไปยังทิศกึ่งกลางระหว่างทิศตะวันออกกับทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
magnetic South
(Noun)
ทิศใต้ของเข็มทิศ   translate thai magnetic South  tít dtâi kǒng kěm tít
New South Wales
(Noun)
รัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลีย   translate thai New South Wales 
go south
()
ตกฮวบ   translate thai go south Reverse lookup dtòk hûap
head south
()
ตกฮวบ   translate thai head south Reverse lookup dtòk hûap
north and south
()
ปาก   translate thai north and south Reverse lookup bpàak
South Pacific
(Noun)
แปซิฟิกใต้   translate thai South Pacific  bpàe-sí-fík dtâi
South Pole
(Noun)
ขั้วโลกใต้   translate thai South Pole Reverse lookup kûa lohk dtâi
South Seas
(Noun)
ทะเลทางใต้เส้นศูนย์สูตร   translate thai South Seas  tá-lay taang dtâi sên sǒon sòot
southbound
(Adjective)
ที่มุ่งหน้าไปทางใต้   translate thai southbound  têe môong-nâa bpai taang dtâi
Southdown
(Adjective)
แกะพันธุ์ที่เลี้ยงเพื่อเอาเนื้อ   translate thai Southdown 
southeast
(Noun)
ทิศตะวันออกเฉียงใต้   translate thai southeast  tít dtà-wan ok chǐang dtâi
southeast
(Adjective)
ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้   translate thai southeast 
southeast
(Adverb)
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้   translate thai southeast  bpai taang tít dtà-wan ok chǐang dtâi
Southeast Asia
(Noun)
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   translate thai Southeast Asia 
Southeast Asian
(Noun)
กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   translate thai Southeast Asian 
southeaster
(Noun)
ลมตะวันออกเฉียงใต้   translate thai southeaster 
southeastern
(Adjective)
ทางตะวันออกเฉียงใต้   translate thai southeastern 
southeastward
(Noun)
ทิศตะวันออกเฉียงใต้   translate thai southeastward  tít dtà-wan ok chǐang dtâi
southeastward
(Adjective)
มาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้   translate thai southeastward  maa jàak tít dtà-wan ok chǐang dtâi
southeastward
(Adverb)
ไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้   translate thai southeastward  bpai yang tít dtà-wan ok chǐang dtâi
southeastwards
(Adverb)
ไปทางตะวันออกเฉียงใต้   translate thai southeastwards 
souther
(Noun)
ลมที่พัดจากทิศใต้   translate thai souther  lom têe pát jàak tít dtâi
southerly
(Adjective)
ไปทางใต้   translate thai southerly  bpai taang dtâi
 
;