English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

square

(Noun)
สี่เหลี่ยมจัตุรัส   translate thai square Reverse lookup sèe-lìam jàdtoorad

square

(Noun)
แผ่นกระดานเล่นเกมซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส   translate thai square 

square

(Noun)
ลานกว้าง   translate thai square 

square

(Noun)
ตึกที่มีถนนสี่ด้าน   translate thai square  dtèuk têe mee tà-nǒn sèe dâan

square

(Noun)
ผลที่ได้จากกำลังสอง   translate thai square  pǒn têe dâi jàak gam-lang sǒng

square

(Noun)
ไม้ฉากของช่างไม้   translate thai square 

square

(Adjective)
เป็นสี่เหลี่ยม   translate thai square 

square

(Verb)
ทำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม   translate thai square  tam hâi bpen rôop sèe-lìam

square

(Verb)
ยกกำลังสอง   translate thai square  yók gam-lang sǒng

square

(Verb)
ปรับให้ตรง   translate thai square  bpràp hâi dtrong

square

(Adverb)
อย่างตั้งฉาก   translate thai square 

square

(Adverb)
อย่างตรงไปตรงมา   translate thai square Reverse lookup yàang dtrong bpai dtrong maa
foursquare
(Adjective)
มั่นคง   มั่นคง Reverse lookup mân-kong
foursquare
(Adverb)
มั่นคง   มั่นคง Reverse lookup mân-kong
foursquare
(Adjective)
ตรงไปตรงมา   ตรงไปตรงมา Reverse lookup dtrong bpai dtrong maa
square deal
(Idiomatical expression)
การแลกเปลี่ยนที่ยุติธรรม   translate thai square deal 
square meal
(Idiomatical expression)
อาหารครบห้าหมู่   translate thai square meal 
square metre
(Noun)
ตารางเมตร   translate thai square metre Reverse lookup dtaa raang mêt
square root
(Noun)
จำนวนรากกำลังสอง   translate thai square root 
square-rigged
(Noun)
ใบเรือรูปสี่เหลี่ยมที่พาดขวาง   translate thai square-rigged 
square away
(Phrasal verb)
เตรียมพร้อม   translate thai square away Reverse lookup dtriam próm
square away
(Phrasal verb)
เตรียมต่อสู้   translate thai square away  dtriam dtòr sôo
square off
(Phrasal verb)
แบ่งเป็นสี่เหลี่ยม   translate thai square off 
square off
(Phrasal verb)
เตรียมต่อสู้   translate thai square off  dtriam dtòr sôo
square off
(Phrasal verb)
จัดให้เป็นระเบียบ   translate thai square off 
square up
(Phrasal verb)
ตั้งให้เป็นมุมฉาก   translate thai square up  dtâng hâi bpen moom-chàak
square up
(Phrasal verb)
เตรียมประจันหน้ากัน   translate thai square up 
square up to
(Phrasal verb)
เตรียมต่อสู้กับ   translate thai square up to  dtriam dtòr sôo gàp
square with
(Phrasal verb)
จ่ายหมด   translate thai square with  jài mòt
square with
(Phrasal verb)
เห็นพ้องกับ   translate thai square with 
 
;