English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

stability

(Noun)
เสถียรภาพ   เสถียรภาพ Reverse lookup sà-tǐan-rá-pâap

stability

(Noun)
ความเด็ดเดี่ยว   ความเด็ดเดี่ยว Reverse lookup kwaam dèt dìeow
instability
(Noun)
ความไม่มั่นคง   ความไม่มั่นคง 
 
;