English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

stamp

(Noun)
ดวงตราไปรษณียากร   translate thai stamp Reverse lookup duang dtraa bprai-sà-nee-yaa-gon

stamp

(Noun)
รอยตราประทับ   translate thai stamp  roy dtraa-bprà-táp

stamp

(Noun)
ตราประทับ   translate thai stamp Reverse lookup dtraa-bprà-táp

stamp

(Noun)
ลักษณะเฉพาะ   translate thai stamp Reverse lookup lák-sà-ná chà-pór

stamp

(Noun)
การเหยียบ   translate thai stamp  gaan yìap

stamp

(Noun)
กระเดื่องบดแร่   translate thai stamp 

stamp

(Verb)
ติดแสตมป์   translate thai stamp  dtìt sà-dtaem

stamp

(Verb)
กระทืบ   translate thai stamp Reverse lookup grà-têup

stamp

(Verb)
กระทืบ   translate thai stamp Reverse lookup grà-têup

stamp

(Verb)
กำจัด   translate thai stamp Reverse lookup gam jàt
postage stamp
(Noun)
แสตมป์   translate thai postage stamp Reverse lookup sà-dtaem
revenue stamp
(Noun)
อากรแสตมป์   translate thai revenue stamp Reverse lookup aa-gòn sa-dtaem
rubber stamp
(Noun)
ตรายาง   translate thai rubber stamp Reverse lookup dtraa yaang
rubber-stamp
(Verb)
ประทับตรายาง   translate thai rubber-stamp  bprà-táp dtraa yaang
stampede
(Noun)
ความแตกตื่นโกลาหล   translate thai stampede 
stampede
(Verb)
ทำให้แตกตื่น   translate thai stampede  tam hâi dtàek dtèun
stampede
(Verb)
์แตกตื่น   ์แตกตื่น 
stamper
(Noun)
ผู้ประทับตรา   translate thai stamper 
stamper
(Noun)
กระเดื่องบดแร่   translate thai stamper 
stamper
(Noun)
แม่พิมพ์จานเสียง   translate thai stamper  mâe pim jaan sǐang
stamp as
(Phrasal verb)
ทำให้ตระหนักว่าเป็น   translate thai stamp as 
stamp on
(Phrasal verb)
เหยียบ/ย่ำบน   translate thai stamp on  yìap/yâm bon
stamp out
(Phrasal verb)
ย่ำจังหวะ   translate thai stamp out  yâm jang wà
stamp out
(Phrasal verb)
เหยียบให้   translate thai stamp out  yìap hâi
stamp upon
(Phrasal verb)
เหยียบหรือย่ำบน   translate thai stamp upon  yìap rěu yâm bon
stamp with
(Phrasal verb)
ประทับตราด้วย   translate thai stamp with  bprà-táp dtraa dûay
stampede into
(Phrasal verb)
ทำให้แตกตื่น   translate thai stampede into  tam hâi dtàek dtèun
trading stamp
(Noun)
ตั๋วที่นำไปใช้แลกของ   translate thai trading stamp 
 
;