English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

state

(Noun)
สภาพ   สภาพ Reverse lookup sà-pàap

state

(Verb)
บอกกล่าว   บอกกล่าว Reverse lookup bòk glào
Aloha State
(Noun)
ชื่อเล่นของรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา   ชื่อเล่นของรัฐฮาวาย  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
apostate
(Noun)
ผู้ที่เลิกศรัทธา   ผู้ที่เลิกศรัทธา 
bank statement
(Noun)
รายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝาก   รายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝาก  rai gaan ngern fàak tǒn nai ban-chee ngern fàak
fine state of affairs
(Idiomatical expression)
เรื่องไม่น่าพอใจ   เรื่องไม่น่าพอใจ 
devastate
(Verb)
ทำลายล้าง   ทำลายล้าง Reverse lookup tam lai láang
devastate
(Verb)
ทำให้ท่วมท้นด้วยความรู้สึก   ทำให้ท่วมท้นด้วยความรู้สึก  tam hâi tûam tón dûay kwaam róo-sèuk
estate
(Noun)
ทรัพย์สินที่ดิน   ทรัพย์สินที่ดิน  sáp-sǐn têe din
estate
(Noun)
มรดก   มรดก Reverse lookup mor-rá-dòk
estate agent
(Noun)
คนที่ทำงานเกี่ยวกับการขายบ้านและที่ดิน   คนที่ทำงานเกี่ยวกับการขายบ้านและที่ดิน  kon têe tam ngaan gìeow gàp gaan kǎi bâan láe têe din
gestate
(Verb)
ตั้งครรภ์   ตั้งครรภ์ Reverse lookup dtâng kan
gestate
(Verb)
ตั้งครรภ์   ตั้งครรภ์ Reverse lookup dtâng kan
wipe the state clean
(Idiomatical expression)
ลืมเรื่องแย่ๆ   ลืมเรื่องแย่ๆ 
instate
(Verb)
มอบตำแหน่งให้   มอบตำแหน่งให้  môp dtam-nàeng hâi
interstate
(Noun)
โครงข่ายทางหลวงที่เชื่อมรัฐต่างๆ โดยเฉพาะในอเมริกา   โครงข่ายทางหลวงที่เชื่อมรัฐต่างๆ โดยเฉพาะในอเมริกา 
interstate
(Adjective)
ระหว่างรัฐ   ระหว่างรัฐ 
intrastate
(Adjective)
เกิดขึ้นภายในรัฐ   เกิดขึ้นภายในรัฐ 
lie in state
(Idiomatical expression)
แสดงต่อสาธารณะ   แสดงต่อสาธารณะ 
ministate
(Noun)
รัฐอิสระ   รัฐอิสระ 
mission statement
(Noun)
เอกสารบอกวัตถุประสงค์ขององค์กร   เอกสารบอกวัตถุประสงค์ขององค์กร  ek-gà-sǎan bòk wát-tòo bprà-sǒng kǒng ong-gon
misstate
(Verb)
กล่าวอย่างผิดๆ   กล่าวอย่างผิดๆ 
misstatement
(Noun)
การกล่าวบิดเบือน   การกล่าวบิดเบือน 
multistate
(Adjective)
ซึ่งประกอบด้วยหลายรัฐ   ซึ่งประกอบด้วยหลายรัฐ 
out-of-state
(Adjective)
ซึ่งมาจากรัฐต่างกัน   ซึ่งมาจากรัฐต่างกัน 
overstate
(Verb)
กล่าวเกินจริง   กล่าวเกินจริง Reverse lookup glào gern jing
overstatement
(Noun)
การกล่าวเกินจริง   การกล่าวเกินจริง  gaan glào gern jing
prostate gland
(Noun)
ต่อมลูกหมาก   ต่อมลูกหมาก 
real estate
(Noun)
อสังหาริมทรัพย์   อสังหาริมทรัพย์ Reverse lookup à-sǎng-hǎa-rim-sáp
reinstate
(Verb)
ให้กลับมารับตำแหน่งเดิม   ให้กลับมารับตำแหน่งเดิม 
 
;