English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

stay with

(Phrasal verb)
ทำงานกับ   ทำงานกับ  tam ngaan gàp

stay with

(Phrasal verb)
เป็นแขกรับเชิญของ   เป็นแขกรับเชิญของ  bpen kàek ráp chern kǒng
stay within
(Phrasal verb)
ยังเชื่อฟัง   ยังเชื่อฟัง  yang chêua fang
 
;