English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

step

(Noun)
ก้าว   translate thai step Reverse lookup gâo

step

(Verb)
ก้าว   translate thai step Reverse lookup gâo

step

(Verb)
ก้าว   translate thai step Reverse lookup gâo
at someone's doorstep
(Idiomatical expression)
ในความดูแลของ   ในความดูแลของ  nai kwaam doo lae kǒng
be in step
(Idiomatical expression)
ก้าวพร้อมกัน   translate thai be in step  gâo próm gan
be out of step
(Idiomatical expression)
แตกต่างจาก   translate thai be out of step  dtàek dtàang jàak
doorstep
(Noun)
ธรณีประตู   ธรณีประตู Reverse lookup tor-rá-nee bprà-dtoo
get (step) out of line
(Idiomatical expression)
ไม่เชื่อฟัง   translate thai get step out of line  mâi chêua fang
goosestep
(Verb)
เดินตบเท้า   translate thai goosestep  dern dtòp táo
in step (with)
(Idiomatical expression)
แทนที่   translate thai in step with Reverse lookup taen têe
on someone's doorstep
(Idiomatical expression)
ในความรับผิดชอบของบางคน   translate thai on someone's doorstep  nai kwaam ráp pìt chôp kǒng baang kon
out of step (with)
(Idiomatical expression)
มีจังหวะ (การเดิน, การเต้น, การพูดฯลฯ) ไม่เข้ากับคนอื่น   translate thai out of step with 
step by step
(Idiomatical expression)
ทีละขั้น   translate thai step by step Reverse lookup tee lá kân
step-by-step
(Idiomatical expression)
ทีละขั้น   translate thai step-by-step Reverse lookup tee lá kân
watch one's step
(Idiomatical expression)
ระวังไม่ให้กระทบคนอื่น   translate thai watch one's step  rá-wang mâi hâi grà-tóp kon eun
instep
(Noun)
หลังเท้า   translate thai instep  lǎng táo
keep one step ahead of
(Idiomatical expression)
ก้าวล้ำหน้า (คนอื่นหรือสิ่งอื่น) อยู่เล็กน้อย   translate thai keep one step ahead of 
keep step with
(Idiomatical expression)
เดินไปด้วยระดับความเร็วเท่ากัน   translate thai keep step with 
lock step
(Noun)
วิธีการเดินแถวที่ก้าวเท้าให้พร้อมกับเท้าของคนที่อยู่ข้างหน้า   translate thai lock step  wí-tee gaan dern tǎew têe gâo táo hâi próm gàp táo kǒng kon têe yòo kâang nâa
misstep
(Noun)
ก้าวผิดทาง   translate thai misstep  gâo pìt taang
misstep
(Noun)
ความผิดพลาด   translate thai misstep Reverse lookup kwaam pìt plâat
one-step
(Noun)
การเต้นรำจังหวะบอลรูม   translate thai one-step 
overstep
(Verb)
เกินขอบเขต   translate thai overstep Reverse lookup gern kòp kèt
quickstep
(Noun)
ดนตรีสำหรับเต้นรำจังหวะเร็ว   translate thai quickstep 
quickstep
(Noun)
จังหวะในการเต้นบอลรูม   translate thai quickstep 
remain one step ahead of
(Idiomatical expression)
ล้ำหน้า   translate thai remain one step ahead of Reverse lookup lám nâa
sidestep
(Verb)
หลีกเลี่ยง   translate thai sidestep Reverse lookup lèek lîang
sidestep
(Verb)
หลีกเลี่ยง   translate thai sidestep Reverse lookup lèek lîang
stairstep
(Noun)
การเรียงเป็นขั้น   translate thai stairstep  gaan riang bpen kân
stepbrother
(Noun)
ลูกเลี้ยงที่เป็นผู้ชาย   translate thai stepbrother  lôok-líang têe bpen pôo chai
 
;