English Thai Dictionary

Pages: [1] 2
Search word English Translation Thai Transcription

sun

(Noun)
ดวงอาทิตย์   ดวงอาทิตย์ Reverse lookup duang aa-tít

sun

(Noun)
ดาวฤกษ์   translate thai sun Reverse lookup dao rík

sun

(Noun)
แสงอาทิตย์   แสงอาทิตย์ Reverse lookup sǎeng aa-tít

sun

(Noun)
คนหรือสิ่งที่รุ่งโรจน์   คนหรือสิ่งที่รุ่งโรจน์ 

sun

(Noun)
พระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตก   พระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตก 

sun

(Verb)
อาบแดด   translate thai sun Reverse lookup aap-dàet

sun

(Verb)
ผึ่งแดด   translate thai sun 
Advent Sunday
(Noun)
วันอาทิตย์ที่สี่ก่อนวันคริสต์มาส   translate thai Advent Sunday  wan aa-tít têe sèe gòn wan krít-mâat
asunder
(Adverb)
แยกออกเป็นชิ้นๆ   translate thai asunder 
all and sundry
(Idiomatical expression)
ทุกคน   ทุกคน Reverse lookup tóok kon
disunion
(Noun)
การไม่ปรองดองกัน   การไม่ปรองดองกัน  gaan mâi bprong-dong gan
disunite
(Verb)
ทำให้แตกความสามัคคี   ทำให้แตกความสามัคคี  tam hâi dtàek kwaam sǎa-mák-kee
in a month of Sundays
(Idiomatical expression)
ยาวนานมาก   translate thai in a month of Sundays  yao naan mâak
in one's Sunday best
(Idiomatical expression)
สวมเสื้อผ้าที่ใส่ไปโบสถ์   translate thai in one's Sunday best  sǔam sêua pâa têe sài bpai boht
labour under misunderstanding
(Idiomatical expression)
ทำผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง   translate thai labour under misunderstanding 
midnight sun
(Noun)
พระอาทิตย์เที่ยงคืน   translate thai midnight sun 
misunderstand
(Verb)
เข้าใจผิด   translate thai misunderstand Reverse lookup kâo jai pìt
misunderstanding
(Noun)
ความเข้าใจผิด   translate thai misunderstanding Reverse lookup kwaam kâo jai pìt
misunderstanding
(Noun)
ความไม่เห็นด้วย   translate thai misunderstanding 
misunderstood
(Verb)
กริยาช่องที่ 2 ของ misunderstand   translate thai misunderstood 
Mothering Sunday
(Noun)
วันแม่ของอเมริกา   translate thai Mothering Sunday  wan mâe kǒng à-may-rí-gaa
Sunday best
()
ชุดดีที่สุดซึ่งใส่ไปโบสถ์   translate thai Sunday best 
Sunday driver
()
คนขับรถเอื่อยๆ   translate thai Sunday driver 
where the sun don't shine
()
ช่องทวารหนัก   ช่องทวารหนัก  chông tá-waan nàk
sun deck
(Noun)
ดาดฟ้าเรือ   translate thai sun deck  dàat fáa reua
sun disk
(Noun)
สัญลักษณ์ดวงอาทิตย์   translate thai sun disk  sǎn-lák-d ̀ duang aa-tít
sun lamp
(Noun)
หลอดไฟอุลตราไวโอเลต   translate thai sun lamp 
sunbathe
(Verb)
อาบแดด   translate thai sunbathe Reverse lookup aap-dàet
sunbather
(Noun)
คนที่อาบแดด   translate thai sunbather  kon têe aap-dàet
sunbeam
(Noun)
ลำแสงอาทิตย์   translate thai sunbeam 
Pages: [1] 2
 
;