English Thai Dictionary

Pages: [1] 2 3 ... 11
Search word English Translation Thai Transcription

tan

(Noun)
สีไหม้เกรียมของผิวหนังจากการตากแดด   translate thai tan 

tan

(Noun)
สีน้ำตาลไหม้   translate thai tan  sěe nám dtaan mâi

tan

(Verb)
ทำให้ผิวเป็นสีน้ำตาลไหม้   translate thai tan 

tan

(Verb)
มีผิวสีน้ำตาลไหม้   translate thai tan 

tan

(Verb)
ฟอกหนัง   translate thai tan Reverse lookup fôk nǎng

tan

(Adjective)
ที่มีสีน้ำตาลแดง   translate thai tan  têe mee sěe nám dtaan daeng

tan

(Adjective)
ที่มีผิวสีแทน   translate thai tan 
acceptance
(Noun)
การตอบรับ   การตอบรับ Reverse lookup gaan dtòp ráp
acceptance
(Noun)
การตอบรับคำเชิญ   การตอบรับคำเชิญ  gaan dtòp ráp kam chern
acceptance
(Noun)
การเต็มใจเชื่อ   การเต็มใจเชื่อ  gaan dtem jai chêua
acceptance
(Noun)
การยอมรับเข้ากลุ่ม   การยอมรับเข้ากลุ่ม  gaan yom ráp kâo glòom
acceptance
(Noun)
การรับ   การรับ  gaan ráp
acceptance
(Noun)
การเห็นพ้องกับ   การเห็นพ้องกับ 
acceptance
(Noun)
การอดทน   การอดทน  gaan òt ton
acceptant
(Adjective)
เต็มใจรับ   เต็มใจรับ  dtem jai ráp
accountancy
(Noun)
การบัญชี   การบัญชี Reverse lookup gaan ban-chee
accountant
(Noun)
นักบัญชี   นักบัญชี 
acquaintance
(Noun)
คนรู้จัก   คนรู้จัก  kon róo jàk
acquaintance
(Noun)
ความรู้   ความรู้ Reverse lookup kwaam róo
admittance
(Noun)
การอนุญาตให้เข้าได้   translate thai admittance  gaan a-nòo-yâat hâi kâo dâi
Afghanistan
(Noun)
ประเทศอัฟกานิสถาน   ประเทศอัฟกานิสถาน 
Afghanistan
(Noun)
อัฟกานิสถาน   อัฟกานิสถาน 
annuitant
(Noun)
ผู้ได้รับรายได้   ผู้ได้รับรายได้ 
antitank
(Adjective)
ใช้ต่อสู้กับรถถัง   ใช้ต่อสู้กับรถถัง  chái dtòr sôo gàp rót tǎng
able to do something standing on one's head
(Idiomatical expression)
สามารถทำบางสิ่งได้ง่ายและเร็ว   สามารถทำบางสิ่งได้ง่ายและเร็ว  sǎa-mâat tam baang sìng dâi ngâi láe rew
bandstand
(Noun)
สถานที่เปิดด้านข้าง (มีหลังคา) เพื่อเล่นดนตรีกลางแจ้ง   translate thai bandstand 
Bangkok Metropolitan Administration
(Noun)
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร   ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร Reverse lookup sǎa-laa wâa gaan groong têp má-hǎa ná-kon
blatancy
(Noun)
ความชัดแจ้ง   translate thai blatancy 
blatant
(Adjective)
ชัดแจ้ง   translate thai blatant Reverse lookup chát jâeng
botanical
(Adjective)
เกี่ยวกับพืช   translate thai botanical  gìeow gàp pêut
Pages: [1] 2 3 ... 11
 
;