English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

test

(Noun)
การทดสอบ   translate thai test  gaan tót sòp

test

(Noun)
วิธีที่ใช้ในการทดสอบ   วิธีที่ใช้ในการทดสอบ  wí-tee têe chái nai gaan tót sòp

test

(Noun)
เหตุการณ์ที่พิสูจน์คุณสมบัติของบุคคล   translate thai test  hèt gaan têe pí-sòot koon sǒm-bàt kǒng bòok-kon

test

(Noun)
แบบทดสอบ   translate thai test Reverse lookup bàep tót sòp

test

(Verb)
ตรวจสอบ   translate thai test Reverse lookup dtrùat sòp

test

(Verb)
ตรวจสอบ   ตรวจสอบ Reverse lookup dtrùat sòp
alpha test
(Noun)
การทดสอบเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์หรือคุณภาพ   การทดสอบเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์หรือคุณภาพ 
attest
(Verb)
ทำให้ชัดเจน   ทำให้ชัดเจน  tam hâi chát jen
attest
(Verb)
พิสูจน์ว่าจริง   พิสูจน์ว่าจริง 
at the latest
(Idiomatical expression)
ไม่ช้ากว่า   ไม่ช้ากว่า  mâi cháa gwàa
attest to
(Phrasal verb)
ยืนยัน   ยืนยัน Reverse lookup yeun yan
contest
(Noun)
การแข่งขัน   การแข่งขัน Reverse lookup gaan kàeng kǎn
contest
(Noun)
การดิ้นรน   การดิ้นรน Reverse lookup gaan-dîn-ron
contest
(Verb)
เข้าร่วมการประกวด   เข้าร่วมการประกวด  kâo rûam gaan bprà-gùat
contest
(Verb)
ท้าทาย   ท้าทาย Reverse lookup táa tai
contestant
(Noun)
ผู้แข่งขัน   ผู้แข่งขัน 
contest against
(Phrasal verb)
แข่งขันกับ   แข่งขันกับ  kàeng kǎn gàp
contest against
(Phrasal verb)
ดิ้นรนต่อสู้กับ   ดิ้นรนต่อสู้กับ 
contest with
(Phrasal verb)
แข่งขันกับ   แข่งขันกับ  kàeng kǎn gàp
contest with
(Phrasal verb)
ดิ้นรนต่อสู้กับ   ดิ้นรนต่อสู้กับ 
detest
(Verb)
เกลียดมาก   เกลียดมาก  gè-lee-yót mâak
detestable
(Adjective)
ที่เกลียดชัง   ที่เกลียดชัง  têe gè-lee-yót chang
detestation
(Noun)
ความเกลียดอย่างมาก   ความเกลียดอย่างมาก  kwaam gè-lee-yót yàang mâak
survival of the fittest
(Idiomatical expression)
คนที่เก่งที่สุดจะอยู่รอด   คนที่เก่งที่สุดจะอยู่รอด  kon têe gèng têe sòot jà yòo rôt
incontestable
(Adjective)
ที่โต้แย้งไม่ได้   ที่โต้แย้งไม่ได้  têe dtôh yáeng mâi dâi
intelligence test
(Noun)
การทดสอบเพื่อวัดระดับสติปัญญา   translate thai intelligence test  gaan tót sòp pêua wát rá-dàp sà-dtì bpan-yaa
intestinal
(Adjective)
เกี่ยวกับลำไส้   เกี่ยวกับลำไส้  gìeow gàp lam sâi
intestine
(Adjective)
เกี่ยวกับเรื่องภายใน   เกี่ยวกับเรื่องภายใน 
intestine
(Noun)
ลำไส้   translate thai intestine Reverse lookup lam sâi
large intestine
(Noun)
ลำไส้ใหญ่   ลำไส้ใหญ่ Reverse lookup lam sâi yài
 
;