English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

thought

(Noun)
ความคิด   translate thai thought Reverse lookup kwaam kít

thought

(Verb)
กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ think   translate thai thought 

thought

(Verb)
กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ think   translate thai thought 
aforethought
(Adjective)
ซึ่งคิดมาล่วงหน้าแล้ว   ซึ่งคิดมาล่วงหน้าแล้ว 
afterthought
(Noun)
ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง   ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง  kwaam kít rěu gaan pí-jaan-naa pai lǎng
after-thought
(Noun)
ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง   ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง  kwaam kít rěu gaan pí-jaan-naa pai lǎng
A penny for your thoughts.
(Idiomatical expression)
ฉันดีใจที่คุณคิดอย่างนั้น   ฉันดีใจที่คุณคิดอย่างนั้น  chǎn dee jai têe koon kít yàang nán
be plunged in thought
(Idiomatical expression)
คิดหมกมุ่นกับ   translate thai be plunged in thought  kít mòk môon gàp
food for thought
(Idiomatical expression)
สิ่งที่ควรขบคิด   สิ่งที่ควรขบคิด 
forethought
(Noun)
การคิดก่อนล่วงหน้า   การคิดก่อนล่วงหน้า  gaan kít gòn lûang nâa
lose one's train of thought
(Idiomatical expression)
ลืมสิ่งที่พูดถึง   translate thai lose one's train of thought 
on second thoughts
(Idiomatical expression)
หลังจากพิจารณาซ้ำแล้ว   translate thai on second thoughts  lǎng jàak pí-jaan-naa sám láew
Perish the thought
(Idiomatical expression)
อย่าแม้กระทั้งคิดเกี่ยวกับมัน   translate thai Perish the thought 
lost in thought
(Phrasal verb)
มัวแต่ครุ่นคิด   translate thai lost in thought  mua dtàe krôon-kít
malice aforethought
(Noun)
การปองร้าย   translate thai malice aforethought 
merrythought
(Noun)
กระดูกหน้าอกของสัตว์ปีก   translate thai merrythought  grà-dòok nâa òk kǒng sàt bpèek
prey on someone's mind / thoughts
(Idiomatical expression)
ทำให้วิตกกังวล   translate thai prey on someone's thoughts  tam hâi wí-dtòk gang-won
put an idea / notion / thought into someone's
(Idiomatical expression)
ทำให้คิดถึง   translate thai put a thought into someone's  tam hâi kít těung
thoughtful
(Adjective)
ครุ่นคิด   translate thai thoughtful Reverse lookup krôon-kít
thoughtless
(Adjective)
ไม่ระมัดระวัง   translate thai thoughtless  mâi rá-mát-rá-wang
thought-out
(Adjective)
ไตร่ตรองมาก   translate thai thought-out  dtrài-dtrong mâak
well-thought-of
(Adjective)
ซึ่งเป็นที่เคารพนับถืออย่างสูง   translate thai well-thought-of 
 
;