English Thai Dictionary

Pages: [1] 2 3 4
Search word English Translation Thai Transcription
top!
()
สุดยอด   สุดยอด Reverse lookup sòot yôt

top

(Noun)
จุดสูงสุด   translate thai top Reverse lookup jòot sǒong sòot

top

(Noun)
ด้านบน   translate thai top Reverse lookup dâan bon

top

(Noun)
ฝา   translate thai top Reverse lookup fǎa

top

(Noun)
เสื้อ   translate thai top Reverse lookup sêua

top

(Noun)
ตำแหน่งหน้าที่หรือคนในตำแหน่งหน้าที่ที่สูงสุด   translate thai top  dtam-nàeng nâa têe rěu kon nai dtam-nàeng nâa têe têe sǒong sòot

top

(Noun)
ส่วนที่ดีที่สุด   translate thai top  sùan têe dee têe sòot

top

(Noun)
ส่วนเริ่มต้น   translate thai top  sùan rêrm-dtôn

top

(Noun)
ส่วนบนสุดของศีรษะ   translate thai top 

top

(Noun)
หลังคารถ   translate thai top  lǎng kaa rót

top

(Adjective)
สูงที่สุด   translate thai top  sǒong têe sòot

top

(Adjective)
ที่ประสบความสำเร็จสูงสุด   translate thai top  têe bprà-sòp kwaam sǎm-rét sǒong sòot

top

(Verb)
เสริมยอด   เสริมยอด  sěrm yôt

top

(Verb)
เด็ดยอด   translate thai top  dèt yôt

top

(Verb)
อยู่ในระดับต้นๆ   translate thai top 

top

(Verb)
ไปจนถึงยอด   translate thai top  bpai jon těung yôt

top

(Noun)
ลูกข่าง   translate thai top Reverse lookup lôok-kàang
atop
(Preposition)
บนยอด   บนยอด  bon yôt
atop
(Adverb)
บนยอด   บนยอด  bon yôt
autopsy
(Noun)
การชันสูตรศพ   การชันสูตรศพ  gaan chan sòot sòp
autopsy
(Noun)
การตรวจสอบอย่างละเอียด   การตรวจสอบอย่างละเอียด  gaan dtrùat sòp yàang lá iat
at the top of one's voice
(Idiomatical expression)
ด้วยเสียงดังมาก   ด้วยเสียงดังมาก  dûay sǐang dang mâak
blacktop
(Noun)
วัสดุราดผิวถนน   translate thai blacktop 
bus stop
(Noun)
ที่หยุดรถโดยสาร   translate thai bus stop  têe yòot rót doi-sǎan
be on the top of
(Idiomatical expression)
ยังคงเป็นผู้นำ   translate thai be on the top of  yang kong bpen pôo nam
blow one's top
(Idiomatical expression)
โมโหมาก   translate thai blow one's top 
carrottop
(Noun)
คนที่มีผมแดง   translate thai carrottop  kon têe mee pǒm daeng
from top to bottom
(Idiomatical expression)
ตลอด   ตลอด Reverse lookup dtà-lòt
desktop
(Noun)
พื้นโต๊ะ   พื้นโต๊ะ 
desktop
(Noun)
พื้นหลังของจอภาพคอมพิวเตอร์   พื้นหลังของจอภาพคอมพิวเตอร์  péun lǎng kǒng jor pâap kom-piw-dter
Pages: [1] 2 3 4
 
;