English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

tough

(Adjective)
ที่ทนทาน   translate thai tough  têe ton taan

tough

(Adjective)
เหนียว   translate thai tough Reverse lookup nǐeow

tough

(Adjective)
แข็งแรง   translate thai tough Reverse lookup kǎeng raeng

tough

(Adjective)
ที่น่ากลัว   translate thai tough  têe nâa glua

tough

(Adjective)
ยาก   translate thai tough Reverse lookup yâak

tough

(Adjective)
ที่ลงโทษร้ายแรง   translate thai tough 

tough

(Noun)
คนที่ต่อต้านสังคม   translate thai tough  kon têe dtòr dtâan sǎng-kom

tough

(Adverb)
อย่างก้าวร้าว   translate thai tough 

tough

(Interjection)
คำอุทานถึงความโชคร้าย   translate thai tough 
(as) tough as old boots
(Idiomatical expression)
เหนียวมาก   translate thai as tough as old boots  nǐeow mâak
(as) tough as old boots
(Idiomatical expression)
ทนทาน   translate thai as tough as old boots Reverse lookup ton taan
tough act to follow
(Idiomatical expression)
การแสดงหรือการพูดที่ยากที่จะทำตาม   translate thai tough act to follow  gaan sà-daeng rěu gaan pôot têe yâak têe jà tam dtaam
tough furrow to plough
(Idiomatical expression)
งานที่ยากเกินกว่าจะทำ   translate thai tough furrow to plough  ngaan têe yâak gern gwàa jà tam
Tough luck!
(Idiomatical expression)
แย่จัง   translate thai Tough luck! 
tough row to hoe
(Idiomatical expression)
งานที่ยากเกินกว่าจะทำ   translate thai tough row to hoe  ngaan têe yâak gern gwàa jà tam
tough cookie
()
คนเจ้าปัญหา   translate thai tough cookie 
tough cookie
()
แย่มาก   translate thai tough cookie  yâe mâak
tough guy
()
คนร้าย   translate thai tough guy Reverse lookup kon rái
tough luck
()
แย่มาก   translate thai tough luck  yâe mâak
tough row to hoe
()
ภาระหนัก   translate thai tough row to hoe  paa-rá nàk
toughen
(Verb)
ทำให้แข็งแรง   translate thai toughen  tam hâi kǎeng raeng
toughness
(Noun)
ความเหนียว   translate thai toughness Reverse lookup kwaam nǐeow
toughness
(Noun)
ความยาก   translate thai toughness 
toughness
(Noun)
ความอดทน   translate thai toughness Reverse lookup kwaam òt ton
 
;