English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

track

(Noun)
หนทาง   translate thai track Reverse lookup hǒn taang

track

(Noun)
รางรถไฟ   translate thai track Reverse lookup raang rót fai

track

(Noun)
ลู่   translate thai track Reverse lookup lôo

track

(Noun)
ร่องแผ่นเสียง   translate thai track  rông pàen sǐang

track

(Noun)
ร่องเสียงในเทปแม่เหล็ก   translate thai track 

track

(Verb)
ติดตาม   translate thai track Reverse lookup dtìt dtaam

track

(Verb)
ติดตาม   translate thai track Reverse lookup dtìt dtaam
backtrack
(Verb)
ย้อนรอย   translate thai backtrack Reverse lookup yón roy
backtrack
(Verb)
กลับคำ   translate thai backtrack Reverse lookup glàp kam
cart track
(Noun)
ถนนแคบๆ และมีพื้นผิวขรุขระ   translate thai cart track 
drop in one's track
(Idiomatical expression)
ตายทันที   ตายทันที  dtai tan tee
hatrack
(Noun)
ที่แขวนหมวก   translate thai hatrack  têe kǎew-n mùak
off the beaten track
(Idiomatical expression)
อยู่ในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย   translate thai off the beaten track  yòo nai sên taang têe mâi kóon koie
on the track of
(Idiomatical expression)
ตามรอย   translate thai on the track of Reverse lookup dtaam roy
on the wrong track
(Idiomatical expression)
ไปผิดทาง   translate thai on the wrong track  bpai pìt taang
one-track mind
(Idiomatical expression)
จิตใจหมกมุ่นกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง   translate thai one-track mind 
keep track of
(Phrasal verb)
ติดตาม   translate thai keep track of Reverse lookup dtìt dtaam
make tracks for
(Idiomatical expression)
ไปทาง   ไปทาง  bpai taang
offtrack
(Adjective)
นอกสนามแข่ง   translate thai offtrack 
one-track
(Adjective)
ซึ่งมุ่งไปที่จุดเดียว   translate thai one-track 
one-track mind
(Noun)
ใจมุ่งมั่นเรื่องเดียว   translate thai one-track mind 
racetrack
(Noun)
ลู่ที่ใช้แข่งขันความเร็ว   translate thai racetrack  lôo têe chái kàeng kǎn kwaam rew
sidetrack
(Verb)
ทำให้ออกนอกประเด็น   translate thai sidetrack  tam hâi ok nôk bprà-den
soundtrack
(Noun)
เสียงในฟิล์ม   translate thai soundtrack Reverse lookup sǐang nai fim
track and field
(Noun)
กรีฑา   translate thai track and field Reverse lookup gree-taa
track meet
(Noun)
การแข่งขันกรีฑาหลายประเภท   translate thai track meet  gaan kàeng kǎn gree-taa lǎi bprà-pêt
track record
(Noun)
สถิตของการแข่งขันกรีฑา   translate thai track record 
track shoe
(Noun)
รองเท้าพื้นตะปูใช้เล่นกีฬา   translate thai track shoe  rong táo péun dtà-bpoo chái lên gee-laa
trackage
(Noun)
ทางทั้งหมด   translate thai trackage  taang táng mòt
track-and-field
(Adjective)
เกี่ยวกับกรีฑา   translate thai track-and-field  gìeow gàp gree-taa
 
;