English Thai Dictionary

Pages: [1] 2 3
Search word English Translation Thai Transcription

try

(Verb)
พยายาม   translate thai try Reverse lookup pá-yaa-yaam

try

(Verb)
ทดสอบ   translate thai try Reverse lookup tót sòp

try

(Verb)
ตรวจสอบ   ตรวจสอบ Reverse lookup dtrùat sòp

try

(Verb)
ทำให้เหลืออด   translate thai try 

try

(Verb)
สอบสวนในศาล   translate thai try  sòp sǔan nai sǎan

try

(Noun)
การทดลอง   translate thai try Reverse lookup gaan tót long

try

(Noun)
การลอง   translate thai try  gaan long
altimetry
(Noun)
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการวัดความสูง   วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการวัดความสูง  wít-tá-yaa sàat gìeow gàp gaan wát kwaam sǒong
ancestry
(Noun)
บรรพบุรุษ   บรรพบุรุษ 
anthropometry
(Noun)
การวัดร่างกายมนุษย์ตามหลักวิทยาศาสตร์   การวัดร่างกายมนุษย์ตามหลักวิทยาศาสตร์  gaan wát râang gai má-nóot dtaam làk wít-tá-yaa sàat
artistry
(Noun)
ความสามารถในทางศิลปะ   ความสามารถในทางศิลปะ 
banditry
(Noun)
การขโมยและก่อความรุนแรงของผู้ร้าย   translate thai banditry 
basketry
(Noun)
งานจักสานพวกตะกร้าต่างๆ   translate thai basketry 
bigotry
(Noun)
การแสดงความรู้สึกหรือความเชื่อที่ไม่มีเหตุผล   translate thai bigotry  gaan sà-daeng kwaam róo-sèuk rěu kwaam chêua têe mâi mee hèt pǒn
biochemistry
(Noun)
ชีวเคมี   translate thai biochemistry Reverse lookup cheew-kây-mee
carpentry
(Noun)
งานไม้   translate thai carpentry 
casuistry
(Noun)
การใช้เหตุผลเพื่อทำให้เชื่ออย่างผิดๆ   translate thai casuistry 
chemistry
(Noun)
คุณสมบัติทางเคมี   คุณสมบัติทางเคมี 
chemistry
(Noun)
วิชาเคมี   วิชาเคมี 
chemistry
(Noun)
วิถีทางที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   วิถีทางที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  wí-těe taang têe tam hâi gèrt kwaam sǎm-pan rá-wàang bòok-kon
circuitry
(Noun)
วงจรไฟฟ้า   วงจรไฟฟ้า Reverse lookup wong-jon fai fáa
coquetry
(Noun)
พฤติกรรมยั่วยวน   พฤติกรรมยั่วยวน  prí-dtìk-rá-rom yûa-yuan
country
(Adjective)
เกี่ยวกับชีวิตชนบท   เกี่ยวกับชีวิตชนบท  gìeow gàp chee-wít chon bòt
country
(Noun)
ประชาชนในประเทศ   ประชาชนในประเทศ  bprà-chaa chon nai bprà-têt
country
(Noun)
ประเทศ   ประเทศ Reverse lookup bprà-têt
country
(Noun)
พื้นที่ทำการเกษตร   พื้นที่ทำการเกษตร 
country
(Noun)
ภูมิลำเนา   ภูมิลำเนา Reverse lookup poom-lam-nao
countryfied
(Adjective)
ที่มีลักษณะเป็นชนบท   ที่มีลักษณะเป็นชนบท  têe mee lák-sà-ná bpen chon bòt
countryman
(Noun)
คนต่างจังหวัด   คนต่างจังหวัด Reverse lookup kon dtàang jang-wàt
countryman
(Noun)
เพื่อนร่วมชาติ   เพื่อนร่วมชาติ Reverse lookup pêuan rûam châat
Pages: [1] 2 3
 
;