English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

tumble

(Verb)
ล้ม   translate thai tumble Reverse lookup lóm
tumble to something
(Idiomatical expression)
เข้าใจได้ทันที   translate thai tumble to something  kâo jai dâi tan tee
rough-and-tumble
()
ยุ่งวุ่นวาย   translate thai rough-and-tumble 
stumbles
()
ยืนไม่ค่อยอยู่   translate thai stumbles 
stumble
(Verb)
สะดุด   translate thai stumble Reverse lookup sà-dòot
stumble
(Verb)
เดินโซเซ   translate thai stumble Reverse lookup dern soh-sây
stumble
(Verb)
พูดตะกุกตะกัก   translate thai stumble 
stumble
(Verb)
พบโดยบังเอิญ   translate thai stumble  póp doi bang-ern
stumble
(Noun)
การสะดุด   translate thai stumble Reverse lookup gaan sà-dòot
stumble
(Noun)
การผิดพลาด   translate thai stumble  gaan pìt plâat
stumblebum
(Noun)
คนงุ่มง่าม   translate thai stumblebum  kon ngôom-ngâam
stumble across
(Phrasal verb)
พบโดยบังเอิญ   translate thai stumble across  póp doi bang-ern
stumble on
(Phrasal verb)
พบโดยบังเอิญ   พบโดยบังเอิญ  póp doi bang-ern
stumble onto
(Phrasal verb)
พบโดยบังเอิญ   translate thai stumble onto  póp doi bang-ern
stumble over
(Phrasal verb)
เดินสะดุด   translate thai stumble over  dern sà-dòot
stumble over
(Phrasal verb)
พูดตะกุกตะกัก   translate thai stumble over 
stumble through
(Phrasal verb)
พูดตะกุกตะกัก   translate thai stumble through 
stumble upon
(Phrasal verb)
พบโดยบังเอิญ   translate thai stumble upon  póp doi bang-ern
tumbledown
(Adjective)
ซึ่งพังทลายลง   ซึ่งพังทลายลง 
tumble-down
(Adjective)
ซึ่งชำรุดทรุดโทรม   translate thai tumble-down 
tumbler
(Noun)
แก้วน้ำที่มีก้นหนาไม่มีหูจับ   translate thai tumbler  gâew nám têe mee gôn nǎa mâi mee hǒo jàp
tumbler
(Noun)
จำนวนหนึ่งแก้ว   translate thai tumbler  jam-nuan nèung gâew
tumbler
(Noun)
นักกายกรรม   translate thai tumbler 
tumbleweed
(Noun)
วัชพืชชนิดหนึ่ง   translate thai tumbleweed 
 
;