English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

wander

(Verb)
เดินทางไปโดยไม่มีจุดหมายที่แน่นอน   เดินทางไปโดยไม่มีจุดหมายที่แน่นอน  dern taang bpai doi mâi mee jòot mǎi têe nâe-non

wander

(Verb)
เดินทางไปโดยไม่มีจุดหมายที่แน่นอน   เดินทางไปโดยไม่มีจุดหมายที่แน่นอน  dern taang bpai doi mâi mee jòot mǎi têe nâe-non

wander

(Verb)
ออกนอกเส้นทาง   ออกนอกเส้นทาง  ok nôk sên taang

wander

(Verb)
ขาดสมาธิ   ขาดสมาธิ 

wander

(Verb)
ไปในทางที่คดเคี้ยว   ไปในทางที่คดเคี้ยว  bpai nai taang têe kót kíeow

wander

(Verb)
เดินเล่น   เดินเล่น Reverse lookup dern lên

wander

(Verb)
พูดหรือเขียนไม่ชัดเจน   พูดหรือเขียนไม่ชัดเจน  pôot rěu kǐan mâi chát jen

wander

(Noun)
การเดินเล่นอย่างไร้จุดหมาย   การเดินเล่นอย่างไร้จุดหมาย 
wanderer
(Noun)
ผู้ท่องเที่ยวไปโดยไร้จุดหมาย   ผู้ท่องเที่ยวไปโดยไร้จุดหมาย 
wandering
(Adjective)
ที่เดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย   ที่เดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย 
wandering
(Noun)
การเดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย   การเดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย 
wanderingly
(Adverb)
โดยเดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย   โดยเดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย 
wanderlust
(Noun)
ความต้องการที่จะเดินทางไป   ความต้องการที่จะเดินทางไป  kwaam dtông gaan têe jà dern taang bpai
wander about
(Phrasal verb)
เดินเตร็ดเตร่   เดินเตร็ดเตร่  dern dtrèt-dtrày
wander around
(Phrasal verb)
เดินเตร็ดเตร่   เดินเตร็ดเตร่  dern dtrèt-dtrày
wander from
(Phrasal verb)
เดินเที่ยวไปจาก   เดินเที่ยวไปจาก  dern tîeow bpai jàak
wander from
(Phrasal verb)
ออกนอกประเด็น   ออกนอกประเด็น  ok nôk bprà-den
wander off
(Phrasal verb)
ท่องเที่ยวไปทั่ว   ท่องเที่ยวไปทั่ว 
wander off
(Phrasal verb)
ออกนอกประเด็น   ออกนอกประเด็น  ok nôk bprà-den
 
;