English Thai Dictionary

Search word English Translation Thai Transcription

warehouse

(Noun)
โกดังสินค้า   โกดังสินค้า  goh dang sǐn-káa

warehouse

(Verb)
เก็บไว้ในโกดัง   เก็บไว้ในโกดัง 

warehouse

(Verb)
นำบุคคลไปไว้ในที่ที่ไม่ได้รับการดูแลเพียงพอ   นำบุคคลไปไว้ในที่ที่ไม่ได้รับการดูแลเพียงพอ 
warehouseman
(Noun)
เจ้าของโกดังสินค้า   เจ้าของโกดังสินค้า  jâo kǒng goh dang sǐn-káa
warehouseman
(Noun)
ผู้ที่ทำงานในโกดังสินค้า   ผู้ที่ทำงานในโกดังสินค้า 
warehouser
(Noun)
เจ้าของโกดังสินค้า   เจ้าของโกดังสินค้า  jâo kǒng goh dang sǐn-káa
warehouser
(Noun)
ผู้ที่ทำงานในโกดังสินค้า   ผู้ที่ทำงานในโกดังสินค้า 
 
;