English Thai Dictionary

Pages: [1] 2
Search word English Translation Thai Transcription

what

(Pronoun)
อะไร   อะไร Reverse lookup a-rai

what

(Adjective)
อะไร   อะไร Reverse lookup a-rai

what

(Adjective)
อะไรก็ตาม   อะไรก็ตาม Reverse lookup a-rai gôr dtaam

what

(Conjunction)
มากเท่าที่   มากเท่าที่ 

what

(Interjection)
คำอุทานแสดงความผิดหวัง ตกใจ ประหลาดใจ หรือตื่นเต้น   คำอุทานแสดงความผิดหวัง ตกใจ ประหลาดใจ หรือตื่นเต้น  kam oo-taan sà-daeng kwaam pìt wǎng dtòk-jai bprà-làat jai rěu dtèun dtên

what

(Adverb)
คำแสดงการคาดเดาหรือกะประมาณ   คำแสดงการคาดเดาหรือกะประมาณ  kam sà-daeng gaan kâat dao rěu gà bprà-maan

what

(Adverb)
อย่างไร   อย่างไร Reverse lookup yàang-rai
and what have you
(Idiomatical expression)
อื่นๆ   อื่นๆ 
come what may
(Idiomatical expression)
ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตาม   ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตาม 
for what it's worth
(Idiomatical expression)
ถ้ามีค่าพอ   ถ้ามีค่าพอ  tâa mee kâa por
for what it's worth
(Idiomatical expression)
อาจไม่มีคุณค่านัก   อาจไม่มีคุณค่านัก 
have what it takes
(Idiomatical expression)
สามารถทำ   translate thai have what it takes  sǎa-mâat tam
get what for
(Idiomatical expression)
โดนดุ   translate thai get what for  dohn dòo
get what is coming to one
(Idiomatical expression)
ได้รับการปฏิบัติอย่างสาสม   translate thai get what is coming to one 
know what's what
(Idiomatical expression)
รู้ความจริงของชีวิต   translate thai know what's what  róo kwaam jing kǒng chee-wít
no matter what (happen)
(Idiomatical expression)
ไม่ว่าอะไรก็ตาม   ไม่ว่าอะไรก็ตาม 
not what it is cracked up to be
(Idiomatical expression)
ไม่ดีเท่ากับที่ควรจะเป็น   translate thai not what it is cracked up to be  mâi dee tâo gàp têe kuan jà bpen
practise what you preach
(Idiomatical expression)
ทำอย่างที่มักสอนคนอื่นๆ   translate thai practise what you preach 
What about (doing) something?
(Idiomatical expression)
ทำสิ่งนั้นๆกันไหม   ทำสิ่งนั้นๆกันไหม 
What about (having) something?
(Idiomatical expression)
ดื่มหรือรับประทานสิ่งนั้นๆกันดีไหม   ดื่มหรือรับประทานสิ่งนั้นๆกันดีไหม 
What are you driving at?
(Idiomatical expression)
คุณกำลังหมายถึงอะไร   คุณกำลังหมายถึงอะไร  koon gam-lang mǎi těung a-rai
What difference does it make?
(Idiomatical expression)
มันต่างกันอย่างไร   translate thai What difference does it make?  man dtàang gan yàang-rai
What is sauce for the goose is sauce for the gander.
(Idiomatical expression)
ควรได้รับสิ่งที่เหมาะสมเท่าๆกัน   translate thai What is sauce for the goose is sauce for the gander? 
what makes someone tick
(Idiomatical expression)
สิ่งกระตุ้น   translate thai what makes someone tick Reverse lookup sìng grà-dtôon
What of it?
(Idiomatical expression)
แล้วทำไม   translate thai What of it?  láew tam-mai
What price something?
(Idiomatical expression)
แล้วจะมีค่าอะไร   translate thai What price something?  láew jà mee kâa a-rai
What 's got into someone?
(Idiomatical expression)
อะไรทำให้เป็นไปได้เช่นนั้น   อะไรทำให้เป็นไปได้เช่นนั้น  a-rai tam hâi bpen bpai dâi chên nán
what with
(Idiomatical expression)
เพราะว่า   translate thai what with Reverse lookup pror wâa
What's cooking?
(Idiomatical expression)
เป็นงัยบ้าง   เป็นงัยบ้าง 
What's done is done.
(Idiomatical expression)
ที่แล้วก็แล้วไป   translate thai What's done is done. 
Pages: [1] 2
 
;