English Thai Dictionary

Pages: [1] 2
Search word English Translation Thai Transcription

world

(Noun)
โลก   โลก Reverse lookup lohk

world

(Noun)
ชาวโลก   ชาวโลก Reverse lookup chao lohk

world

(Noun)
สังคมมนุษย์   สังคมมนุษย์  sǎng-kom má-nóot

world

(Noun)
ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคนคนหนึ่ง   ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคนคนหนึ่ง  tóok sìng tóok yàang nai chee-wít kǒng kon kon nèung

world

(Adjective)
ของโลก   ของโลก  kǒng lohk
bring someone into the world
(Idiomatical expression)
ให้กำเนิด   translate thai bring someone into the world Reverse lookup hâi gam-nêrt
dead to the world
(Idiomatical expression)
เหนื่อยมาก   เหนื่อยมาก  nèuay mâak
for all the world
(Idiomatical expression)
ทุกสิ่ง   ทุกสิ่ง Reverse lookup tóok sìng
get the best of both worlds
(Idiomatical expression)
รวมประโยชน์ของสองสิ่ง   รวมประโยชน์ของสองสิ่ง 
go up in the world
(Idiomatical expression)
เพิ่มมาตรฐานชีวิต   เพิ่มมาตรฐานชีวิต 
in a world of one's own
(Idiomatical expression)
อย่างโดดเดี่ยว   translate thai in a world of one's own 
in the world
(Idiomatical expression)
น่าแปลก   translate thai in the world Reverse lookup nâa bplàek
not for anything in the world
(Idiomatical expression)
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตาม   translate thai not for anything in the world 
not for the world
(Idiomatical expression)
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตาม   translate thai not for the world 
not have a care in the world
(Idiomatical expression)
ไม่วิตกกังวลกับสิ่งใด   translate thai not have a care in the world 
not long for this world
(Idiomatical expression)
ใกล้ตาย   translate thai not long for this world  glâi dtai
on top of the world
(Idiomatical expression)
มีความสุขมาก   translate thai on top of the world  mee kwaam sòok mâak
out of the world
(Idiomatical expression)
มหัศจรรย์   translate thai out of the world Reverse lookup má-hàt-sà-jan
set the world on fire
(Idiomatical expression)
ทำให้เรื่องน่าตื่นเต้น   translate thai set the world on fire 
The world is someone's oyster.
(Idiomatical expression)
โอกาสในชีวิต   โอกาสในชีวิต  oh-gàat nai chee-wít
think the world of
(Idiomatical expression)
ชอบมาก   translate thai think the world of  chôp mâak
with the best will in the world
(Idiomatical expression)
ไม่ว่าจะทำอย่างไร   ไม่ว่าจะทำอย่างไร 
make one's way in the world
(Idiomatical expression)
ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ   translate thai make one's way in the world  bprà-sòp kwaam sǎm-rét taang tóo-rá-gìt
man of the world
(Noun)
คนจัดเจนเรื่องทางโลก   translate thai man of the world 
New World
(Noun)
ทวีปอเมริการเหนือและใต้   translate thai New World 
Old World
(Noun)
โลกเก่า   translate thai Old World  lohk gào
olde worlde
(Adjective)
แบบเก่าๆ   translate thai olde worlde 
old-world
(Adjective)
ล้าสมัย   translate thai old-world Reverse lookup láa sà-mǎi
other world
(Noun)
ชาติหน้า   translate thai other world Reverse lookup châat nâa
other-worldliness
(Noun)
ความคิดเรื่องของจิตวิญญาณ   translate thai other-worldliness 
Pages: [1] 2
 
;