Site Map

English Thai Dictionary

Last updated: 2010, March 20
Total pages: 74444

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

    
74444 pages
bow to
bow to
bow to
bow-wow
bow-wow
bowdlerise
bowdlerize
bowel
bowel movement
bowels
bower
bowl
bowl
bowl
box
box
box
box
box
box
box
box in
box off
box office
box up
box up
box up
box up
boxcar
boxed
boxed
boxer
boxer
boxer
boxful
boxing
boxing
boxroom
boxwood
boy
boy
boy scout
boycott
boycott
tumbler
tumbler
tumbler
tumbleweed
tumbling
tumbrel
tumbril
tumefy
tumescent
tumid
tumid
tummy
tummy banana
tumor
tumor
tumor
tumour
tumour
tumour
tumult
tumult
tumultuous
tumultuous
tumultuously
tumultuousness
tumulus
tun
tuna
tuna
tundra
tunny
tup
tuppence
tuppenny
tuque
turban
turban
turbaned
turbid
turbidity
turbidity
turbidity
turbidly
turbidness
turbidness
turbidness
turbinate
turbinate
turbinate
turbinate
turbine
turbo
turbocharger
turbojet
turboprop
turbot
turbulence
turbulence
turbulence
turbulency
จาร
จารกรรม
จารชน
จารบี
จาระบี
จาระไน
จาริก
จาริก
จารีตนครบาล
จารีตประเพณี
จารึก
จารึก
จาว
จาวมะพร้าว
จ่าหน้า
จ่าหน้าซอง
จ่าหวัก
จ้ำ
จำ
จ้ำ
จำกัด
จำกัดความ
จำกัดจำเขี่ย
จำกัดราคา
จำขึ้นใจ
จำคุก
จ้ำจี้
จ้ำจี้จ้ำไช
จ้ำจี้จ้ำไช
จำต้อง
จ้ำม่ำ
จำยอม
จำรัส
จำรูญ
จำลอง
จำวัด
จำศีล
จำศีล
จำหน่าย
จำหน่าย
จำหน่ายจ่ายแจก
จำหลัก
จำอวด
จำเจ
จำเจ
จำเดิม
จำเนียน
จำเนียร
จ้ำเบ้า
จำเป็น
จำเป็นต้อง
จำเพาะ
จำเริญ
จำเรียง
จำเลย
จำแนก
จำแนกประเภท
จำแนกแยกแยะ
จำแลง
จำใจ
เดินหน
เดินหนังสือ
เดินหน้า
เดินหมาก
เดินหมาย
เดินอากาศ
เดินเครื่อง
เดินเท้า
เดินเทียน
เดินเที่ยว
เดินเรือ
เดินเรื่อง
เดินเรื่อง
เดินเล่น
เดินเลาะ
เดินเส้น
เดินเหิน
เดินแต้ม
เดินแถว
เดินโซเซ
เดินโต๊ะ
เดินไปเดินมา
เดินไหม
เดิม
เดิม
เดิม
เดิมที
เดิมทีเดียว
เดิมพัน
เดิมพัน
เดือด
เดือดดาล
เดือดร้อน
เดือดเนื้อร้อนใจ
เดือดแค้น
เดือน
เดือน
เดือนก่อน
เดือนขาด
เดือนขึ้น
เดือนค้างฟ้า
เดือนคี่
เดือนคู่
เดือนจันทรคติ
เดือนดับ
เดือนมืด
เดือนร้อน
เดือนหงาย
เดือนอ้าย
เดือนเต็ม
เดือนเย็น
เดือนเสี้ยว
เดือย
เดือย
เดือย
เดโช
เดโช
เดโชชัย
เต็ง
เต็ง
brae
brag
brag
brag about
brag of
braggart
Brahman
Brahmin
brahms and Liszt
braid
braid
braid
braid
braid
braille
braille
brain
brain
brain
brain-dead
brain-dead
brain-teaser
brain-teaser
brain-twister
brainchild
brainless
brainstorm
brainstorm
brainstorm
brainstorm
brand
brand
brand
brand
brand
brand-new
branded
brandish
brandish
brandy
brangle
brangle
brass
brass
brass
brass
brass
brass
brass
brass monkeys
brass off
brass up
brass up
brasserie
brassiere
brassy
brassy
brat
brattle
brattle
trustiness
trusting
trustworthiness
trustworthy
trusty
trusty
trusty
truth
truth
truth-value
truthful
truthfully
truthfulness
truthless
truths
try
try
try
try
try
try
try
try on something
try one's hand at
try one's luck at
try one's wings
try out for
try out on someone
try out on something
try out something
tubby
tube
tube
tube
tube
tuber
tubercle
tubercular
tuberculate
tubercule
tuberculin
tuberculosis
tuberculous
tuberosity
tuberous
tuberous
tuberous
tubing
tubular
tuchus
tuck
tuck
tuck
tuck
tuck into something
tucker
Tudor
Tuesday
Tuesday
tufa
จิตนิยม
จิตบกพร่อง
จิตบำบัด
จิตภาพ
จิตร
จิตรกร
จิตรกรรม
จิตรกรรมฝาผนัง
จิตรกรรมร่วมสมัย
จิตรเลขา
จิตวิญญาณ
จิตวิทยา
จิตวิทยาสังคม
จิตวิสัย
จิตวิเคราะห์
จิตสำนึก
จิตหลอน
จิตเภท
จิตเวช
จิตเวชศาสตร์
จิตแปรปรวน
จิตแพทย์
จิตใจ
จิตใต้สำนึก
จิตไร้สำนึก
จินดา
จินดามณี
จินดามณี
จินตกวี
จินตนา
จีบ
จีบ
จีบปากจีบคอ
จีบพลู
จี๊ป
จีพีเอ
จีรัง
จีวร
จี้เส้น
จีเอสเอ็ม
จึง
จืด
จืด
จืดจาง
จืดชืด
จืดตา
จุ
จุ
จุก
จุก
จุก
จุกคอ
จุกจิก
จุกจิก
จุกช่องล้อมวง
จุกเจ่า
จุกเสียด
จุ๋งจิ๋ง
จุฑาธิปไตย
จุฑามาศ
เด็กชาย
เดกซ์โทรส
เด็กดี
เด็กทารก
เด็กน้อย
เด็กนักเรียน
เด็กบ้านนอก
เด็กประถม
เด็กผู้ชาย
เด็กผู้หญิง
เด็กพิการ
เด็กยากจน
เด็กร่อนเร่
เด็กรับใช้
เด็กวัด
เด็กวัยรุ่น
เด็กวัยเรียน
เด็กสาว
เด็กหญิง
เด็กหนุ่ม
เด็กอมมือ
เด็กอ่อน
เด็กเล็ก
เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
เด็กเสิร์ฟ
เด็กแดง
เด็กแรกคลอด
เด็กแรกเกิด
เด็กโต
เด็กในอุปการะ
เด็ดเดี่ยว
เดน
เด่น
เด่น
เด่นชัด
เด่นชัด
เด่นดัง
เดนตาย
เดนนรก
เดนมาร์ก
เดรัจฉาน
เด๋อ
เด๋อด๋า
เด่า
เดา
เด้า
เด่าๆ
เดาสวด
เดาสุ่ม
เดาะ
เดาะ
เดาะ
เดิน
เดิน
เดินกร่าง
เดินขบวน
เดินคาถา
เดินจักร
เดินดุ่ม
เดินตลาด
Brazil
breach
breach
bread
bread
bread and butter
bread knife
bread-and-butter
breadbasket
breadboard
breadcrumbs
breaded
breadfruit
breadline
breadth
breadth
breadwinner
break
break
break
break
break
break
break
break
break
break
break
break
break
break in
break in
break in
break in
break in
break in on
break in upon
break into
break into
break into
break into
break into
break into
break into
break loose
break loose
break of
break off
break off
break off
break off
break open
break out
break out
break out
break out
break out in
break out in
break out in a cold sweet
break over
trouser action
trouser department
trouser snake
trousered
trousers
trout
trout
trove
trowel
trowel
troy
troy wight
truancy
truancy
truant
truant
truant
truantry
truce
truce
truck
truck
truck
truckage
trucker
trucker
truckle
truckload
truculence
truculency
trump
trump
trump
trump
trump
trump
trump
trump card
trumped-up
trumpery
trumpet
trumpet
trumpet
trumpet
trumpet
trumpeter
trumpeter
truncate
truncation
truncheon
truncheon
trundle
trundler
trunk
trunk
trunk
trunk
trunk line
trunks
trunks
จุดผ่อนปรน
จุดผ่านแดน
จุดพลิกผัน
จุดมุ่งหมาย
จุดยืน
จุดยุทธศาสตร์
จุดรวม
จุดลูกน้ำ
จุดวิกฤติ
จุดศูนย์กลาง
จุดศูนย์ถ่วง
จุดศูนย์รวม
จุดสนใจ
จุดสัมผัส
จุดสำคัญ
จุดสิ้นสุด
จุดสุดยอด
จุดสุดยอด
จุดสูงสุด
จุดหมาย
จุดหมายปลายทาง
จุดหลอมเหลว
จุดหลัก
จุดหักเห
จุดอ่อน
จุดอับ
จุดอิ่มตัว
จุดเด่น
จุดเดือด
จุดเยือกแข็ง
จุ่มน้ำ
จุมพล
จุมพิต
จุลกฐิน
จุลชีพ
จุลชีววิทยา
จุลชีวัน
จุลชีวิน
จุลทรรศน์
จุลภาค
จุลภาค
จุลศักราช
จุลสาร
จุลอินทรีย์
จุลินทรีย์
จุฬา
จุฬาราชมนตรี
จุใจ
จู่
จู๋
จู่ๆ
จูง
จูงจมูก
จูงมือ
จูงใจ
จู้จี้
จู๋จี๋
จู๋จี๋
จู้จี้จุกจิก
จู้จี้จุกจิก
เชี่ยน
เชี่ยนหมาก
เชียบ
เชียร์
เชียร์
เชียว
เชี่ยว
เชี่ยวกราก
เชี่ยวชาญ
เชื้อ
เชื้อ
เชื้อ
เชื้อ
เชื่อ
เชื่อ
เชื่อ
เชือก
เชือก
เชือกกล้วย
เชือกบาศ
เชือกผูกรองเท้า
เชือกฟาง
เชื้อกามโรค
เชือกเขา
เชื่อง
เชื่อง
เชื่องช้า
เชื่องช้า
เชื้อจุลินทรีย์
เชื้อชาติ
เซน
เซ็นชื่อ
เซนติกรัม
เซนติเกรด
เซ็นติเมตร
เซนติเมตร
เซ็นต์
เซ่นผี
เซ่นเหล้า
เซ่นไหว้
เซปักตะกร้อ
เซรามิค
เซรุ่ม
เซลลูลอยด์
เซลลูโลส
เซลล์
เซลล์ทุติยภูมิ
เซลล์ปฐมภูมิ
เซลล์แสงอาทิตย์
เซลเซียส
เซ่อ
เซ่อ
เซอร์โคเนียม
เซอะ
เซา
เซา
เซิ้ง
เซียน
เซียน
เฌอ
breakable
breakage
breakaway
breakdown
breaker
breakfast
breakfast
breakneck
breakout
breakthrough
breakthrough
breakthrough
breakwater
bream
breast
breast
breastbone
breastfeed
breastfeed
breastplate
breaststroke
breath
breath
breath
breathable
breathalyse
breathalyser
Breathalyzer
breathe
breathe again
breed
breed
breed
breeder
breeding
breeze
breeze
breeze in
breeze through
breezy
brethren
brevity
brevity
brew
brew
brew
brew
brew
brew
brew up
brew up
brew up
brew-ha
brew-up
brewer
brewery
brewski
brewsky
brewster
briar
trivial
trivial
trivial
trivial
trivial
triviality
triviality
trivially
trivium
trix
troad hog
trochee
trod
trod
trodden
trodden
trodden
trog
troglodyte
Trojan
Trojan horse
Trojan War
troll
trolley
trolley
trolley bus
trolley car
trolley coach
trolley line
trolleyed
trophy
tropic
tropic
tropic of Cancer
tropic of Capricorn
tropical
tropical
tropical cyclone
tropical plant
tropical year
tropicalize
tropically
tropism
troposphere
trot
trot
trot
trot
trots
trots
trotter
trotters
trouble
trouble
trouble
trouble
trouble
trouble
trouble
trouble and strife
ฉบับ
ฉบับร่าง
ฉบับร่าง
ฉมวก
ฉลอง
ฉลอง
ฉลากยา
ฉลุ
ฉลุย
ฉลุย
ฉลุลาย
ฉวย
ฉวัดเฉวียน
ฉวี
ฉ้อ
ฉ้อฉล
ฉ้อฉล
ฉอดๆ
ฉ่อย
ฉ้อราษฎร์บังหลวง
ฉอเลาะ
ฉ้อโกง
ฉ้อโกง
ฉะ
ฉะ
ฉะฉาน
ฉะฉาน
ฉะอ้อน
ฉะอ้อน
ฉะอ้อน
ฉาวโฉ่
ฉาวโฉ่
ฉ่ำ
ฉ่ำ
ฉ่ำ
ฉำฉา
ฉำฉา
ฉิ่ง
ฉิบหาย
ฉิบหาย
ฉิวเฉียด
ฉีก
ฉีก
ฉีกหน้า
ฉีกแนว
ฉีด
ฉีดยา
ฉีดวัคซีน
ฉุ
ฉุ
ฉุกคิด
ฉุกละหุก
ฉุกละหุก
ฉุกละหุก
ฉุกเฉิน
ฉุกใจ
ฉุด
ฉุด
ฉุด
ฉุดกระชาก
เช็ค
เช็ค
เช็คขีดคร่อม
เช็คบิล
เช็คบิล
เช็คเด้ง
เช็คไปรษณีย์
เช้ง
เช้งวับ
เช็ด
เช็ดตัว
เช็ดถู
เช็ดน้ำ
เช็ดมือ
เช็ดหน้า
เช็ดหม้อ
เชน
เช่น
เช่น
เช่นกัน
เช่นนั้น
เช่นนี้
เช่นนี้
เช่นว่า
เช่นเคย
เช่นเดียวกัน
เช่นเดียวกับ
เช่นใด
เช่นไร
เชย
เชาวน์
เชาวน์ปัญญา
เชาว์
เชิง
เชิง
เชิงกราน
เชิงกราน
เชิงกล
เชิงกายภาพ
เชิงการค้า
เชิงชั้น
เชิงชาย
เชิงชาย
เชิงซ้อน
เชิงตะกอน
เชิงตัวเลข
เชิงทฤษฎี
เชิงบันได
เชิงประจักษ์
เชิงพาณิชย์
เชิงมุม
เชิงรัก
เชิงลบ
เชิงวัตถุ
เชิงอรรถ
เชิงเขา
เชิงเดียว
เชิงเทิน
เชิงเทียน
เชิงเนิน
bridge
bridge
bridge
bridge
bridge
bridge
bridge over
bridge over
bridgeable
bridgehead
bridle
bridle at
bridle up
brief
briefcase
briefing
briefly
briefs
brier
brig
brigade
brigadier
brigadier general
brigand
bright
bright
bright
bright-eyed
bright-eyed and bushy-tailed
brighten
brindle
brindled
brine
bring
bring
bring
bring
bring
bring a charge against
bring about
bring about
bring along
bring along
bring an end to
bring around
bring around
bring around
bring away
bring back
bring back
bring back
bring back
bring before
bring before
bring down
bring down


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75