Site Map

English Thai Dictionary

Last updated: 2010, March 20
Total pages: 74444

1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

    
74444 pages
Achilles tendon
Achilles' heel
Achilles' hell
achromatic
XL
Xmas
Xn
Xn.
XO
XP
XS
Xt.
XTC
Xtian
xylan
xylem
Xylocaine
xylograph
xylographical
xylography
xylograpic
xyloid
xylophagous
xylophone
xylophone
xylophonist
xylose
xylotomist
xylotomous
xylotomy
xysma
xyster
y
Y chromosome
yak
yak
yak
yakitori
yakka
yakuza
yakuza
yale
yale
yam
yam
yam
yam-bean
yamen
yammer
yammer
yammer
yammer
yammer
yammer for
yammerer
yang
Yank
yank
yank
yank at
yank away
yank in
yank off
yank off
กระด้างกระเดื่อง
กระดาน
กระดาน
กระดานชนวน
กระดานดำ
กระดานถีบ
กระดานลื่น
กระดานหก
กระดานหมากรุก
กระดานโต้คลื่น
กระดานไฟ
กระดาษ
กระดาษกรอง
กระดาษกาว
กระดาษข่อย
กระดาษชานอ้อย
กระดาษชำระ
กระดาษซับ
กระดาษซับมัน
กระดาษทราย
กระดาษปอนด์
กระดาษฟาง
กระดาษว่าว
กระดาษสา
กระดาษสี
กระดาษหนังสือพิมพ์
กระดาษอาร์ต
กระดาษเขียนจดหมาย
กระดาษเขียนแบบ
กระดาษเงินกระดาษทอง
กระดูก
กระดูกขัดมัน
กระดูกคอ
กระดูกงู
กระดูกซี่โครง
กระดูกนำเสียง
กระดูกสันหลัง
กระดูกหน้าผาก
กระดูกอ่อน
กระดูกอ่อน
กระดูกเชิงกราน
กระดูกเทอร์บิเนต
กระดูกโกลน
กระดูกโหนกแก้ม
กระตรุด
กระต้วมกระเตี้ยม
กระต่องกระแต่ง
กระต๊อบ
กระต่าย
กระต่าย
กระต่ายขูดมะพร้าว
กระต่ายจีน
กระต่ายเต้น
กระติก
กระติกน้ำร้อน
กระติกน้ำแข็ง
กระตือรือร้น
กระตุก
กระตุก
กระตุกกระติก
ไมตรีจิต
ไม่ต้องสงสัย
ไม้ตาย
ไม้ตายขาน
ไม้ตีพริก
ไม่ถือสา
ไม่ถูกโรคกัน
ไม้ถูพื้น
ไม้ทัณฑฆาต
ไม่ทัน
ไม่ทัน
ไม่ทัน
ไม่ทันการ
ไม่ทันเวลา
ไม่ทำงาน
ไม่ธรรมดา
ไม้นวม
ไม้นวม
ไม่น้อย
ไม่น่าเชื่อ
ไม้นิ้ว
ไม้บรรทัด
ไม่บ่อย
ไม้ประดับ
ไม้ปิงปอง
ไม้ผล
ไม้ผัด
ไม่ผิด
ไม่พอใจ
ไม้พุ่ม
ไม่มีพิธีรีตรอง
ไม่มีวัน
ไม่มีสติ
ไม่มีสติ
ไม่มีหัว
ไม่มีหางเสียง
ไม่มีเหตุผล
ไม่มีเหตุผล
ไม่มีแรง
ไม่มีใคร
ไม้มืด
ไม้ยมก
ไมยราบ
ไม่ย่อท้อ
ไม่ย่อท้อ
ไม่ยอม
ไม่ยอมรับ
ไม่ยังงั้น
ไม่ยั่งยืน
ไม่ยาก
ไม่ยาก
ไม้ยามักการ
ไม้ยาว
ไม่ยินดียินร้าย
ไม้ยืนต้น
ไม้ยืนต้น
ไม้ยืนต้น
ไม้ระแนง
ไม่รังเกียจ
ไม่รับผิดชอบ
acknowledge as
acknowledged
acknowledged
acknowledgement
acknowledgement
acknowledgement
acknowledgement
acknowledgment
acknowledgment
acknowledgment
acknowledgment
acme
acne
acolyte
aconite
acorn
acoustic
acoustic
acoustic
acoustic
acoustics
acoustics
acquaint
acquaint
acquaint with
acquaintance
acquaintance
acquainted
acquainted
acquiesce
acrimony
acrobat
acrobat
acrobatic
acrobatics
acronym
acrophobia
acropolis
across
across
across
across
across the board
across-the-board
acrostic
act
act
act
act
act
act
act
act
act
act
act
act
act
act
act
wryly
wryly
wryneck
wryneck
wryness
wryness
WTO
wurst
WWW
wye
wyes
wynd
Wyoming
x
X
x chromosome
x div
x marks the spot
x ray
x ray
x ray
x ray
x ray
x-axis
X-ing
x-ing
x-radiation
X-rated
x-ray
x-ray
xanthomata
xanthomatous
xanthomatous
xanthous
XD
Xe
xebec
xen
xeno
xenogamous
xenogenesis
xenogenetic
xenogenic
xenograft
xenon
xenophile
xenophilia
xenophilia
xenophobe
xenophobia
xenophobic
xeophobia
xer
xerarch
xeric
xero
xerophilous
xerophily
xerophthalmia
xerophthalmic
กระทบ
กระทบกระทั่ง
กระทบกระเทียบ
กระทบกระเทียบ
กระทบกระเทือน
กระทบกระเทือนใจ
กระทบกระแทก
กระทบใจ
กระทบไหล่
กระทรวง
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
กระท่อนกระแท่น
กระท่อนกระแท่น
กระท่อม
กระท่อม
กระท้อมกระแท้ม
กระทะ
กระทู้
กระทู้ถาม
กระนั้น
กระนี้
กระบวน
กระบวน
กระบวน
กระบวน
กระบวนการ
กระบวนการยุติธรรม
กระบวนการเรียนรู้
กระบวนความ
กระบวนจีน
กระบวนเพลง
กระบวนแห่
กระบวย
กระบวร
กระบวร
กระบอก
กระบอก
กระบอก
กระบอก
กระบอก
กระบอกฉีด
กระบอกตา
กระบอกปืน
กระบอกสูบ
กระบอกเพลา
กระบอกเสียง
กระบอกโทรศัพท์
ไพรินทร์
ไพรี
ไพรู
ไพล
ไพล่
ไพล่
ไพล่หลัง
ไพศาล
ไพศาล
ไพสิฐ
ไพเราะ
ไพเราะ
ไพโรจน์
ไฟ
ไฟ
ไฟกัลป์
ไฟจราจร
ไฟฉาย
ไฟต่ำ
ไฟถนน
ไฟท้าย
ไฟธาตุ
ไฟป่า
ไฟฟ้า
ไฟฟ้ากระแส
ไฟฟ้ากระแสตรง
ไฟฟ้ากระแสสลับ
ไฟฟ้าสถิต
ไฟฟ้าแรงสูง
ไฟลามทุ่ง
ไม้
ไม้
ไม้
ไม่
ไม้กระดาน
ไม่กระตือรือร้น
ไม้กลัด
ไม่กล้า
ไม้กวาด
ไม้กวาด
ไม้กอล์ฟ
ไมกา
ไม้กากบาท
ไม้กางเขน
ไม้ขอน
ไม่ขัดข้อง
ไม่ขาดปาก
ไม่ขาดระยะ
ไม่ขาดสาย
ไม้ขี้ฉ้อ
ไม้ขีด
ไม้ขีดไฟ
ไม่คาดฝัน
ไม่คาดฝัน
ไม้คาน
ไม่งั้น
ไม้จริง
ไม่จริงใจ
ไม้จัตวา
ไม่จำกัด
actinology
action
action
action
action
action
action
action
action
action
action
action replay
actionable
Actions speak louder than words.
activate
activate
activate
activate
activate
activate
activate
active
active
active
active
active
active
active
active
active
acupuncture
acute
acute
acute
acute
acutely
acutely
acutely
acy
ad
ad
ad hoc
ad infinitum
ad-lib
ad-lib
ad-lib
ad-lib
adage
adagio
adagio
adagio
Adam
Adam and Eve
Adam's apple
adamant
adamant
adapt
adapt
adapt as
adapt for
wriness
wring
wring from
wring out
wringer
wrinkle
wrinkle
wrinkle
wrinkle
wrinkle
wrinkle
wrinkle up
wrinkled
wrinkly
wrist
wrist pin
wrist pin
wristband
wristlet
wristlock
wristwatch
wristy
writ
writ
write
write
write
write
write about
write against
write to
write to
write up
write up
write up
write up
write up
write up
write-down
write-in
write-in
write-off
write-up
writer
writhe
writing
writing
writing
writing
writing paper
writing-desk
written
written
written
wrong
wrong
wrong
wrong
wrong-headed
wrongdoer
กระปมกระปำ
กระปมกระเปา
กระปรี้กระเปร่า
กระปอก
กระป้อกระแป้
กระป๋อง
กระป๋อง
กระป๋องน้ำ
กระปอดกระแปด
กระปั้วกระเปี้ย
กระปุก
กระปุกหลุก
กระปุกออมสิน
กระปุ่มกระป่ำ
กระปุ่มกระป่ำ
กระผม
กระผลีกระผลาม
กระผีก
กระผีก
กระผีก
กระผีกริ้น
กระพรวน
กระพริบตา
กระพอก
กระพอง
กระพัง
กระพี้
กระพือ
กระพือ
กระพือข่าว
กระยืดกระยาด
กระรอก
กระลุมพุก
กระวนกระวาย
กระวนกระวายใจ
กระวาน
กระวีกระวาด
กระวีกระวาด
กระวูดกระวาด
กระษัย
กระษาปณ์
กระสวน
กระสวย
กระสอบ
กระสะ
กระสัน
กระสัน
กระสัน
กระสับกระส่าย
กระสา
กระสาบ
กระสาย
กระสือ
กระสือดูด
กระสือดูด
กระสุงกระสิง
กระสุน
กระสุนปืน
กระสุนวิถี
กระสุนหลอก
ไต่ไม้
ไต่ไม้
ไถ
ไถ
ไถ
ไถ
ไถ้
ไถ่
ไถ่
ไถกลบ
ไถง
ไถดะ
ไถ่ตัว
ไถ่ถอน
ไถ่ถาม
ไถ่บาป
ไถล
ไถแปร
ไถ่โทษ
ไท
ไทฟอยด์
ไทย
ไทย
ไทยทาน
ไทยธรรม
ไทยนับสาม
ไทยนับห้า
ไทยมุง
ไทยยาม
ไทยหลวง
ไปรษณียนิเทศ
ไปรษณียบัตร
ไปรษณียภัณฑ์
ไปรษณียภัณฑ์
ไปรษณียวัตถุ
ไปรษณียากร
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์รับรอง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน
ไปรษณีย์อากาศ
ไปรษณีย์โทรเลข
ไปราชการ
ไปรเวต
ไปสวรรค์
ไปสู่สุขคติ
ไปหา
ไปเที่ยว
ไปให้พ้น
ไปให้พ้น
ไปไหนไม่รอด
ไปไหนไม่รอด
ไผท
ไผทโกรม
ไฝ
ไพ่
ไพจิตร
ไพจิตร
ไพชน
ไพชยนต์
ไพฑูรย์
add on
add to
add together
add up
add up
add up to
add up to
addend
addendum
addendum
adder
adder
addict
addict
addict
addict to
addict to
addictive
adding machine
Addis Ababa
Addison's disease
addition
addition
addition
additional
additive
additive
addle
address
address
adhere
adhere to
adhere to
adherence
adherent
adherent
adhesion
adhesion
adhesive
adhesive
adhibit
adieu
adieu
adit
adj
adjacency
adjacent
adjective
adjective
adjoin
adjoin
adjoin
adjourn
adjourn
adjourn
adjourn for
adjourn to
adjourn to
adjournment
adjudge
woundwort
woundwort
wove
wove paper
woven
wow
wow
wow
wow
wow
wowser
wozzle-water
wrack
wrack
wrack
wrackful
wraith
wrangle
wrangle
wrangle about
wrangle over
wrangler
wrap
wrap
wrap
wrap
wrap around
wrap in
wrap round
wrap up
wreak
wreak havoc with
wreak on
wreak upon
wreath
wreathe
wreathe around
wreathe in
wreathe into
wreathe round
wreck
wreck
wreckage
wrecker
wren
wrench
wrench
wrench
wrench from
wrench off
wrest
wrest from
wrest off
wrest pin
wrester
wrestle
wrestle
wrestle
wrestle
wrestle into
กระหาย
กระหาย
กระหายน้ำ
กระหายเลือด
กระหายเลือด
กระหึ่ม
กระหึม
กระหืดกระหอบ
กระอวล
กระออดกระแอด
กระอ้อมกระแอ้ม
กระอัก
กระอักกระอ่วน
กระอักกระไอ
กระอั้วแทงควาย
กระอิดกระเอื้อน
กระอิดกระเอื้อน
กระอึกกระอัก
กระเง้ากระงอด
กระเง้ากระงอด
กระเจิง
กระเจิดกระเจิง
กระเจิดกระเจิง
กระเจี๊ยบ
กระเจี๊ยว
กระเฉด
กระเชอ
กระเช้า
กระเช้าสวรรค์
กระเช้าไฟฟ้า
กระเตาะกระแตะ
กระเตื้อง
กระเถิบ
กระเท่
กระเทียม
กระเทียมหอม
กระเทือน
กระเทือนใจ
กระเท่เร่
กระเบน
กระเบนเหน็บ
กระเบียด
กระเบียดกระเสียร
กระเบื้อง
กระเบื้อง
กระเบื้องดินเผา
กระเบื้องปรุ
กระเบื้องมุงหลังคา
กระเบื้องยาง
กระเบื้องลอน
กระเบื้องเคลือบ
กระเป๋า
กระเป๋ากางเกง
กระเป๋าฉีก
กระเป๋าถือ
กระเป๋าธนบัตร
กระเป๋านักเรียน
กระเป๋าน้ำร้อน
กระเป๋ารถ
กระเป๋ารถเมล์
ไซเรน
ไซโคลน
ไซโคลน
ไซโล
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้กลิ่น
ได้การ
ได้การ
ได้ขนาด
ได้ข่าว
ได้ความ
ได้คิด
ได้คืน
ได้คู่
ได้จังหวะ
ได้จังหวะ
ได้ช่อง
ได้ชื่อ
ได้ดิบได้ดี
ได้ดี
ได้ตัว
ได้ท้าย
ได้ที
ได้ที่
ได้ที่
ไดนาโม
ไดนาไมต์
ได้เปรียบ
ไดเรกตริกซ์
ได้เรื่อง
ได้เรื่องได้ราว
ได้เวลา
ได้เสีย
ได้เสีย
ไดแซ็กคาไรด์
ไดโนเสาร์
ได้โอกาส
ได้ใจ
ไต
ไต
ไต่
ไต่
ไต้
ไต๋
ไต๋
ไต้ก๋ง
ไต่คู้
ไต่ถาม
ไตปลา
ไตปลา
ไต้ฝุ่น
ไตร
ไตรจักร
ไตรจีวร
ไตร่ตรอง
ไตรทศ
ไตรปิฎก
administer
administer
administer
administer
administer to
administrate
administration
administration
administration
administration
administration
administration
administrative
administrator
admirable
admirably
admiral
admiral
admiral
admiral
admiralty
admiration
admiration
admire
admiring
admissible
admissible
admission
admission
admission
ado
adolescence
adolescence
adolescent
adolescent
adopt
adopt
adopt
adopt
adopt as
adopt as
adoptable
adopted child
adoption
adoption
adoptive
adorable
adoration
adore
adore
adore
adoringly
adorn
adorn with
adorned
adornment
adornment
adrenal
adrenal gland
Adrenalin
worldly
worldly-minded
worldly-minded
worldly-wise
worldwide
worm
worm
worm
worm
worm gear
worm in
worm out of
worm-eaten
worm-eaten
worm-food
wormhole
worminess
wormlike
worms in blood
wormwheel
wormwood
wormwood
wormy
wormy
worn
worn
worn to shadow
worn-out
worn-out
worn-out
Worse luck!
worsen
worsen
worser
worship
worship


1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75