Site Map

English Thai Dictionary

Last updated: 2010, March 20
Total pages: 74444

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

    
74444 pages
casuist
casuistry
casus belli
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat
cat burglar
cat flap
Cat got your tongue?
catalog
catalogue
catalogue
catalogue
catalogue
catalysis
catalyst
catalyst
catalytic converter
catalyze
catamaran
catapult
catapult
catapult
catapult
cataract
cataract
catastrophe
catastrophe
catastrophe
catastrophe
catatonic
catcall
catch
catch
catch
catch
catch
catch
catch
thing
thing
thing
thing
thing
thing
thing
thingamabob
Things are looking up.
think
think
think
think
think
think
think
think
think
think
think
think
think
think a great deal of
think a lot of
think about
think about
think about
think again
think ahead
think back
think out loud
think over
think over
think tank
think tank
think the world of
think through
think to
think twice
think twice before doing something
think up
think-box
think-piece
think-skinned
thinkable
thinker
thinking
thinking
thinking
thinner
thio
third
third
third
third
third
third
third degree
third dimension
third party
ตระบัด
ตระบัด
ตระบัดสัตย์
ตระพอง
ตระพัง
ตระหง่าน
ตระหง่าน
ตระหนก
ตระหนก
ตระหนก
ตระหนกตกใจ
ตระหนัก
ตระหนักถึง
ตระหนักแน่
ตระหน่ำ
ตระหนี่
ตระหนี่
ตระหนี่ตัว
ตระหนี่ถี่เหนียว
ตระเตรียม
ตระเว็ด
ตระเวน
ตระเวน
ตระเวนไพร
ตรัง
ตรัง
ตรังค์
ตรับฟัง
ตรัย
ตรัยตรึงศ์
ตราบเท่า
ตราบเท่าที่
ตราบใด
ตราบใดที่
ตราประทับ
ตราภูมิ
ตรายาง
ตราสัง
ตราสาร
ตราสิน
ตราสินค้า
ตราหน้า
ตราหน้า
ตราไปรษณียากร
ตรำ
ตริ
ตริตรอง
ตรี
ตรีคูณ
ตรีจีวร
ตรีทูต
ตรีทูต
ตรีประดับ
ตรีภพ
ตรีภูมิ
ตรีมูรติ
ตรีรัตน์
ตรีศก
ตรีศูล
ตรีสมุตถาน
อานน
อานน
อานน
อานนท์
อานนท์
อ่านผ่านๆ
อานม้า
อานรถ
อ่านหนังสือ
อ่านออกเสียง
อานันท์
อานันท์
อานิสงส์
อานิสงส์
อานุภาพ
อ่านเล่น
อ่านใจ
อ่านไม่ออก
อ่านไม่ออก
อาบน้ำตา
อาบน้ำศพ
อาบน้ำศพ
อาบน้ำอาบท่า
อาบยาพิษ
อาบัติ
อาบัน
อาบัน
อาบเหงื่อต่างน้ำ
อาบเหงื่อต่างน้ำ
อาบเอิบ
อายตนะ
อายัด
อายัดทรัพย์
อายัต
อายัน
อายัน
อายาจนะ
อายาจนะ
อายุ
อายุกษัย
อายุขัย
อายุขัย
อายุความ
อายุมาก
อายุยืน
อายุรกรรม
อายุรศาสตร์
อายุรเวช
อายุรเวท
อายุรแพทย์
อายุสั้น
อายุสั้น
อายุใช้งาน
อายเหนียม
อารมณ์
อารมณ์
อารมณ์
อารมณ์ขัน
อารมณ์ดี
อารมณ์บูด
catch in
catch in
catch it
catch napping
catch napping
catch of
catch off
catch on
catch on
catch on
catch out
catch phrase
catch red-handed
catch short
catch sight of
catch some z's
catch someone in the act
catch up
catch up
catch up
catch up
catch up
catch up with
catch up with
catch up with
catch up with
Catch you later
catch-as-catch-can
catchall
catcher
cater
cater for
cater for
cater for
cater to
cater-cornered
cater-cornered
caterer
caterpillar
caterpillar
caterpillar tractor
caterwaul
catfight
catgut
cath
Cathay
cathedral
catherine wheel
catheter
cathode
cathode ray tube
Catholic
catholic
catholic
Catholic
Catholicism
catholicity
cathouse
cation
catkin
thermal
thermal
thermal
thermal
therme
thermic
thermo
thermo
thermocouple
thermodynamics
thermoelectric
thermoelectricity
thermometer
thermonuclear
Thermos
thermostat
thesaurus
these
these
thesis
thesis
thesis
thespian
thespian
Thespian
theta
they
they'd
they'll
they're
thick-skulled
thick-witted
thicken
thicken
thicken up
thickener
thickening
thicket
thickhead
thickheaded
thickness
thickness
thicko
thickset
thief
thieve
thievery
thievish
thigh
thigh bone
thighbone
thill
thimble
thimbleful
thin
thin
thin
thin
thin
thin
ตรู่
ตรู
ตฤณชาติ
ตฤณมัย
ตลก
ตลก
ตลก
ตลก
ตลกขบขัน
ตลกคะนอง
ตลกบริโภค
ตลกบาตร
ตลกฝืด
ตลกโปกฮา
ตลบ
ตลบ
ตลบตะแลง
ตลบนก
ตลบหลัง
ตลบอบอวล
ตลอด
ตลอด
ตลอด 24 ชั่วโมง
ตลอดกาล
ตลอดคืน
ตลอดจน
ตลอดชีพ
ตลอดชีวิต
ตลอดชีวิต
ตลอดทาง
ตลาดร่วม
ตลาดวิชา
ตลาดสด
ตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหุ้น
ตลาดเงิน
ตลาดเสรี
ตลาดแผงลอย
ตลาดแรงงาน
ตลาดโต้รุ่ง
ตลาดโลก
ตลิ่ง
ตวง
ต่วน
ต้วมเตี้ยม
ต้วมเตี้ยม
ตวัก
ตวัด
ตวัดลิ้น
ตวาด
ตอ
ต่อ
ตอ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
อาคเนย์
อาฆาต
อาฆาตมาดร้าย
อาฆาตแค้น
อ่าง
อางขนาง
อ้างคำพูด
อ้างถึง
อ่างทอง
อ่างล้างหน้า
อ่างล้างหน้า
อ้างว่า
อ้างว้าง
อ้างสิทธิ์
อ่างอาบน้ำ
อ้างอิง
อ้างอิง
อ่างเก็บน้ำ
อาจ
อาจ
อาจ
อาจม
อาจริยวัตร
อาจหาญ
อาจอง
อาจอง
อาจาด
อาจาร
อาจาร
อาจาร
อาชาน
อาชาไนย
อาชาไนย
อาชีพอิสระ
อาชีวศึกษา
อาชีวะ
อ้าซ่า
อาญา
อาญา
อาญาศึก
อาญาสิทธิ์
อาณัติ
อาณัติสัญญาณ
อาณา
อาณาจักร
อาณาจักร
อาณานิคม
อาณาบริเวณ
อาณาประชาราษฎร์
อาณาประโยชน์
อาณาเขต
อาด
อาดูร
อาตมทาน
อาตมภาพ
อาตมัน
อาตมา
อาถรรพ์
อาถรรพ์
อาทร
caught
caught
cauldron
cauliflower
cauliflower ear
caulk
caulk
causable
causal
causality
causation
causative
cause
cause
cause
cause
causeless
causerie
causeway
caustic
caustic
caustic
caustic soda
cauterise
cauterize
caution
caution
caution
caution
caution about
cavern
cavernous
caviar
caviare
cavil
cavil at
caviling
cavity
cavort
caw
caw
cay
cazh
CD
CD-ROM
cease
cease
cease
cease from
cease-fire
ceaseless
cede
cede to
cedilla
ceilidh
ceiling
ceiling
ceiling
ceiling
celeb
theater
theatergoer
theatre
theatre
theatre
theatre
theatre-in-the-round
theatregoer
theatrical
thee
theft
theft
their
theirs
theism
them
Them's fighting words
thematic
theme
theme
theme
theme song
themselves
then
then
then
then
then
then
then and there
theorize
theorize
theorize about
theory
theory
theosophy
therapeutic
therapeutics
therapeutist
therapist
therapy
there
there
there
there
there
there
there
There are plenty of other fish in the sea
There is no doing something
There is trouble brewing
There will be the devil to pay
There's more than one way to kill a cat
There's no smoke without fire.
thereabout
thereabouts
thereafter
thereat
thereat
thereby
ต่อความยาวสาวความยืด
ต้อง
ต้อง
ต้อง
ต้องกัน
ต้องการ
ต้องคดี
ต้องตา
ต้องธรณีสาร
ต้องประสงค์
ต้องสงสัย
ต้องสงสัย
ต้องห้าม
ต่องแต่ง
ต่องแต่ง
ต้องโทษ
ต้องใจ
ต่อจากนั้น
ต่อจากนี้
ตอด
ตอด
ตอด
ต่อตัว
ต่อตา
ต่อต้าน
ต่อตาม
ต่อตี
ต่อท้าย
ตอน
ตอน
ตอนนี้
ตอนบ่าย
ตอนปลาย
ตอนปลาย
ต้อนรับ
ต้อนรับขับสู้
ตอนสาย
ตอนสาย
ตอนสำคัญ
ตอนหลัง
ตอนหลัง
ต่อนัดต่อแนง
ต่อนัดต่อแนง
ต่อนัดต่อแนง
ต่อนี้ไป
ตอนเช้า
ตอนเที่ยง
ตอนเย็น
ตอนเหนือ
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอบ
ตอบ
ตอบกลับ
ตอบคำถาม
ตอบรับ
ตอบรับ
ตอบรับ
ตอบรับ
ตอบสนอง
อับปาง
อับอายขายหน้า
อับเฉา
อับเฉา
อับเฉา
อับเฉา
อับโชค
อัปมงคล
อัปมงคล
อัปยศ
อัปยศ
อัปยศอดสู
อัปราชัย
อัปรีย์
อัปรีย์จัญไร
อัปลักษณ์
อัปสร
อัมพฤกษ์
อัมพฤกษ์
อัมพวัน
อัมพา
อัมพา
อัมพาต
อัมพาต
อัมพิล
อัมพุ
อัมพุช
อัมพุช
อัมพุชินี
อัมพุท
อัสดร
อัสนี
อัสสนี
อัสสุ
อัสสุชล
อา
อ้า
อ่า
อากร
อากรขาออก
อากรขาเข้า
อากรแสตมป์
อากังขา
อากัป
อากัปกิริยา
อากัปกิริยา
อาการ
อาการ
อาการท้องผูก
อาการนาม
อาการป่วย
อาการสาหัส
อาการสาหัส
อาการหนัก
อาการไอ
อากาศ
อากาศ
อากาศ
อากาศ
อากาศธาตุ
cell
cell
cell
cell
cell
cell division
cellar
cellar
cellarage
cellist
cellophane
cellphone
cellular
cellular
cellulite
celluloid
celluloid
celluloid
cellulose
Celsius
cement
cement
cement
cement
cement
cement
cement city
cement mixer
cemetery
cenotaph
centavo
centenarian
centenary
centenary
centennial
centennial
centennial
centennial
centennial
center
center
center
center
center
center
center
center
center
center
center
center
center
center in
center on
center out
center round
center upon
centerfold
centerfold
centesimal
thalassic
thalidomide
thallium
than
than
thanatology
thane
thank
thank
thank for
thank one's lucky stars
thank you
thank-you
thanker
thankful
thankful
thankful for small mercies
thankless
thankless
thanks
thanksgiving
Thanksgiving bird
Thanksgiving Day
thankworthy
that
that
that
that
that goes without saying
That makes two of us.
thatch
thatch
thaw
thaw
thaw
thaw
thaw
thaw out
thaw out
the
the
The boot is on the other foot
the business
The coast is clear
the cold shoulder
the crack of sparrow's fart
the dogs
the dogs bollocks
The early bird catches the worm
The fat is in the fire
the filth
the game is up
the gee gees
The heavens opened
The honeymoon is over.
the hunt is up
the mind boggies
The more the merrier
the nick
the nick
ต่อมน้ำ
ต่อมน้ำ
ต่อมน้ำเหลือง
ต่อมหมวกไต
ตอม่อ
ต่อมา
ต่อมโลหิต
ต่อมใต้สมอง
ต่อมไทรอยด์
ต่อย
ต่อย
ต้อยๆ
ต้อยต่ำ
ต่อยหอย
ต่อรถ
ต่อรถ
ต่อรอง
ต่อรองราคา
ต่อราคา
ตอร์ปิโด
ต่อล้อต่อเถียง
ต้อลำไย
ต้อลิ้นหมา
ต่อว่า
ต่อว่าต่อขาน
ต่อสัญญา
ต่อสู้
ต่อสู้
ต่อสู้
ต่อสู้
ต่อโทรศัพท์
ต่อให้
ต่อให้
ต่อไป
ต่อไป
ต่อไปนี้
ต่อไปนี้
ต่อไปนี้
ต่อไม่ติด
ตะกรน
ตะกรน
ตะกร้อ
ตะกร้อ
ตะกร้อ
ตะกร่อม
ตะกร้อสวมปากสุนัข
ตะกรัน
ตะกรับ
ตะกรับ
ตะกรับ
ตะกร้า
ตะกรุด
ตะกรุม
ตะกรุม
ตะกรุมตะกราม
ตะกละ
ตะกละ
ตะกละ
ตะกละ
ตะกละตะกลาม
อัญรูป
อัญเชิญ
อัฏฐ
อัฐบริขาร
อัฒจันทร์
อัฒภาค
อัณฑะ
อัด
อัด
อัด
อัด
อัด
อัด
อัดฉีด
อัดฉีด
อัดบุหรี่
อัดรูป
อัดลม
อัดสำเนา
อัดอั้น
อัดอั้นใจ
อัดเทป
อัดเสียง
อัดเสียง
อัดแจ
อัดแบตเตอรี่
อัดแผ่นเสียง
อัดแอ
อัดแอ
อัตคัด
อัตราดอกเบี้ย
อัตราภาษี
อัตราร้อยละ
อัตราส่วน
อัตราเงินเดือน
อัตราเร็ว
อัตราเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตวินิบาตกรรม
อัตวิสัย
อัตโนมัติ
อัตโนมัติ
อั้น
อั๋น
อัน
อัน
อันดับ
อันดับ
อันตรธาน
อันตรภาค
อันตราย
อั้นตั้น
อันที่จริง
อันทุ
อันธการ
อันธการ
อันธการ
อันธพาล
อันธพาล
อันธิกา
central nervous system
central processing unit
centralisation
centralise
centralism
centralization
centralize
centre
centre
centre
centre
centre
centre
centre
centre
centre
centre
centre
centre
centre
centre court
centre in
centre of gravity
centre on
centre on
centre out
centre round
centre round
centre upon
centre upon
cerebellum
cerebral
cerebral
cerebral palsy
cerebrate
cerebration
cerebrum
cerecloth
cerement
ceremonial
ceremonial
ceremonial
ceremonial
ceremonious
ceremonious
ceremoniously
ceremony
ceremony
ceremony
ceremony
cerise
cerium
cert
certain
certain
certain


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75