Site Map

English Thai Dictionary

Last updated: 2010, March 20
Total pages: 74444

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

    
74444 pages
compact
compact
compact
compact
sugar loaf
sugar loaf
sugar off
sugar the pill
sugarcoat
sugarcoat
sugarhouse
sugarplum
sugary
suggest
suggest
suggest itself to
suggest to
suggestible
suggestible
suggestion
suggestion
suggestion
suggestion
suggestive
suggestive
sui generis
sui juris
suicidal
suicide
suicide
suicide
suit
suit
suit
suiting
suitor
sulfa
sulfate
sulfate
sulfate
sulfide
sulfur
sulfuric acid
sulk
sulk
sulk
sulky
sullen
sullen
sullen
sully
sully
sully
sulphur
sulphur
sultan
sultanate
sultry
sultry
sum
sum
sum
sum
sum
ทันสมัย
ทันเกม
ทันเวลา
ทันโลก
ทันใจ
ทันใจ
ทันใด
ทันใดนั้น
ทับ
ทับ
ทับ
ทับกัน
ทับถม
ทับถม
ทับทรวง
ทับทิม
ทับทิม
ทับที่
ทับลัคน์
ทับศัพท์
ทับสิทธิ์
ทับหลัง
ทับหลังลัคน์
ทับเกษตร
ทับแพ
ทัพ
ทัพบก
ทัพพี
ทัพสัมภาระ
ทัพหน้า
ทั่วไป
ทั่วไป
ทัศนคติ
ทัศนวิสัย
ทัศนศาสตร์
ทัศนศิลป์
ทัศนศึกษา
ทัศนะ
ทัศนา
ทัศนาการ
ทัศนาจร
ทัศนียภาพ
ทัศนูปกรณ์
ทัศไนย
ทัสนานุตริยะ
ท่า
ท่า
ท้า
ทา
ทาก
ทาง
ทาง
ทาง
ทาง
ทาง
ทาง
ทาง
ทางกฎหมาย
ทางกรรมพันธุ์
ทางกระสุน
สูงค่า
สูงค่า
สูงชะลูด
สูงชัน
สูงชัน
สูงชัน
สูงตระหง่าน
สูงระฟ้า
สูงลิ่ว
สูงวัย
สูงศักดิ์
สูงส่ง
สูงส่ง
สูงส่ง
สูงสุด
สูงสุด
สูงสุด
สูงอายุ
สูงโปร่ง
สูงใหญ่
สูจิบัตร
สูญ
สูญ
สูญ
สูญญากาศ
สูญพันธุ์
สูญพันธุ์
สูญสลาย
สูญสิ้น
สูญหาย
สูบ
สูบ
สูบ
สูบฉีด
สูบน้ำ
สูบบุหรี่
สูบยา
สูบลม
สูบเลือด
สู้รบ
สู้รบตบมือ
สู่รู้
สู่สม
สูสี
สู้หน้า
สู่หา
สเกต
สเกต
สเก๊ตช์
สเก๊ตช์
สเกตน้ำแข็ง
สเกตบอร์ด
สเตียรอยด์
สเปกตรัม
สเปกโตรสโคป
สเปค
สเปค
สเปน
สเปรย์
สเปรย์
compartmentalize
compass
compass
compass
compass
compassable
compassion
compassionate
compassionately
compatible
compatible
compatriot
compeer
compeer
compel
compel from
compelling
compelling
compend
compendious
compendiously
compendium
compensable
compensate
compensate
compensate for
compensation
compete
compete against
compete for
complain of
complain of
complain to
complain to
complainant
complaint
complaint
complaisance
complaisant
complement
complete
complete
complete
complete
completely
completely
completion
complex
complex
complex
complexion
complexioned
complexity
compliance
compliancy
compliant
complicacy
complicate
complicate
complicated
succumb to
succuss
such
such
such
such
such as
Such is life!
such-and-such
suchlike
suchlike
suck
suck
suck
suck down
suck from
suck in
suck in
suck in
suck under
suck up
suck up
suck up to
sucker
sucker
sucker
sucker
sucker
sucker
sucker
suer
suer
suet
Suez
suffer
suffer
suffer
suffer
suffer from
sufferable
sufferance
sufferer
suffering
suffering
suffering
suffice
suffice
suffice for
sufficiency
sufficiency
sufficient
sufficiently
suffix
suffix
suffocate
suffocate
suffocate
suffocate
suffocate
suffocation
ทางช้างเผือก
ทางชีววิทยา
ทางซ้าย
ทางด่วน
ทางตรง
ทางตะวันตก
ทางตัด
ทางตัด
ทางตัด
ทางตัน
ทางตัน
ทางต่างระดับ
ทางทหาร
ทางทะเล
ทางทิศใต้
ทางธรรม
ทางธรรมชาติ
ทางน้ำ
ทางน้ำไหล
ทางนู้น
ทางบก
ทางบ้าน
ทางบ้าน
ทางป่า
ทางผ่าน
ทางพิเศษ
ทางมะพร้าว
ทางมะพร้าว
ทางม้าลาย
ทางยกระดับ
ทางหลวงพิเศษ
ทางหัว
ทางออก
ทางออก
ทางอ้อม
ทางอ้อม
ทางอากาศ
ทางอาญา
ทางอิเล็กทรอนิกส์
ทางอุตสาหกรรม
ทางเก็บ
ทางเข้า
ทางเข้าออก
ทางเดิน
ทางเดินอาหาร
ทางเดินเท้า
ทางเดียว
ทางเทคนิค
ทางเทคโนโลยี
ทางเท้า
ทางเท้า
ทางเบี่ยง
ทางเพศ
ทางเรือ
ทางเรือ
ทางเลี่ยง
ทางเลี่ยงเมือง
ทางเลือก
ทางเศรษฐกิจ
ทางเหนือ
สุดเสียง
สุดเหวี่ยง
สุดเอื้อม
สุดแต่
สุดแท้แต่
สุดแรงเกิด
สุดโต่ง
สุดใจ
สุทธิ
สุทธิ
สุธี
สุนทร
สุนทร
สุนทรพจน์
สุนทรียภาพ
สุนทรียภาพ
สุนทรียศาสตร์
สุนทรียะ
สุนัข
สุนัขจรจัด
สุนัขจิ้งจอก
สุนัขดมกลิ่น
สุนัขดมกลิ่น
สุนัขตำรวจ
สุนัขป่า
สุปรีดิ์
สุพรรณ
สุพรรณบุรี
สุภาพ
สุภาพ
สุมหัว
สุมาตรา
สุ้มเสียง
สุมไฟ
สุรา
สุราบาน
สุราบาน
สุราลัย
สุราษฎร์ธานี
สุราเมรัย
สุรินทร์
สุริยการ
สุริยกาล
สุริยคติ
สุริยคราส
สุริยน
สุริยมณฑล
สุริยา
สุริยุปราคา
สุริยเคราะห์
สุรีย์
สุรุ่ยสุร่าย
สุรุ่ยสุร่าย
สุรเสียง
สุวรรณ
สุวาน
สุวินัย
สุวิมล
สุสาน
สุเรนทร์
compost
composure
compote
compound
compound
compound
compound
compound
compound
compound with
compound with
comprador
compradore
comprehend
comprehend
comprehensible
comprehension
comprehensive
comprehensively
compress
compress into
compress into
compressed
compression
compressive
compressor
comprise
comprise
comprise of
compromise
comradeship
con
con
con
con
con
con
con into
con job
con out of
concave
concavity
conceal
conceal from
concealment
concede
concede to
conceit
conceit
conceit
conceited
conceivable
conceive
conceive
conceive
conceive
conceive as
conceive of
concenter
concenter
substandard
substantial
substantial
substantial
substantial
substantial
substantial
substantialize
substantiate
substantiate
substantiation
substantiative
substantive
substantive
substantive
substantive
substantive
substantive
substantive
substation
substituent
substitutable
substitute
substitute
substitute
substitute
substitute for
substitute for
substitution
substitutional
subtlety
subtotal
subtotal
subtract
subtract
subtract from
subtracter
subtraction
subtractive
subtractive
subtractive
subtrahend
subtropical
subtype
suburb
suburban
suburbanite
subvention
subversive
subvert
subway
subway
subzero
succeed
succeed
succeed
succeed at
succeed in
succeed to
success
ท่าทาง
ท่าทาง
ท้าทาย
ท่าที
ทาน
ทาน
ท่าน
ทาน
ทาน
ทานกัณฑ์
ทานข้าว
ท่านชาย
ทานตะวัน
ทานบดี
ทานบารมี
ท่านผู้หญิง
ทานพ
ทานมัย
ทานศีล
ท่านหญิง
ท่านอนคว่ำ
ท่านอนตะแคง
ท่านอนหงาย
ทานอาหาร
ท่าน้ำ
ทาบ
ทาบกิ่ง
ทาบทาม
ทาบรัศมี
ทาบไม่ติด
ท้ายสุด
ท้ายสุด
ทายา
ทายา
ทายาด
ทายาท
ทายาทโดยธรรม
ทายิกา
ท้ายเขื่อน
ท้ายเรือ
ท้ายเรือน
ท้ายแถว
ท้ายโต่ง
ทายใจ
ทารก
ทารกในครรภ์
ทาริกา
ทารุณ
ทารุณกรรม
ทารุณจิตใจ
ทารุณโหดร้าย
ท้าว
ท้าว
ท้าวคาง
ทาวน์เฮาส์
ทาวน์เฮาส์
ท้าวมหาพรหม
ท้าวเอว
ทาส
ทาส
สื่อโทรทัศน์
สื่อไฟฟ้า
สุก
สุก
สุก
สุก
สุกๆ ดิบๆ
สุกงอม
สุกปลั่ง
สุกร
สุกียากี้
สุกเอาเผากิน
สุกใส
สุข
สุข
สุขกาย
สุขทุกข์
สุขทุกข์
สุขภัณฑ์
สุขภาพ
สุขภาพ
สุขภาพกาย
สุขภาพจิต
สุขภาพจิต
สุขภาพอนามัย
สุขลักษณะ
สุขลักษณะ
สุขวิทยา
สุขศาลา
สุขศึกษา
สุขุม
สุคติ
สุคนธรส
สุงสิง
สุจริต
สุจริตใจ
สุจริตใจ
สุจิต
สุญญากาศ
สุญญากาศ
สุญญากาศ
สุญญาอากาศ
สุด
สุด
สุด
สุดกำลัง
สุดกู่
สุดขั้ว
สุดขีด
สุดคณนา
สุดคำพูด
สุดคิด
สุดจิต
สุดซึ้ง
สุดตัว
สุดถนน
สุดท้อง
สุดท้อง
สุดท้าย
สุดท้าย
conceptual
conceptualize
concern
concern
concern
concern
concern
concern
concern about
concern in
concern over
concern with
concerned
concerned
concerning
concert
concert
concert
concert
concerted
concertize
concession
concessive
concierge
conciliate
conciliatory
concise
conciseness
concision
conclave
concretion
concretion
concubine
concupiscence
concur
concur
concur
concur in
concurrence
concurrence
concurrency
concurrency
concurrent
concurrent
concurrent
concurrent
concuss
concussion
condemn
condemn
condemn as
condemn for
condemn to
condemn to
condemnation
condensation
condense
condense
condensed milk
condenser
sublet
sublimate
sublimate
sublime
sublime
sublime
sublime
sublime
subliminal
sublimity
sublimity
sublingual
sublunary
submachine gun
submarine
submarine
submarine
submerge
submerge
submerge
submerge in
submerge in
submergible
submerse
submersible
submersion
submissive
submit
submit
submit to
subscribe
subscribe
subscribe for
subscribe to
subscribe to
subscribe to
subscribe to
subscriber
subscriber
subscriber
subscript
subscript
subscription
subsequence
subsequent
subsequently
subserve
subservience
subserviency
subservient
subservient
subserviently
subset
subside
subside
subsidence
subsidence
subsidiary
subsidiary
subsidiary
ทำการค้า
ทำการทำงาน
ทำการบ้าน
ทำการเกษตร
ทำกำไร
ทำขวัญ
ทำขวัญ
ทำครัว
ทำคลอด
ทำความ
ทำความรู้จัก
ทำความสะอาด
ทำความเข้าใจ
ทำความเข้าใจ
ทำความเข้าใจ
ทำความเคารพ
ทำคุณ
ทำคุณ
ทำงาน
ทำงานต่อ
ทำงานทำการ
ทำงานบ้าน
ทำงานหนัก
ทำงามหน้า
ทำชั่ว
ทำชื่อ
ทำซ้ำ
ทำดี
ทำดีที่สุด
ทำต่อ
ทำนุบำรุง
ทำนูล
ทำนูล
ทำบาป
ทำบาปทำกรรม
ทำบุญ
ทำบุญทำทาน
ทำปฏิกิริยา
ทำประตู
ทำประโยชน์
ทำปลา
ทำปากทำคอ
ทำผิด
ทำผิดกฎหมาย
ทำพิธี
ทำพิษ
ทำฟัน
ทำมาค้าขาย
ทำมาหากิน
ทำมิดีมิร้าย
ทำมือทำไม้
ทำรัง
ทำราชการ
ทำร้าย
ทำร้ายจิตใจ
ทำร้ายร่างกาย
ทำฤทธิ์
ทำลวกๆ
ทำลาย
ทำลายขวัญ
สีน้ำตาลแดง
สีน้ำตาลแดง
สีน้ำมัน
สีน้ำเงิน
สีผม
สีผิว
สีผึ้ง
สีฝัด
สีฝุ่น
สีย้อม
สีย้อมผ้า
สีลม
สีสวรรค์
สีสัน
สีหน้า
สีหน้าท่าทาง
สีเข้ม
สีเทียน
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด
สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด
สี่เหลี่ยมคางหมู
สี่เหลี่ยมจัตุรัส
สี่เหลี่ยมจัตุรัส
สี่เหลี่ยมจัตุรัส
สี่เหลี่ยมด้านขนาน
สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
สืบพยาน
สืบพันธุ์
สืบพันธุ์
สืบมา
สืบราชการลับ
สืบราชการลับ
สืบราชสมบัติ
สืบราชสมบัติ
สืบราชสันตติวงศ์
สืบรู้
สืบสกุล
สืบสวน
สืบสวนคดี
สืบสวนสอบสวน
สืบสวนสอบสวน
สืบสันดาน
สืบสาน
สืบสาน
สืบสาย
สืบสายโลหิต
สืบสาว
สืบสาว
สืบสาวราวเรื่อง
สืบหา
สืบเชื้อสาย
สืบเนื่อง
สืบเนื่อง
สืบเนื่อง
สืบเสาะ
สื่อ
condominium
condonation
condone
conduce
conduce to
conduce towards
conducive
conduct
conduct
conduct
conduct
conduct
conduct
conduct away
conduct out
conductibility
conductible
conduction
conductive
conductivity
conductor
conductor
conductress
conduit
cone
cone off
coney
confab
confabulate
confabulation
confess
confess
confess to
confess to
confession
confessional
confessor
confidant
confide
confide
confide
confide in
confide to
confide to
confidence
confidence
confident
confidential
confiding
configuration
confine
confine
confine to
confine within
confinement
confirm
confirm
confirm in
confirm in
confirmation
stupefy
stupefy
stupendous
stupendous
stupid
stupid
stupid
stupidity
stupidity
stupor
stupor
sturdy
sturdy
sturgeon
stutter
stutter
stutter
sty
sty
style
style
style
style
style
style
stylebook
stylish
stylist
stylistic
stylistics
sub
sub
sub for
subalpine
subatomic
subcategory


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75