Site Map

English Thai Dictionary

Last updated: 2010, March 20
Total pages: 74444

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

    
74444 pages
น้อยลง
น้อยหน่า
น้อยหน้า
น้อยอกน้อยใจ
สัญญา
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
สัญญาณ
สัญญาณดิจิตอล
สัญญาณตอบรับ
สัญญาณนาฬิกา
สัญญาณภัย
สัญญาณภัยทางอากาศ
สัญญาณภาพ
สัญญาณรบกวน
สัญญาณรบกวน
สัญญาณรบกวน
สัญญาณอนาล็อก
สัญญาณเรียก
สัญญาณเวลา
สัญญาณไฟ
สัญญาณไฟ
สัญญาณไฟจราจร
สัญญานไฟ
สัญญาบัตร
สัญญาเช่า
สัญลักษณ์
สัญลักษณ์
สัณญาณภาพ
สัณฐาน
สัณฐาน
สัด
สัด
สัด
สัตว์
สัตว์ 4 เท้า
สัตว์ 4 เท้า
สัตว์กินเนื้อ
สัตว์กินเนื้อ
สัตว์น้ำ
สัตว์บก
สัตว์ประหลาด
สัตว์ป่า
สัตว์ป่า
สัตว์ปีก
สัตว์ร้าย
สัตว์ร้าย
สัตว์สองเท้า
สัตว์สี่เท้า
สัตว์เดรัจฉาน
สัตว์เลี้ยง
สัตว์เลี้ยง
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
สัตว์เลือดอุ่น
สัตว์เลือดเย็น
สัตว์เลื้อยคลาน
สัตว์โลก
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
สัทศาสตร์
สัทอักษร
สั้น
สั้น
สั่น
สั่นคลอน
copiousness
copped
copper
copper
copper
copper
copper
copper
copper
copperplate
coppersmith
copperware
coppery
coppice
copra
copse
copter
copula
copulate
copulate with
copulation
copy
copy
copy
copy
copy
copy
copy down
copy out
copy-edit
coral
coral
coral
coral reef
cord
cord
cord
cordage
cordate
cordial
cordial
cordial
cordiality
cordially
cordially
cordless
cordon
cordon off
core
core
core
core
core
core
core
core
corer
corespondent
cork
cork
stock certificate
stock company
stock dividened
stock exchange
stock in trade
stock market
stock up
stock with
stockade
stockade
stockade
stockade
stockbreeder
stockbroker
stockbrokerage
stockbroking
stockholder
Stockholm
stocking
stocking
stocking mask
stockish
stockish
stockman
stockman
stockman
stockpile
stockpile
stockpile
stockpiler
stoker
stole
stole
stole
stole
stole
stolen
stolid
stolidity
stolidness
stollen
stoma
stomach
stomach
stomach
stomach ache
stomach ache
stomachache
stomachic
stomp
stomp
stomp
stomp
stone
stone
stone
stone
stone
stone
stone
นักข่าว
นักค้นคว้า
นักคอมพิวเตอร์
นักคิด
นักฆ่า
นักจัดรายการ
นักจิตวิทยา
นักจิตวิเคราะห์
นักจิตเวชศาสตร์
นักฉวยโอกาส
นักชีววิทยา
นักดนตรี
นักดื่ม
นักตบ
นักต้ม
นักต้มตุ๋น
นักต่อสู้
นักถ่ายรูป
นักท่องเที่ยว
นักทัศนาจร
นักทำ
นักธรรม
นักธุรกิจ
นักธุรกิจชาย
นักธุรกิจหญิง
นักบวช
นักบิน
นักบินอวกาศ
นักบุญ
นักปฏิรูป
นักมวยสมัครเล่น
นักมวยอาชีพ
นักมานุษยวิทยา
นักย่องเบา
นักรบ
นักร้อง
นักรัก
นักลงทุน
นักล้วงกระเป๋า
นักวรรณคดี
นักวิจัย
นักวิจารณ์
นักวิชาการ
นักวิชาการ
นักวิชาการพิเศษ
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเคราะห์
นักวิเคราะห์ข่าว
นักศึกษา
นักษัตร
นักษัตรจักร
นักษัตรบดี
นักษัตรบถ
นักษัตรปาฐก
นักษัตรวิทยา
นักษัตรเนมี
นักสนม
นักสราช
นักสวด
นักสังคมนิยม
สั่ง
สังกะตัง
สังกะสี
สังกะสี
สังกัด
สังกัด
สั่งการ
สังขยา
สั่งของ
สังขาร
สังขาร
สังข์
สังคม
สังคม
สังคม
สังคม
สังคมข่าวสาร
สังคมชนบท
สังคมชาวบ้าน
สังคมนิยม
สังคมนิยม
สังคมวิทยา
สังคมวิทยา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สังคมศาสตร์
สังคมศึกษา
สังคมสงเคราะห์
สังคมเปิด
สังคมเมือง
สังคมเมือง
สั่งย้ำ
สั่งลา
สังวาล
สังวาส
สังสนทนา
สั่งสม
สั่งสม
สังสรรค์
สั่งสอน
สั่งสอน
สั่งสอน
สั่งสอน
สังสารวัฏ
สั่งสินค้า
สังหรณ์
สังหรณ์ใจ
สังหรณ์ใจ
สั่งห้าม
สังหาร
สังหาริมทรัพย์
สั่งอาหาร
สังเกต
สังเกต
สังเกตการณ์
สังเกตเห็น
สังเขป
สังเคราะห์
สังเคราะห์
สังเคราะห์
สังเคราะห์แสง
corn
corn
corn
corncob
cornea
corner
corner
corner
corner
corner
corner
corner
corner
corner
corner
corner
corner
corner
cornered
cornered
cornerstone
cornerstone
cornet
cornfield
cornflakes
cornhusk
cornice
cornmeal
cornstarch
corny
corpulence
corpulent
corpus
corpus
corpus
corpuscle
corpuscle
corral
correct
correct
correct
correction
correction
correctional
correctitude
corrective
correctly
correctness
correlate
correlate
correlate
correlate
correlate with
correlation
correlative
correlatively
correspond
correspond
correspond about
correspond to
still
still
stillbirth
stillborn
stillborn
stillness
stilt
stilt
stilt
stilted
stimulant
stimulant
stimulant
stimulate
stimulate into
stimulate to
stimulation
stimulative
stimulator
stimuli
stimulus
stimulus
sting
sting
sting
sting
sting
sting
sting for
sting into
stinking
stinkpot
stinky
stint
stint
stint
stint
stint
stint
stint
stint of
stipe
stipe
stipel
stipend
stipendiary
stipes
stipes
stipple
stipple
stipple
stippler
stipulate
stipulate
stipulate
stipulate for
stipulation
stipule
stir
stir
นักเทนนิส
นักเทศ
นักเทศน์
นักเรียน
นักเรียนทุน
นักเรียนประจำ
นักเรียนประถม
นักเลง
นักเลงผู้หญิง
นักเลงสุรา
นักเลงโต
นักเศรษฐศาสตร์
นักเสี่ยงโชค
นักแซ้ง
นักแต่งเพลง
นักแปล
นักแสดง
นักแสดงกายกรรม
นักแสดงชาย
นักแสดงหญิง
นักแสวงหา
นักโฆษณา
นักโทษ
นักโทษการเมือง
นักโบราณคดี
นักโปรแกรม
นักโภชนาการ
นัง
นั่ง
นั่ง
นัด
นัด
นัดดา
นัดบอด
นัดพบ
นัดหมาย
นัดแนะ
นัตถุ์
นั่น
นั้น
นั้นๆ
นั่นซี
นันทนาการ
นันท์
นั่นน่ะซี
นั่นปะไร
นั่นสิ
นั่นเอง
นั่นแหละ
นั้นแหละ
นั่นไง
นับ
นับ
นับ
นับคะแนน
นับตั้งแต่
นับถือ
นับถือ
นับประสา
นับวัน
สะทกสะเทิ้น
สะท้อน
สะท้อน
สะท้อนชีวิต
สะท้อนปัญหา
สะท้อนแสง
สะท้าน
สะท้าน
สะท้าน
สะท้าน
สะท้าน
สะบักสะบอม
สะบัด
สะบัด
สะบัดร้อนสะบัดหนาว
สะบัดสะบิ้ง
สะบัดสะบิ้ง
สะบั้น
สะบั้น
สะพรั่ง
สะพัด
สะพาน
สะพาน
สะพาน
สะพานปลา
สะพานลอย
สะพานลอย
สะพานแขวน
สะพานไฟ
สะพานไม้
สะเดาะเคราะห์
สะเดาะเคราะห์
สะเต๊ะ
สะเทิ้น
สะเทิ้น
สะเทือน
สะเทือน
สะเทือนขวัญ
สะเทือนอารมณ์
สะเทือนใจ
สะเทือนใจ
สะเทือนใจ
สะเทือนใจ
สะเพร่า
สะเพร่า
สะเพร่า
สะเอว
สะเออะ
สะโพก
สะโพก
สะโอดสะอง
สะใจ
สะใจ
สะใภ้
สะใภ้
สัก
สัก
สัก
สัก
สักการะ
corrugate
corrugation
corrupt
corrupt
corrupt
corrupt
corrupt
corrupt
corrupt
corrupt
corruption
corruption
corruption
corsage
corsair
corset
cortege
cortex
cortical
coruscate
cos
cosher up
cosine
cosmetic
cosmetic
cosmetician
cosmic
cosmic
cosmic ray
cosmo
cost an arm and a leg
cost the earth
cost up
costa
costal
costar
costive
costly
costly
costly
costly
costume
costume
costume
costumer
cosy
cosy up to
cot
cot
cotangent
cote
coterie
cottage
cottage
cottage
cottager
cotton
cotton
cotton
cotton cloth
stereogram
stereograph
stereophonic
stereoscope
stereoscopic
stereoscopy
stereotype
stereotype
stereotyped
stereotypy
sterile
sterilization
sterilize
sterling
stern
sternal
sternforemost
sternmost
sternum
sternward
sternwheel
sternwheeler
sterography
steroid
stet
stethoscope
stethoscopi
stethoscopical
stevedore
stevedore
stick on
stick on
stick out
stick out against
stick out for
stick someone
stick to
stick together
stick up
stick up for
stick with
stick within
stick-in-the-mud
stick-to-itiveness
sticker
stickle at
stickler
stickup
sticky
sticky-fingered
stiff
stiff-necked
stiffen
stiffen
stiffen up
stiffy
stifle
stifle
stifle
stifle
น้า
น้า
นาก
น่ากลัว
น่ากลัว
นากสวาด
น่ากิน
น่าขนลุก
น่าขนลุก
น่าขบขัน
น่าขยะแขยง
น่าขยะแขยง
นาขอบเหล็ก
น่าขัน
น่าขัน
น่าขัน
น่าขัน
น่าขายหน้า
น่าขำ
น่าขำ
น่าขำ
นาค
นาค
นาคทนต์
น่าคบหา
น่าคบหา
น่าคบหา
นาคบาศ
นาคปัก
นาคร
นางบังเงา
นางบำเรอ
นางผดุงครรภ์
นางพญา
นางพยาบาล
นางพระกำนัล
นางฟ้า
นางรอง
นางร้องไห้
นางรำ
นางรำ
นางละคร
นางสนม
นางสนม
นางสนม
นางสนองพระโอษฐ์
นางสาว
นางสาวไทย
นางห้าม
นางอ้อม
นางอาย
นางเรียง
นางเล็ด
นางเลิ้ง
นางเอก
นางแบบ
นางใน
นางไม้
น่าจะ
น่าจะเป็น
ส่องแสง
สองใจ
สอด
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้องกัน
สอดคล้องต้องกัน
สอดรู้
สอดรู้สอดเห็น
สอดส่อง
สอดส่องดูแล
สอดส่าย
สอดเสือก
สอดแทรก
สอดแทรก
สอดแนม
สอดใส่
สอดไส้
สอน
ส่อน
สอนพิเศษ
สอนพิเศษ
สอนสั่ง
สอนหนังสือ
สอนใจ
สอบ
สอบ
สอบข้อเขียน
ส้อม
ส้อม
ส้อมเสียง
ส่อสันดาน
ส่อเค้า
ส่อเค้า
ส่อเสียด
ส่อแวว
ส่อแสดง
สะกด
สะกด
สะกด
สะกด
สะกด
สะกด
สะกดจิต
สะกดทัพ
สะกดรอย
สะกดรอย
สะกดใจ
สะกิด
สะกิด
สะกิด
สะกิดสะเกา
สะดวก
สะดวก
สะดวก
สะดวก
สะดวกสบาย
สะดวกสบาย
cough up
cough up
cough up
could
could do with
couldn't care less
council
council
council
councillor
councilor
counsel
counsel
counsel
counsellor
counsellor
counselor
counselor
count
count
count
count
count
count
count
count
count
count
count
count against
count up
count upon
count with
countable
countdown
countdown
countenance
countenance
countenance
counter
counter
counter
counter
counter
counter with
counter with
counteract
counteraction
counterattack
counterattack
counterattack
counterbalance
counterbalance
countercheck
countercheck
counterclockwise
counterclockwise
counterculture
counterfeit
counterfeit
stedfast
steed
steel
steel against
steel for
steel wire
steel wool
steelwork
steely
steelyard
steep
steep
steep in
steepen
steepen
steeple
steeplechase
steeplechase
steer
steer
steer
steer clear of
steer for
steer into
steer through
steer towards
steerage
steerageway
steersman
steeve
stenosed
stenosis
stenothermal
stenotopic
stenotype
stenotypy
stentorian
step
step
step
step aside
step aside
step back
step by step
step down
step forward
step in
step in
step in for
step off
step off
step off
step on
step out
step out on
step outside
step over
step over
step up
step upon
น่าตื่นตาตื่นใจ
น่าตื่นเต้น
น่าตื่นเต้น
นาที
น่าทึ่ง
น่าทึ่ง
นาน
น่าน
น่าน
นานๆ
นานๆ
นานๆ ครั้ง
นานนม
น่านน้ำ
น่านน้ำอาณาเขต
น่านฟ้า
นานมาแล้ว
นานสองนาน
น่านับถือ
น่านับถือ
นานัปการ
นานัปการ
นานา
นานาชาติ
นานาชาติ
นานาทัศนะ
นานาประการ
นานาเนก
นานแสนนาน
นานแสนนาน
นาม
นามธรรม
นามนัย
นามบัตร
นามปากกา
นามวลี
นามสกุล
นามสงเคราะห์
นามสงเคราะห์
นามสมญา
นามสมมุติ
น่ามหัศจรรย์
น่ามหัศจรรย์
น่ามอง
นามานุกรม
นามานุประโยค
นามานุศาสตร์
นามาภิไธย
นามแฝง
นาย
นาย
นาย
นาย
นายก
น่ายกย่อง
น่ายกย่อง
นายกรัฐมนตรี
นายกฯ
นายกเทศมนตรี
นายงาน
ส่วนแบ่งการตลาด
ส่วนแบ่งตลาด
ส่วนโค้ง
ส่วนใหญ่
ส่วนใหญ่
ส่วนได้ส่วนเสีย
สวนไม้ดอก
สวบ
สวป.
สวม
สวม
ส้วม
สวม
สวม
สวมกอด
ส้วมซึม
สวมบทบาท
สวมมงกุฎ
สวมมงคล
สวมรอย
สวมหน้ากาก
สวมหน้ากาก
สวมใส่
ส่วย
ส่วย
ส่วย
สวย
สวยงาม
สวยหยาดเยิ้ม
สวยหรู
สว่างไสว
สวาท
สว่าน
สวาปาม
สวามิภักดิ์
สวิง


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75