Site Map

English Thai Dictionary

Last updated: 2010, March 20
Total pages: 74444

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

    
74444 pages
ละมุนละม่อม
ละมุนละม่อม
ละมุนละไม
ละลด
ละลด
ละลวย
ละลอก
ละลอก
ละลาน
ละลานตา
ละลาบละล้วง
ละลาย
ละลาย
ละลาย
ละล้าละลัง
ละล่ำละลัก
ละล่ำละลัก
ละวาง
ละสายตา
ละหมาด
ละห้อย
ละหาน
ละองละมั่ง
ละออ
demobilize
democracy
democracy
democrat
Democrat
democratic
democratically
democratism
democratization
democratize
democratize
demoded
demographic
demography
demolish
demolition
demon
demonetise
demonetize
demoniac
demoniac
demonic
demonic
demonic
demonstrable
demonstrably
demonstrate
demonstrate
demonstrate
demonstrate
demote from
demote to
demotion
demur
demur at
demur to
demure
demurely
demy
demystify
den
den
den
den
den mother
denationalise
denationalize
denaturalize
denaturalize
denature
denature
dengue fever
deniable
denial
denier
denier
denier
denizen
denizen
denizen
sluice
sluice
sluice
sluice
sluice
sluice
sluice
sluice
sluice down
sluice out
slum
slum
slumber
slumber
slumber
slumber
slumber
slumber
slumberous
slumbrous
slump
slump
slump
slump
slump
slump down
slump over
slung
slunk
slunk
slush
slushy
slushy
slut
slut
sly
sly
smack
smack
smack
smack
smack
smack
smack
smack
smack
smack
smack
smack
smack
smack
smack
smack dab in the middle
smack down
smack in the eye
smack of
smacker
smacking
small
small
ปีกุน
ปีกไม้
ปีขาล
ปีคริสต์ศักราช
ปีงบประมาณ
ปีจอ
ปีฉลู
ปีชวด
ปี๊ด
ปีน
ปีนป่าย
ปีนัง
ปีนเกลียว
ปี๊บ
ปีปฏิทิน
ปี่พาทย์
ปีมะเมีย
ปีมะเส็ง
ปีมะแม
ปีมะโรง
ปีมะโว้
ปีระกา
ปีวอก
ปีศาจร้าย
ปีสุริยคติ
ปีหน้า
ปีอธิกสุรทิน
ปีเกิด
ปีเถาะ
ปี่แก้ว
ปืนยาว
ปืนลม
ปืนลูกซอง
ปืนสั้น
ปืนใหญ่
ปืนไฟ
ปื้อ
ปื๋อ
ปุ
ปุ
ปุกปุย
ปุ้งกี๋
ปุงลิงค์
ปุจฉา
ปุด
ปุด
ปุด
ปุถุชน
ปุ๊บ
ปุบปับ
ปุ๊บปั๊บ
ปุปะ
ปุ่ม
ปุ่มๆป่ำๆ
ปุ่มป่ำ
ปุ๋ย
ปุ๋ย
ปุ้ย
ปุย
ปุ๋ยคอก
ล้อ
ล้อ
ล่อ
ล่อ
ล่อ
ลอก
ลอก
ลอก
ลอก
ลอกคราบ
ลอกท้องร่อง
ลอกลาย
ลอการิทึม
ลอกเปลือก
ลอกเลน
ลอกเลียน
ลอกเลียนแบบ
ลอกแบบ
ลอกแลก
ล่อกแล่ก
ล็อค
ล่อง
ล่อง
ล่อง
ล่อง
ล่อง
ลอง
ลองของ
ลองจิจูด
ล่องซุง
ลอตเตอรี่
ลอน
ล่อนจ้อน
ล่อนหลุด
ลอบ
ลอบ
ลอบ
ลอบ
ลอบกัด
ลอบฆ่า
ลอบทำ
ลอบทำร้าย
ลอบฟัง
ลอบสังหาร
ลอบหนี
ล้อฟันเฟือง
ล้อม
ลอม
ลอม
ลอม
ล้อมกรอบ
ล้อมกรอบ
ล้อมกรอบ
ล้อมกรอบ
ล้อมคอก
ลอมชอม
ลอมพอก
ล้อมรอบ
ล้อมรั้ว
ล้อมวง
dent up
dental
dental floss
dentifrice
dentine
dentist
dentistry
denudation
denude
denude
denude of
denunciate
denunciation
deny
deny
deny oneself
deny to
deny to
deodorant
deodorise
deodorization
deodorize
deodorizer
dep
Dep.
depart
depart
depart
depart
depart from
depend upon
dependence
dependency
dependency
dependent clause
depict
depict
depiction
depiction
depilate
depilate
depilation
depilatory
depilatory
deplete
deplete of
depletion
deplore
deplore
deploy
deployment
depopulate
depopulation
deport
deportation
deportee
deportment
deposable
deposal
depose
slop
slop about
slop around
slop out
slop over
slop over
slope
slope
slope
slope down
slope off
slope towards
slope up
sloppy
sloppy
slops
slops
slosh
slosh
slosh
slosh
slosh
slosh
slosh
slosh about
slosh around
slosh on
sloshed
slot
slot
slouch around
slough
slough
slough
slough
slough off
slough off
slough over
sloughy
Slovak
Slovak
Slovak
Slovak
sloven
sloven
slovenly
slow
slow
slow
slow
slow
slow
slow
Slow and steady wins the race
slow down
slow motion
slow on the uptake
slow up
slow-witted
slowly
ปูทะเล
ปูที่นอน
ปูน
ปูน
ปูนขาว
ปูนซีเมนต์
ปูนดิบ
ปูนบำเหน็จ
ปูนปลาสเตอร์
ปูนปั้น
ปูนผิว
ปูนสอ
ปูนสุก
ปู่น้อย
ปูนา
ปูนเปียก
ปูนเพชร
ปูนแดง
ปูพรม
ปูพื้น
ปูพื้น
ปูม
ปูมหลัง
ปูม้า
ปูมโหร
ปู่ย่า
ปู่ย่าตายาย
ปู้ยี่ปู้ยำ
ปูเค็ม
ปู่เจ้า
ผงะหงาย
ผงาด
ผง่าน
ผจก.
ผจง
ผจญ
ผจญภัย
ผช.
ผญ.
ผด
ผดุง
ผดุงครรภ์
ผดุงรักษา
ผนวก
ผนวช
ผนัง
ผนังห้อง
ผนึก
ผนึก
ผบ.
ผบ.
ผบ.
ผบ.ทบ.
ผบ.ทร.
ผบ.ทอ.
ผม
ผม
ผมบ๊อบ
ผมบาง
ผมปลอม
ล้ม
ล้ม
ล้ม
ล้ม
ล้ม
ลมๆ แล้งๆ
ลมๆ แล้งๆ
ลมกรด
ล้มกระดาน
ล้มกลิ้ง
ลมขึ้น
ล้มคว่ำ
ลมค้า
ลมงวง
ล่มจม
ลมจับ
ล้มตาย
ล้มตาย
ลมทวนลมค้า
ลมทะเล
ลมบก
ลมบ้าหมู
ลมบ้าหมู
ลมปราณ
ลมปาก
ลมพัดชายเขา
ล้มพับ
ลมพายุ
ลมพิษ
ลมฟ้าอากาศ
ล้มแผละ
ลมแรง
ลมแล้ง
ลมแล้ง
ลมโกรก
ลมโกรก
ลมโกรก
ลมโชย
ลมโชย
ลวก
ลวก
ลวกๆ
ล่วง
ล้วง
ล้วง
ล้วงกระเป๋า
ลวงตา
ลวงตา
ล่วงประเวณี
ล่วงรู้
ล่วงรู้ความลับ
ล่วงละเมิด
ล่วงลับ
ล่วงลับ
ล่วงลับ
ล่วงลับ
ล้วงลึก
ล่วงหน้า
ล่วงหน้า
ล่วงเกิน
deprecastingly
deprecate
deprecation
depreciable
depreciate
depreciate
depreciation
depreciatory
depress
depress
depressed
depressed
depressed
depressed
depressing
depressingly
depression
depression
depression
depression
depression
depressor
deprivation
deprive
deprive
deprive of
deprived
deprogram
dept
depth
derange
deranged
derangement
derby
derby
deregulate
derelict
derelict
derelict
derelict
derelict
dereliction
dereliction
deride
derision
derisive
derisively
derivable
derivation
derivative
derivative
derivative
derive
derive
derive
derive
derive from
derive from
derive from
dermatitis
sling at
sling out
sling up
sling up
slingshot
slink
slink
slink
slink
slink out
slinky
slip
slip
slip
slip
slip
slip
slip away
slip back
slip by
slip by
slip by
slip by
slip down
slip down
slip from
slip from
slip from
slip in
slip in
slip-up
slipcover
slipknot
slipover
slippage
slipper
slipperwort
slippery
slippery elm
slipshod
slit
slit
slit up
slit up
slither
slither
slither
sliver
sliver
sliver
slob
slobber
slobber
slobber
slobber
slobber
slobber
slobber over
slobbery
sloe
ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์
ผลการเรียน
ผลกำไร
ผลข้างเคียง
ผลคูณ
ผลงาน
ผลงาน
ผลงานวิจัย
ผลดี
ผลตอบแทน
ผลต่าง
ผลที่สุด
ผลบวก
ผลบังคับ
ผลบุญ
ผลประกอบการ
ผลประกอบการ
ผลประโยชน์
ผลผลิต
ผลพลอยได้
ผลพวง
ผลย้อนหลัง
ผลรวม
ผลร้าย
ผลลัพธ์
ผลวิจัย
ผลสรุป
ผลัดผ้า
ผลัดเปลี่ยน
ผลัดแผ่นดิน
ผลัดใบ
ผลาญ
ผลาญ
ผลานิสงส์
ผลาผล
ผลาหาร
ผลิ
ผลิดอกออกผล
ผลิดอกออกผล
ผลิต
ผลิต
ผลิตกรรม
ผลิตผล
ผลิตภัณฑ์
ผลิบาน
ผลีผลาม
ผลึก
ผลึกศิลา
ผลุง
ผลุน
ผลุนผลัน
ผลุบ
ผลุบๆ โผล่ๆ
ผลุบผลับ
ผลุบโผล่
ผลุบโผล่
ผลุย
ลงรายการ
ลงลอยกัน
ลงลายมือชื่อ
ลงวันที่
ลงสนาม
ลงสมัคร
ลงสมัครรับเลือกตั้ง
ลงสรง
ลงหิน
ลงหุ้น
ลงอาชญา
ลงอาญา
ลงอุโบสถ
ลงเงิน
ลงเม็ด
ลงเรือ
ล้งเล้ง
ลงเอย
ลงแขก
ลงแขก
ลงแดง
ลงแป้ง
ลงแรง
ลงแส้
ลงแส้
ลงโทษ
ลงโบสถ์
ลงโบสถ์
ลงโรง
ลด
ลดเกียรติ
ลดเขื่อน
ลดเลี้ยว
ลดเลี้ยว
ลดเลี้ยวเกี้ยวพา
ลดเหลือ
ลดแหลก
ลดโทษ
ลน
ลน
ล้น
ล้น
ลนควัน
ล้นตลาด
ล้นพ้น
ล้นมือ
ลนลาน
ล้นหลาม
ล้นหลาม
ล้นเกล้าล้นกระหม่อม
ล้นเกล้าล้นกระหม่อม
ล้นเหลือ
ลบ
ลบ
ลบ
ลบ
ลบคม
ลบทิ้ง
ลบรอย
ลบรอย
descend from
descend from
descend from
descend into
descend on
descend to
descend to
descend to
descend to particulars
descend upon
descendant
descendant
descendent
descendent
descent
descent
describe
describe
describe as
describe to
description
descriptive
descry
desecrate
desecration
desegregate
desegregate
desegregation
deselect
desensitise
desideratum
desideratum
design
design
design
design
design
design
design
design for
designate
designate
designate as
designation
designation
designation
designedly
designee
designer
designer
designing
designing
desirability
desirable
desire
desire
desirous
desist
desist from
desistance
sleep on it
sleep out
sleep over
sleep rough
sleep round
sleep through
sleep together
sleep upon
sleep with
sleeper
sleeper
sleeping bag
sleeping car
sleeping pill
sleeping sickness
sleepless
sleepwalk
sleepwalk
sleepwalking
sleepwalking
sleepy
sleepyhead
sleet
sleet
sleet
sleeve
sleeve
sleeve
sleigh
sleigh
slice of the cake
slice off
slice through
slice up
slick
slick
slick
slick
slick
slick
slick
slick
slick
slick down
slick up
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide around
slide into
slide out of
slide over
slide round
slide rule
slider
slight
slight
ผสาน
ผอ.
ผอก
ผอก
ผอก
ผอง
ผ่อง
ผ่อง
ผ่องแผ้ว
ผ่องแผ้ว
ผ่องใส
ผ่อน
ผ่อนคลาย
ผ่อนชำระ
ผ่อนปรน
ผ่อนผัน
ผ่อนผัน
ผ่อนส่ง
ผ่อนแรง
ผอบ
ผอม
ผอม
ผอมเกร็ง
ผอมเกร็ง
ผอมแห้ง
ผอมแห้ง
ผอมแห้งแรงน้อย
ผอมแห้งแรงน้อย
ผอมโซ
ผ็อย
ผัดผ่อน
ผัดวัน
ผัดวันประกันพรุ่ง
ผัน
ผัน
ผัน
ผัน
ผันผยอง
ผันผวน
ผันผ่อน
ผันผาย
ผันอักษร
ผันแปร
ผับ
ผับ
ผัว
ผัวะ
ผัวเมีย
ผา
ผ่า
ผ้า
ผาก
ผาก
ผ้ากันเปื้อน
ผ้าขนหนู
ผ้าขาวม้า
ผ้าขี้ริ้ว
ผ้าขี้ริ้ว
ผ้าคลุมผม
ผ้าคลุมเตียง
รู้เท่าทัน
รู้เท่าไม่ถึงการณ์
รู้เบาะแส
รู้เรื่อง
รู้เรื่องราว
รูเล็ตต์
รู้เห็น
รู้เห็นเป็นใจ
รู้เองเป็นเอง
รู้แกว
รู้แก่ใจ
รู้แจ้ง
รู้แจ้งเห็นจริง
รู้แน่แก่ใจ
รู้แล้วรู้รอด
รู้ใจ
รู้ใจ
รู้ไส้
รู้ไส้
รโหฐาน
ฤกษ์
ฤกษ์ดี
ฤกษ์บน
ฤกษ์พานาที
ฤกษ์ล่าง
ฤดู
ฤดู
ฤดูกาล
ฤดูฝน
ฤดูร้อน
ลง
ลง
ลง
ลง
ลง
ลง
ลงกลอน
ลงขัน
ลงข่าว
ลงความเห็น
ลงคอ
ลงคะแนน
ลงคะแนนเสียง
ลงชื่อ
ลงตัว
ลงทอง
ลงท้อง
ลงทะเบียน
ลงทะเบียนเรียน
ลงทัณฑ์
ลงท่า
ลงท้าย
ลงท้าย
ลงทุน
ลงทุนลงแรง
ลงนรก
ลงนอน
ลงนั่ง
ลงนา
ลงนาม
despairing
despairingly
despatch
despatch
despatch
despatch
despatch
despatch to
desperado
desperate
desperate
desperate
desperately
desperately
desperation
despicable


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75