Site Map

English Thai Dictionary

Last updated: 2010, March 20
Total pages: 74444

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

    
74444 pages
despise
despite
despiteful
despoil of
despond
despond
despondency
despondent
despot
despotic
dessert
dessert spoon
destabilise
destabilize
destruction
destruction
destructive
destructively
destructiveness
desulfurize
desulfurize
desultorily
desultory
detach
detach
detach from
detach from
detachable
detached
detachment
detachment
detail
detail
detail off
detailed
detain
detainee
detect
detect in
detect in
detectable
detection
detective
detector
slam
slam
slam
slam
slam down
slam in
slam in
slam on
slam on
slam to
slam-bang
slander
slander
slander
slang
slang
slang
slanging match
slant
slant
slant
slant
slant
slant
slant
slant against
slant towards
slantwise
slap
slap
slate
slate
slate
slate
slattern
slaughter
slaughter
slaughter
slaughter
slaughter
slaughterhouse
Slav
slave
slave
slave at
slave away
slave driver
slave over
slaver
slavery
Slavic
slavish
slay
slay
sleaze
sleaze
sleazy
sleazy
sled
sled
ผ่านพิภพ
ผ่านฟ้า
ผ่านราคา
ผ้านวม
ผ่านสายตา
ผ่านสายตา
ผ่านหน้า
ผ้านุ่ง
ผ้าผวย
ผ้าพื้น
ผ้าม่าน
ผายปอด
ผายผัน
ผ้าลาย
ผ้าเช็ดตัว
ผ้าเช็ดปาก
ผ้าเช็ดมือ
ผ้าเช็ดหน้า
ผ้าเตี่ยว
ผ่าเผย
ผ่าเผย
ผ้าเย็น
ผ้าเหลือง
ผ้าเหลือง
ผ้าแดง
ผ้าแพร
ผ้าไตร
ผิดกฎหมาย
ผิดกติกา
ผิดคำพูด
ผิดใจกัน
ผิวๆ
ผิวขาว
ผิวขาว
ผิวคล้ำ
ผิวคล้ำ
ผิวจราจร
ผิวดำ
ผิวถนน
ผิวนอก
ผิวสองสี
ผิวสองสี
ผิวสองสี
ผิวหนังชั้นนอก
ผีกระสือ
ผีกระหัง
ผีตายโหง
ผีปอบ
ผีสางเทวดา
ผีสิง
ผีเรือน
ผึ้งงาน
ผึ้งรวง
ผืนดิน
ผืนน้ำ
ผืนป่า
ผุกร่อน
ผุดลุกผุดนั่ง
ผูกจิต
ผู้กระทำผิด
รูจี
รูจี
รู้ฉลาด
รู้ชั้นเชิง
รู้ซึ้ง
รูด
รู้ดี
รู้ตัว
รู้ตื้นลึกหนาบาง
รู้ทัน
รู้ทัน
รู้ทันเหตุการณ์
รู้ทันเหตุการณ์
รู้ทันเหตุการณ์
รู้ที
รูทีเนียม
รูบิเดียม
รูป
รูป
รูป
รูป
รูปกรวย
รูปกาย
รูปการณ์
รูปคดี
รูปคน
รูปงาม
รูปจำลอง
รูปชั่วตัวดำ
รูปตัด
รูปสามเหลี่ยม
รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
รูปสี่เหลี่ยม
รูปสี่เหลี่ยม
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
รูปหกเหลี่ยม
รูปหกเหลี่ยม
รูปหน้า
รูปหล่อ
รูปหล่อ
รูปหล่อ
รูปหลายเหลี่ยม
รูปห้าเหลี่ยม
รูปี
รูปเขียน
รูปแกะสลัก
รูปแทน
determine on
determine upon
determined
determined
determiner
determiner
deterrent
deterrent
detest
detestable
detestation
dethrone
detonate
detonate
detonation
detonator
detour
detour
detour
detox
detox
detox
detoxification
detoxification
detract
detract
detract from
detraction
detractor
detrain
develop
develop from
develop into
developed
developer
developing
development
deviant
deviant
deviate
deviate
deviate
deviate
deviate
deviate from
deviation
deviation
deviation
deviation
deviationist
device
devil
devil
devil for
devil of a job
devil-may-care
devil-may-care attitude
devil-may-care manner
devil's own job
devilish
skink
skinless
skinner
skinny
skinny
skint
skint
skintight
skip
skip
skip
skip
skip
skip it
Skip it!
skip off
skip out
skip over
skip over
skip through
skipper
skirmish
skirmish
skirmish
skirmish
skirt
skirt
skirt
skirt around
skirt round
skullduggery
skunk
skunk
skunk
skunky
sky
sky
sky
sky rocket
sky-blue
sky-high
skycap
skydive
Skye
skyey
skyey
skyjack
skyjacker
skylark
skylight
skyline
skyrocket
skyrocket
skyrocket
skyscraper
skyward
skyward
skywritting
slab
slab
ผู้ค้นพบ
ผู้ควบคุมนักโทษ
ผู้คัดค้าน
ผู้ค้าส่ง
ผู้คุม
ผู้ฆ่า
ผู้จงรักภักดี
ผู้จัดการทั่วไป
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
ผู้จัดการฝ่ายขาย
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
ผู้จัดการฝ่ายส่งออก
ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
ผู้จัดการสาขา
ผู้จัดจำหน่าย
ผู้จัดทำ
ผู้จัดรายการ
ผู้จ้าง
ผู้จำนอง
ผู้จำนำ
ผู้จำหน่าย
ผู้ชักชวน
ผู้ชักนำ
ผู้ชี้ขาด
ผู้ตัดสินใจ
ผู้ตาม
ผู้ติดยา
ผู้ติดสอยห้อยตาม
ผู้ทดลอง
ผู้ทรงอิทธิพล
ผู้ทรงเกียรติ
ผู้ท้า
ผู้ทำการค้า
ผู้ทำนาย
ผู้ทำลาย
ผู้น้อย
ผู้นำ
ผู้นำทาง
ผู้นำประเทศ
ผู้นำฝูง
ผู้นำรัฐบาล
ผู้นำเข้า
ผู้บงการ
ผู้บรรยาย
ผู้บริจาค
ผู้บริสุทธิ์
ผู้บริหาร
ผู้บริหารงาน
ผู้บริหารประเทศ
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริโภค
ผู้บอกภาษา
ผู้บังคับการ
ผู้บังคับบัญชา
รีบร้อน
รีบรุด
รีบรุด
รีบเร่ง
รีบเร่ง
รี้พล
รีรอ
รี้ริก
รี่เข้าใส่
รีเนียม
รื่น
รื่นหู
รื่นเริง
รื่นเริง
รื่นเริง
รื้อ
รื้อ
รื้อ
รื้อถอน
รื้อฟื้น
รุกขชาติ
รุกคืบ
รุกฆาต
รุกร้น
รุกราน
รุกราน
รุกล้ำ
รุ้ง
รุ้งกินน้ำ
รุ่งขึ้น
รุ่นกระทง
รุ่นพี่
รุ่นยาย
รุ่นหลัง
รุ่นเก่า
รุ่นเยาว์
รุนแรง
รุนแรง
รุ่นใหม่
รุบรู่
รุม
รุม
รุม
รุม
รุม
รุ่ม
รุ่ม
รุ่ม
รุมทึ้ง
รุ่มรวย
รุ่มร้อน
รุ่มร่าม
รุ่มร่าม
รุ่มร่าม
รุ่มร่าม
รุมล้อม
รุมเร้า
รุมไข้
รุมไฟ
รุ่ย
devotional
devour
devour
devour
devour with
devout
devout
devoutly
dew
dew
dew
dewdrop
dewfall
dewlap
dewy
dex
dexter
dexterity
dexterous
dexterous
dextro-
dextrose
di
dia
diabetes
diabetic
diabolic
diabolic
diabolical
diabolical
dialect
dialectal
dialectic
dialectician
dialog
dialog
dialog
dialogue
dialogue
dialogue
dialysis
diameter
diametrical
diamond
diamond
diamond
diamond
diamond geezer
diamond jubilee
diamond wedding
diaper
diaper
diaphanous
diaphragm
diarrhea
diarrhoea
diary
diatatorially
diathermy
diatonic
size
size
size up
sized
sizing
sizzle
sizzle
sizzle
sizzler
sizzler
skag
skald
skate
skate
skate around
skate on
skate on thin ice
skate over
skate round
skateboard
skater
skedaddle
skeet
skein
skeletal
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton in the closet
skeletonize
skewbald
skewer
ski
ski
ski
ski jump
ski lift
ski pole
skid
skid
skid
skid
skid up
skiddy
skiff
skiing
skilful
skilful
skill
skill
skilled
skillet
skillful
skillion
skim
skim milk
skim off
skim off
skim over
skim over
ผู้ประกาศ
ผู้ประกาศข่าว
ผู้ประดิษฐ์
ผู้ประท้วง
ผู้ประพันธ์
ผู้ประมูล
ผู้ประสบภัย
ผู้ประสานงาน
ผู้ประเมิน
ผู้ปรับปรุง
ผู้ป่วย
ผู้ผลิต
ผู้ผิด
ผู้ผูกขาด
ผู้ฝาก
ผู้ฝากเงิน
ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย
ผู้ฝึก
ผู้ฝึกสอน
ผู้พบเห็น
ผู้พัฒนา
ผู้พัน
ผู้พ่ายแพ้
ผู้พิจารณา
ผู้พิชิต
ผู้พิทักษ์
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
ผู้พิทักษ์สันติราษฎ์
ผู้พิพากษา
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
ผู้มีอำนาจ
ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
ผู้มีอิทธิพล
ผู้มีเกียรติ
ผู้ยากไร้
ผู้ย้ายถิ่น
ผู้ยิ่งใหญ่
ผู้ยืม
ผู้ยุยง
ผู้ร่วมงาน
ผู้ร่วมประชุม
ผู้ร่วมมือ
ผู้ร่วมรายการ
ผู้ร่วมหุ้น
ผู้ร่วมอภิปราย
ผู้ร่วมแข่งขัน
ผู้ร้องทุกข์
ผู้รอดชีวิต
ผู้รอบรู้
ผู้รักชาติ
ผู้รักษา
ผู้รักษาการ
ผู้รักษาการแทน
ผู้รับ
ผู้รับจ้าง
ผู้รับจำนอง
ผู้รับจำนำ
ผู้รับช่วง
ผู้รับบาป
ผู้รับประกัน
ราศีกุมภ์
ราศีตุล
ราศีธนู
ราศีพฤษ
ราศีพิจิก
ราศีมกร
ราศีมังกร
ราศีมิถุน
ราศีมีน
ราศีสิงห์
ราศีเมษ
ราสี
ราสี
ราสี
ราสี
ราเชนทร์
ร่าเริง
ร่าเริง
ราโชงการ
ราโชปถัมภ์
ราโชวาท
ราไชศวรรย์
รำ
รำ
ร่ำ
ร่ำ
รำคาญ
รำคาญตา
รำคาญใจ
รำงับ
รำแพน
รำไทย
ร่ำไป
ร่ำไป
ร่ำไป
รำไพ
รำไพ
รำไร
ร่ำไร
ร่ำไห้
ริกๆ
ริดรอน
ริ้น
ริน
ริน
ริน
ริบ
ริบทรัพย์สิน
ริบบิ้น
ริบหรี่
ริม
ริมตลิ่ง
ริมถนน
ริมทะเล
ริมน้ำ
ริมฝีปาก
ริมแม่น้ำ
ริ้ว
ริ้วรอย
ริษยา
dickhead
dickhead
dicky
dicky
Dicky
Dicky
dicky bird
Dicky Dirt
dict.
dictate
dictate
dictate
dictate
dictate to
dictate to
dictation
dictator
dictatorial
dictatorially
dictatorship
dictatorship
diction
dictionary
dictum
did
didactic
didactic
didactically
didactics
diddle
die laughing
die of
die of a broken heart
die of boredom
die off
die out
die out
die with
die with one's boots on
die-hard
diehard
diehard
diem
dieresis
diesel
diesel
diesel
diesel dyke
diesel engine
diet
diet
dietary
dieter
dietetic
dietetics
dietician
dietitian
diff
differ
differ
sire
sire
siren
sirloin
sirup
sis
sisal
sissy
sissy
sissy
sissy
sister
sister
sister-in-law
sisterhood
sit
sit
sit
sit
sit
sit
sit about
sit around
sit at
sit at someone's feet
sit back
sit by
sit down
sit down on
sit down to
sit pretty
sit through
sit tight
sit tight
sit to
sit under
sit up
sit up
sit up
sit upon
sit upon
sit upon
sit upon
sit upon
sit upon
sit upon
sit upon
sit with
sit with
sit-in
sit-up
site
site
sitter
sitting
sitting duck
sitting pretty
sitting room
sitting target
situate
ผู้รู้
ผู้รู้เห็น
ผู้รู้เห็นเหตุการณ์
ผู้รู้แจ้ง
ผู้ลงทุน
ผู้ลงทุน
ผู้ลงนาม
ผู้ลงมือ
ผู้ลงรับเลือกตั้ง
ผู้ล้มละลาย
ผู้ล่วงลับ
ผู้ลอบสังหาร
ผู้ละเมิด
ผู้ละเมิดกฎหมาย
ผู้ลักลอบ
ผู้ลักลอบ
ผู้ลักลอบ
ผู้ล่า
ผู้ลากมากดี
ผู้ลี้ภัย
ผู้ลี้ภัยการเมือง
ผู้ลี้ภัยทางการเมือง
ผู้ว่า
ผู้ว่าการ
ผู้ว่าจ้าง
ผู้วาด
ผู้ว่าราชการ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้วิกลจริต
ผู้วิจัย
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สันทัดกรณี
ผู้สันทัดกรณี
ผู้สัมภาษณ์
ผู้สำเร็จการศึกษา
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
ผู้สำเร็จโทษ
ผู้สืบข่าว
ผู้สืบต่อ
ผู้สืบทอด
ผู้สืบทอด
ผู้สืบสกุล
ผู้สืบสันดาน
ผู้สืบสายโลหิต
ผู้สื่อข่าว
ผู้สูงวัย
ผู้สูงศักดิ์
ผู้สูงอายุ
ผู้หญิง
ผู้หญิงหากิน
ผู้หมวด
ผู้หลักผู้ใหญ่
ผู้หวังดี
ผู้อนุบาล
ผู้อนุมัติ
ผู้อพยพ
ผู้อภิปราย
ผู้อยู่อาศัย
ผู้อยู่เบื้องหลัง
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ร้านค้าปลีก
ร้านค้าปลีก
ร้านซักรีด
ร้านซักแห้ง
ร้านต้นไม้
ร้านตัดผม
ร้านตัดเสื้อ
ร้านตัวแทน
ร้านรวง
ร้านหนังสือ
ร้านอาหาร
ร้านเครื่องเขียน
ร้านเบเกอรี่
ร้านเสริมสวย
ร้านเหล้า
ราบ
ราบ
ราบคาบ
ราบลุ่ม
ราบลุ่ม
ราบเรียบ
ราบเรียบ
ราบเรียบ
ราบเรียบ
ราปีก
ราพณ์
รามสูร
รามัญ
รามือ
รามือ
รายตัว
รายทาง
รายนาม
รายบุคคล
รายปักษ์
รายปี
ร่ายมนต์
รายย่อย
รายย่อย
ร่ายยาว
ร่ายยาว
รายรอบ
รายรอบ
รายรับ
ร่ายรำ
รายล้อม
รายวัน
รายวิชา
รายสัปดาห์
รายเดือน
รายเรียง
รายใหญ่
รายได้ขั้นต่ำ
รายได้ประ ชาชาติ
รายได้พิเศษ
รายได้สุทธิ
รายได้แผ่นดิน
ราว
ราว
ราว
differently
difficult
difficulty
diffidence
diffident
diffidently
diffract
diffraction
diffuse
diffuse
diffuse
diffuse
diffusely
diffuseness
diffuseness
diffusible
diffusion
dig
dig
dig
dig
dig
dig
dig
dig at
dig down
dig down
dig for
dig for
dig in
dig over
dig someone in the ribs
dig up
dig up
dig up
dig up
dig up
Dig up!
digest
digest
digest
digest
digest
digest
digest
digest
digestibility
digestible
digestion
digestive
digger
diggings
diggings
diggs
digit
digit


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75