Site Map

English Thai Dictionary

Last updated: 2010, March 20
Total pages: 74444

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

    
74444 pages
โตมร
โตรก
โต้รุ่ง
โต้รุ่ง
โต้วาที
โต๊ะกลม
โต๊ะกินข้าว
โต๊ะจีน
โต๊ะทำงาน
โต๊ะบูชา
โต๊ะประชุม
โต๊ะหมู่
โต๊ะหมู่บูชา
โต๊ะอาหาร
โต๊ะอิหม่าม
โต๊ะเขียนหนังสือ
โต๊ะเขียนแบบ
โต๊ะเครื่องแป้ง
โต๊ะโขก
โตเกียว
โต๋เต๋
โต้เถียง
โตเล่นหาง
โต้เเย้ง
ammunition
amnesia
amnesiac
amnesiac
amnesic
amnesic
amnesty
amnesty
amnesty
amnion
amniotic fluid
amoeba
amoebic dysentery
amoeboid
amok
amok
among
amongst
amoral
amoral
amorous
amorously
amorousness
amorphous
amorphous
amortise
amortize
amount
amount
amount to
amplitude
amplitude
amply
ampoule
ampul
ampule
ampulla
amputate
amputate
amputee
amu
amuck
amulet
amuse
amuse
amuse with
amused
amused
amusement
amusement
amusing
amusing
amusingly
amusive
an
an
an
an
an
ana
whensoever
whensoever
where
where
where
where it's at
where the sun don't shine
Where there's a will there's a way.
Where there's smoke there's fire.
where'er
whereabout
whereabout
whereas
whereas
whereat
whereby
whereby
wherefore
wherefore
wherefrom
wherein
wherein
whereinto
whereof
whereon
wheresoever
wherethrough
whereto
whereunto
whereupon
wheyey
wheyface
wheyfaced
which
which
whichever
whichever
whichsoever
whichsoever
whicker
whicker
whiff
whiff
whiff
whiff
whiff
whiff
whiff
whiffer
whiffet
whiffle
whiffle
whiffle
whiffler
Whig
Whig
while
while
while
while
การชะงัก
การชะลอ
การชัก
การชัก
การชั่ง
การช่าง
การชำระหนี้
การชำรุด
การชิง
การชิงดีชิงเด่น
การชี้ทาง
การชี้แจง
การซ้อน
การซ้อน
การซ่อน
การซ้อม
การซ้อม
การซ่อมแซม
การซักรีด
การซ้ำ
การซ้ำซ้อน
การซึม
การซื้อขาย
การซื้อหา
การณ์
การดม
การดมกลิ่น
การดอง
การดัดผม
การดับทุกข์
การตกลงใจ
การตกเลือด
การตกเลือด
การต้ม
การต้ม
การตรวจจับ
การตรวจตรา
การตรวจวัด
การตรวจเลือด
การตระเตรียม
การตระเวน
การตรัสรู้
การตรากฎหมาย
การตลาด
การตอก
การตอกย้ำ
การตอน
การตอน
การตอบข้อสอบ
การตอบรับ
การตอบแทน
การตอบโต้
การต่อย
การต่อเติม
การตะโกน
การตัก
การตักเตือน
การตั้งตัว
การตั้งถิ่นฐาน
การตั้งราคา
โซ่ตรวน
โซน
โซฟา
โซม
โซรม
โซรมศัสตราวุธ
โซรมโรม
โซรมโรม
โซลา
โซเซ
โซเซ
โซเดียม
โซเดียมคาร์บอเนต
โซเดียมซัลเฟต
โซเดียมไซคลาเมต
โซเดียมไฮดรอกไซค์
โซเดียมไฮโดรเจนกลูทาเมต
โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต
โซเดียมไฮโดรเจนซัลเฟต
โซเวียต
โด่
โดกเดก
โด่ง
โด่ง
โด่ง
โด่งดัง
โดด
โดด
โดด
โดดร่ม
โดยจงใจ
โดยจริง
โดยฉับพลัน
โดยชอบด้วยกฎหมาย
โดยชอบธรรม
โดยชัดแจ้ง
โดยด่วน
โดยดี
โดยตรง
โดยตลอด
โดยตั้งใจ
โดยตำแหน่ง
โดยถูกกฎหมาย
โดยทันที
โดยทันทีทันใด
โดยทั่วๆ ไป
โดยทั่วไป
โดยทั่วไปแล้ว
โดยทางอ้อม
โดยธรรมชาติ
โดยนัย
โดยนิตินัย
โดยบริสุทธิ์ใจ
โดยบังเอิญ
โดยปกติ
โดยปรกติ
โดยประมาณ
โดยประมาท
โดยปริยาย
โดยพร้อมเพรียง
analysis
analysis
analysis
analyst
analyst
analytic
analytics
analyze
anapaest
anarchism
anarchy
anarchy
anathema
anathema
anathematize
anathematize
anatomic
anatomical
anatomist
anatomize
anatomize
anatomy
anatomy
anatomy
ance
ancestor
ancestor
ancestor
ancestral
ancestress
ancillary
ancy
and
and
and
and
And how!
and the like
and then some
and what have you
Andes
andiron
andr
andro
androecium
andsome
ane
anear
anear
anecdote
anechoic
anemia
anemia
anemograph
anemometer
aneroid
aneroid barometer
anesthesia
anesthesia
anesthesiologist
What's yours?
whatever
whatever
whatever
whatnot
whatnot
Whats that got to do with the price of eggs
whatsoever
whatsoever
wheal
wheat
wheat
wheat
wheat germ
wheaten
wheaten
wheaten
wheatworm
whee
wheedle
wheedle
wheedle
wheedle into
wheedle out
wheedler
wheedling
wheel
wheel
wheel
wheel
wheeled
wheeler
wheeler-dealer
wheeler-dealer
wheelhouse
wheeling and dealing
wheelman
wheelman
wheelman
wheels within wheels
wheelsman
wheelwork
wheelwright
wheeze
wheeze
wheeze
wheeze
wheeze out
wheezily
wheezy
whelk
whelk
whelm
whelm
whelp
whelp
whelp
whelp
when
when
การถาง
การถ่ายทำ
การถ่ายทำภาพยนตร์
การถ่ายภาพ
การถ่ายรูป
การถ่ายเลือด
การถีบจักรยาน
การถู
การทด
การทดลอง
การทดแทน
การทบทวน
การทรงตัว
การทรุด
การท้วงติง
การทหาร
การทอ
การท่อง
การท่อง
การท่องจำ
การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การทอดกฐิน
การทอดทิ้ง
การทอดผ้าป่า
การทอน
การทะนุบำรุง
การทะเลาะ
การทะเลาะวิวาท
การทักทาย
การทำร้ายร่างกาย
การทำลายล้าง
การทำศพ
การทำศึก
การทำสมาธิ
การทำสัญญา
การทำหมัน
การทำแผนที่
การทุ่มเท
การทูต
การธนาคาร
การธำรง
การนองเลือด
การนั่งคุกเข่า
การนัด
การนัด
การนัดหยุดงาน
การนำ
การนำ
การนำทาง
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การนินทา
การนิพนธ์
การนิยาม
การบนบานศาลกล่าว
การบ่นว่า
การบ่ม
การบรรจุหีบห่อ
การบรรทุก
การบรรยาย
โคลนตม
โควต้า
โควตา
โคเคน
โคเซแคนต์
โคเนื้อ
โคแทนเจนต์
โคไซน์
โฆษก
โฆษณา
โฆษณาการ
โฆษณาชวนเชื่อ
โฆษณาย่อย
โฆษณาหาเสียง
โฆษะ
โฆษิต
โง
โง่
โงก
โงกเงก
โง้ง
โง่งม
โงน
โงนเงน
โงหัวไม่ขึ้น
โง่เขลา
โงเง
โง่เง่า
โจ้
โจ้
โจมทัพ
โจร
โจรกรรม
โจรกรรม
โจรผู้ร้าย
โจรสลัด
โจษ
โจษจัน
โจษจัน
โฉ่งฉ่าง
โฉ่งฉ่าง
โฉ่ฉาว
โฉด
โฉด
โฉดเขลา
โฉดเขลา
โฉดเฉา
โฉนด
โฉบ
โฉบ
โฉม
โฉมงาม
โฉมฉาย
โฉมตรู
โฉมหน้า
โฉมหน้า
โฉมเฉลา
โฉมใหม่
โฉมใหม่
โฉลก
angle
angle
angle
angle
angle
angle for
angle iron
angled
Anglia
Anglican
angling
Anglo
Anglo
Anglo-Saxon
Anglomania
Anglophile
Anglophobe
Angora
angostura
angrily
angry
angry
angry
anguish
anguish
anguish
angular
angularity
angulation
anhydride
animality
animate
animate
animate
animate
animate
animate
animate
animated
animation
animation
animation
animation
animato
animato
animator
animator
animism
animosity
animus
anion
anise
aniseed
anisette
ankle
ankle
ankle-biters
anklebone
anklet
ankylose
wet
wet
wet
wet
wet
wet
wet
wet
wet
wet
wet behind the ears
wet blanket
wet blanket
wet down
wet dream
wet fly
wet goods
wet nurse
wet off
wet out
wet pack
wet someone's whistle
wet suit
wet-nurse
wet-nurse
wetback
wether
wetland
wetting agent
wetware
whaling
wham
wham
wham
wham
wham
whammy
whang
whang
whang
whang
whanger
wharf
wharf
wharf
wharf
wharfage
wharfage
wharfage
wharfinger
what
what
what
what
what
what
what
What 's get into someone?
What about doing something?
What about having something?
การปฏิบัติ
การปฏิรูป
การปฏิวัติ
การประกวด
การประชุม
การประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง
การประดิษฐ์
การประมวลผล
การประมูล
การประมูลราคา
การประเมิน
การประเมินผล
การปรักปรำ
การปรับตัว
การปรับปรุง
การปราศรัย
การปรึกษาหารือ
การป้องกัน
การปะทะ
การผจญภัย
การผดุง
การผดุง
การผนวก
การผลัก
การผลักดัน
การผลัดเปลี่ยน
การผลิ
การผลิต
การผสมพันธุ์สัตว์
การผสาน
การพ่น
การพนัน
การพบกัน
การพบเห็น
การพยากรณ์อากาศ
การพรรณนา
การพร่อง
การพลัดพราก
การพลิก
การพลี
การพลี
การพ่วง
การพ่วง
การพักผ่อน
การพักผ่อนหย่อนใจ
การพัฒนา
การพัฒนาภาษา
การพา
การพาณิชย์
การพินิจ
การพินิจพิเคราะห์
การพินิจพิเคราะห์
การพิสูจน์
การพิเคราะห์
การพึ่งพาอาศัยกัน
การพุ่ง
การพุ่ง
การพูดโทรศัพท์
การฟ้องร้อง
การฟ้อนรำ
โกรธจัด
โกรธเคือง
โกรธแค้น
โกลน
โกลน
โกลน
โกลน
โกศ
โกศ
โกหก
โกหกพกลม
โก้หรู
โกหวา
โก้เก๋
โกเมน
โกโก้
โกโก้
โกโรโกโรค
โกโรโกโส
โข
โขก
โขกสับ
โขง
โขง
โขง
โขด
โขดง
โขดหิน
โขน
โขนง
โค้ช
โค้ด
โค้ดลับ
โคตร
โคตร
โคตรตระกูล
โคตรเพชร
โคน
โคน
โค่น
โคนขา
โคนม
โค่นล้ม
โคบอลต์
โคบาล
โคม
โคม
โคมระย้า
โคมลอย
โคมลอย
โคม่า
โคมเวียน
โคมไฟ
โคมไฟตั้งโต๊ะ
โคมไฟติดผนัง
โคมไฟถนน
โครก
โครง
โคร่ง
โครงกระดูก
announce
announce to
announcement
announcement
announcer
annoy
annoy
annoyance
annoyance
annoyed
annoying
annoyingly
annual
annual
annual
annual festival
annual ring
annuitant
annuity
annuity
annuity
annul
annul
annular
annular eclipse
annulate
annulated
annulet
annulment
annum
anopheles
anorak
anorexia
another
another
another
another peep out of you
anoxemia
answer
answer
answer
answer
answer
answer
answer
answer
answer
answer
answer
answer
answer
answer
answer
answer
answer
answer back
answer back
answer for
answer to
answer to
well-to-do
well-turned
well-weighed
well-wired
well-wisher
well-worn
wellaway
wellborn
wellborn
welldoer
wellhead
wellhead
wellhead
wellhole
wellhouse
wellied
Wellington
wellspring
welsh
welsh
Welsh
Welsh
Welsh
Welsh
welsh on
Welsh terrier
welsher
welsher
Welshman
Welshwoman
Wennish
Wennish
went
went down a treat
went off on one
wentletrap
wept
were
werewolf
wergild
wert
werwolf
weskit
Wesleyan
Wesleyanism
west
west
west
west
west
west
West Indies
West Virginia
westbound
wester
wester
westerly
westerly
Western
western
การยับยั้งชั่งใจ
การยั่วยุ
การย่าง
การย่าง
การย้ายถิ่น
การย่ำ
การย้ำ
การยิ้ม
การยึดมั่น
การยึดอำนาจ
การยืนกราน
การยื่นคำร้อง
การยื่นมือ
การยืม
การยุติ
การรด
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การรบทัพจับศึก
การร่วง
การรวบอำนาจ
การร่วมทุน
การร่วมแรง
การรอคอย
การร้อง
การร้องขอ
การร้องเรียน
การร้องไห้
การร่อน
การร่อน
การระคายเคือง
การรื้อ
การรุกล้ำ
การรุดหน้า
การลงความเห็น
การลงทุน
การลงนาม
การลงแขก
การลงแขก
การลงแรง
การลดน้ำหนัก
การลดหย่อน
การล้มละลาย
การล้มเลิก
การล่อ
การลอบสังหาร
การลอยตัว
การละ
การละคร
การละทิ้ง
การละลาย
การละเล่น
การลัก
การลาก
การล้างบาป
การล่าสัตว์
การล้ำหน้า
การลำเลิก
การลำเลียง
การลิดรอน
การลุก
แหวนหมั้น
แห้วหมู
แหวะ
แหวะ
แหวะ
แห่ห้อม
แห่แหน
แอ
แอ๋
แอ้
แอก
แอก
แอกทิเนียม
แอ่ง
แอ่งน้ำ
แอ้งแม้ง
แอ๊ดๆ
แอตแลนติก
แอตแลนติกเหนือ
แอ่น
แอ่น
แอนติบอดี
แอนติอิเล็กตรอน
แอนติเจน
แอ่นลม
แอนไอออน
แอบ
แอบ
แอบซ่อน
แอบดู
แอลกอฮอล์
แอลฟา
แอ่ว
แอสทาทีน
แอสฟัลต์
แอสไพริน
แออัด
แออัด
แออัด
แออัดยัดเยียด
แออัดยัดเยียด
แฮ่กึ๊น
แฮนด์
แฮนด์บอล
แฮฟเนียม
แฮม
แฮมเบอร์เกอร์
โก
โก่
โก๋
โก้
โกกเกก
โก่ง
โก่ง
โกง
โกง
โก่ง
โกงกาง
โก่งราคา
โกงเงิน
ante up
antecede
antecede
antecedence
antecedent
antecedent
antecedents
antecedents
antechamber
antedate
antediluvian
antediluvian
antediluvian
antelope
antemeridian
antenna


1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75