Site Map

English Thai Dictionary

Last updated: 2010, March 20
Total pages: 74444

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

    
74444 pages
aquatic
aquatic
aquatic
aquatic
watercolor
watercolorist
watercolour
watercolourist
watercontrol
watercourse
watercraft
watercress
watercycle
waterer
waterfall
waterfinder
waterflood
waterfowl
waterfront
watergate
waterhole
watering place
watering place
watering pot
waterish
waterless
waterlog
waterlogged
waterloo
waterman
watermark
watermark
watermark
watermelon
watt
watt-hour
wattage
wattle
wattle
wattled
wattled
wattmeter
wave
wave
wave
wave
wave
wave
wave
wave about
wave around
wave aside
wave aside
wave at
wave away
wave away
wave guide
wave on
wave to
waveform
wavelength
wavelet
wavelike
waver
กำลัง
กำลัง
กำลัง
กำลัง
กำลังคน
กำลังงาน
กำลังซื้อ
กำลังดี
กำลังดี
กำลังผลิต
กำลังภายใน
กำลังม้า
กำลังวังชา
กำลังสำรอง
กำลังหักแสง
กำลังเทียน
กำลังแรงงาน
กำลังใจ
กำลังไฟฟ้า
กำสรวล
กำหนด
กำหนด
กำหนด
กำหนดกฎเกณฑ์
กำหนดกฎเกณฑ์
กำหนดการ
กำหนดใจ
กำหนัด
กำหนัด
กำหมัด
กำแพงเมืองจีน
กำแพงแก้ว
กำแหง
กำไร
กำไรสุทธิ
กำไล
กิ๊กก๊อก
กิ่ง
กิ่ง
กิ่งก้อย
กิ่งก้อย
กิ้งก่า
กิ่งก้าน
กิ่งก้านสาขา
กิ้งกือ
กิ่งอำเภอ
กิ่งไม้
กิจ
กิจกรรม
กิจกรรมนอกหลักสูตร
กิจกรรมเข้าจังหวะ
กิจการ
กิจการค้า
กิจจะลักษณะ
กิจจะลักษณะ
กิจจา
กิจจานุกิจ
กิจธุระ
กิจวัตร
กิจวัตร
แม่น
แม่น
แม่นตรง
แม่นม
แม่นมั่น
แม่นยำ
แม่นยำ
แม่นาง
แม่น้ำ
แม่น้ำ
แม่น้ำคงคา
แม่น้ำลำคลอง
แม่บท
แม่บท
แม่บท
แม่บท
แม่บท
แม่บ้าน
แม่บ้าน
แม่บ้าน
แม่บ้าน
แม่บ้านแม่เรือน
แม่ผัว
แม่พระ
แม่พันธุ์
แม่พันธุ์
แม่พันธุ์
แม่พิมพ์
แม่พิมพ์
แม่พิมพ์
แมวน้ำ
แมวป่า
แมวมอง
แมวมอง
แม้ว่า
แม่สี
แม่สี
แม่สื่อ
แม่หม้าย
แม่อยู่หัว
แม่ฮ่องสอน
แม่เจ้า
แม่เฒ่า
แม่เตาไฟ
แม่เบี้ย
แม่เลี้ยง
แม่เหย้าแม่เรือน
แม่เหล็ก
แม่เหล็ก
แม่เหล็กไฟฟ้า
แม่แก่
แม้แต่
แม่แบบ
แม่แปรก
แม่แปรก
แม่แรง
แม่ไม้
แย่
แย่
แยก
arbitrator
arbor
arbor
arbored
arbour
arc
arc
arcade
arcade
arcade
arcane
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch
arch over
arch over
archaeo
archaeological
archaeology
archaic
archaic
archaism
archaism
archy
arctic
arctic
ardent
ardent
ardent
ardor
ardour
arduous
arduous
arduousness
are
are
Are we away?
area
area
area
aren't
arena
arena
Argentina
Argentina
Argentine
argosy
argue
argue
argue
argue about
argue against
argue back
waste
waste
waste away
Waste not, want not.
waste of space
waste on
waste one's breath
waste one's breath
waste pipe
waste product
wastebasket
wasted
wasted
wasted
wasted
wasteful
wasteful
wastefully
wastefulness
wasteland
wastepaper
waster
waster
waster
wastery
wastewater
wasting
wastrel
wastrie
wastry
watchfulness
watchmaker
watchman
watchmen
watchstrap
watchtower
watchword
water
water
water
water
water
water
water
water
water
water
water buffalo
water closet
water cooler
water down
water down
water gate
water gauge
water glass
water hyacinth
water lettuce
water lily
water line
water meter
กินช้อน
กินชัน
กินซ้าย
กินดอก
กินดอกเบี้ย
กินดอง
กินดอง
กินดาย
กินดิบ
กินดิบ
กินดีอยู่ดี
กินตะเกียบ
กินตา
กินตำแหน่ง
กินทาง
กินทิ้งกินขว้าง
กินที่
กินนร
กินนรรำ
กินนรรำ
กินนอกกินใน
กินนอน
กินนอน
กินน้ำมัน
กินน้ำลึก
กินบวช
กินบวช
กินบ้านกินเมือง
กินปลิง
กินผัว
กินเปล่า
กินเปี้ยว
กินเมีย
กินเมีย
กินเมือง
กินเลี้ยง
กินเวลา
กินเศษกินเลย
กินเศษกินเลย
กินเส้น
กินแจ
กินแถว
กินแถว
กินแรง
กินแรง
กินแหนง
กินแหนงแคลงใจ
กินโต๊ะ
กินโต๊ะ
กินใจ
กินใจ
กินใจ
กินใน
กินไม่ลง
กินไม่ลง
กิ๊บ
กิมิวิทยา
กิริณี
กิริยา
กิริยา
แพร่ขยาย
แพร่ข่าว
แพร่ง
แพร่งพราย
แพร่งพราย
แพรพรรณ
แพร่พันธุ์
แพร่ระบาด
แพรว
แพร้ว
แพรวพราย
แพรวพราว
แพรวพราว
แพร่สนั่น
แพร่สะพัด
แพร่หลาย
แพร่หลาย
แพ้ราบ
แพ้รู้
แพร่เชื้อ
แพลง
แพลทินัม
แพลม
แพละโลม
แพลูกบวบ
แพลเลเดียม
แพว
แพศยา
แพศยา
แพ้อากาศ
แฟ้มเอกสาร
แฟ้มแขวน
แฟรนเซียม
แฟลกซ์
แฟลต
แม่
แม้
แม้
แม่
แม่
แม่
แม่
แมก
แมกนีเซียม
แม้กระทั่ง
แม้กระทั่ง
แม้กระนั้น
แม่กระแชง
แม่กอง
แม่กุญแจ
แม่คงคา
แม่ครัว
แม่ค้า
แม่ค้า
แม่ค้าหาบเร่
แม่คุณ
แมง
แมงกวาง
แมงกะพรุน
แมงกานิน
arise
arise
arise from
arise out of
aristocracy
aristocracy
aristocracy
aristocracy
aristocrat
aristocrat
aristocratic
arithmetic
arithmetic
arithmetical
arium
ark
arm
arm
arm
arm
arm
arm
arm
arm
arm
arm against
arm for
arm in arm
arm with
armada
armour
armour
armour
armour
armpit
armrest
arms
army
army
army brat
army captain
army commander
army engineer
army lieutenant
army officer
aroma
aromatic
aromatic
arose
around
around
around
around
around
around
around
around-the-clock
around-the-clock
arouse
arouse
warty
wary
was
was had
wash
wash
wash
wash
wash
wash
wash
wash
wash
wash
wash
wash away
wash away
wash down
wash down
wash down
wash goods
wash of
wash off
wash one's hands of
wash out
wash out
wash out
wash out
wash over
wash over
washerman
washerwoman
washiness
washing
washing leather
washing liquid
washing machine
washing powder
washing soda
washing-up liquid
Washington
Washington, D.C.
washout
washout
washout
washrag
washroom
washstand
washtub
washup
washwoman
washy
washy
wasp
Wasp
WASP
waspish
waspishly
waspishness
waspy
กี๋
กี่
กี่
กี่กระตุก
กีฏวิทยา
กีด
กีดกัน
กีดกั้น
กีดขวาง
กีดหน้าขวางตา
กีตาร์
กี่ทอผ้า
กีบ
กีบ
กีบแรด
กี่มากน้อย
กีฬา
กีฬากลางแจ้ง
กีฬาทางน้ำ
กีฬาในร่ม
กึก
กึกก้อง
กึกกัก
กึกกัก
กึกกือ
กึกกือ
กึง
กึ่ง
กึ่ง
กึ่งกลาง
กุ้งฟัด
กุ้งมังกร
กุ้งยิง
กุ้งหลวง
กุ้งเต้น
กุ้งแช่น้ำปลา
กุ้งแห้ง
กุ้งแห้ง
กุญแจ
กุญแจกล
กุญแจประจำหลัก
กุญแจปากตาย
กุญแจผี
กุญแจมือ
กุญแจรหัส
กุญแจรหัส
กุญแจสายยู
กุญแจเลื่อน
กุญแจเสียง
กุญแจแหวน
กุฎี
กุฎุมพี
กุฏิ
กุณฑล
กุณฑี
กุณโฑ
กุด
กุด
กุด
กุดัง
แผ่รังสี
แผ่รัศมี
แผลง
แผลง
แผลง
แผลงฤทธิ์
แผลงศร
แผลฉกรรจ์
แผล็บ
แผล็บ
แผล็บ
แผล็บๆ
แผล็บๆ
แผลริมอ่อน
แผลริมอ่อน
แผลริมแข็ง
แผลริมแข็ง
แผละ
แผละ
แผลเก่า
แผลเก่า
แผลเป็น
แผลเป็น
แผลเรื้อรัง
แผลใจ
แผ้ว
แผ่ว
แผ้ว
แผ่ว
แผ้ว
แผ่เมตตา
แผ่เมตตา
แฝกหอม
แฝกหอม
แฝง
แฝงตัว
แฝงตัว
แฝงเร้น
แฝงเร้น
แฝด
แฝด
แฝดน้ำ
แฝดน้ำ
แฝดสอง
แฝดสาม
แฝดสี่
แฝดเลือด
แฝดเลือด
แพ้
แพ้
แพ
แพ
แพขนานยนต์
แพ้คะแนน
แพง
แพ่ง
แพ้ชนะ
แพทยศาสตรบัณฑิต
แพทยศาสตร์
แพทย์
array
array
array
array
arrearage
arrears
arrest
arrest
arrest
arrest
arrest
arresting
arris
arrival
arrival
arrive
arrive
arrive
arrive
arrive
arrive
arrive at
arrive in
arrive on the scene
arrogance
arrogancy
arrogant
arrogate
arrogate to
arrow
arsed
arseholed
arsenal
arsenic
arsenic
arsewipe
arsey
arson
arsonist
art
art
art
art
art
arterial
artery
artery
artesian well
artful
artful
artfulness
arthritis
article
article
article
article
article
articular
articulate
articulate
warm
warm
warm
warm
warm
warm
warm
warm
warm
warm body
warm over
warm over
warm the cockles of someones' heart
warm to
warm to
warm towards
warm towards
warm up
warm up
warm up
warm up
warm up
warm up
warm up
warm-blooded
warm-blooded
warm-hearted
warm-heartedly
warm-heartedness
warm-up
warn against
warn of
warn off
warn off
warner
warning
warning
warning
warp
warp
warp
warp
warp
warp
warp
warp
warp
warp
warpage
warpath
warper
warplane
warpwise
warrant
warrant
warrant
warrant
warrant
warrant
warrant of arrest
กุมอำนาจ
กุมาร
กุมารี
กุมารเวชศาสตร์
กุมารแพทย์
กุมเหง
กุ๊ย
กุ๋ย
กุยเฮง
กุลธิดา
กุลบุตร
กุลสตรี
กุลา
กุลาซ่อนผ้า
กุลาตีอก
กุลาตีไม้
กุลี
กุลี
กุลีกุจอ
กุศราช
กุศล
กุศลกรรม
กุศลกรรมบถ
กุศลจิต
กุศลผลบุญ
กุศลเจตนา
กุสุมาลย์
กุหนี
กุหลาบ
กุเรื่อง
ขงจื๊อ
ขจร
ขจอก
ขจัด
ขจัดขจาย
ขจัดคราบ
ขจัดปัญหา
ขจาย
ขจิต
ขจิริด
ขจี
ขจุย
ขจุยขจาย
ขณะ
ขณะที่
ขณะนั้น
ขณะนี้
ขณะเดียวกัน
ขด
ขด
ขด
ขดงอ
ขดตัว
ขดลวด
ขตอย
ข้น
ขน
ขน
ข้น
ขนของ
แปลกตา
แปลกถิ่น
แปลกถิ่น
แปลกที่
แปลกประหลาด
แปลกปลอม
แปลกปลอม
แปลกหน้า
แปลกหู
แปลกหูแปลกตา
แปลกหูแปลกตา
แปลกแยก
แปลกใจ
แปลกใหม่
แปลความ
แปลความหมาย
แปลง
แปลง
แปลง
แปลง
แปลงกาย
แปลงชาติ
แปลงตัว
แปลงผัก
แปลงผี
แปลงร่าง
แปลงเพศ
แปลงเมือง
แปลงไฟ
แปลตามพยัญชนะ
แปะโป้ง
แปะโป้ง
แผ่
แผ่
แผ่
แผ่ขยาย
แผง
แผง
แผงคอ
แผงคอ
แผงจ่ายไฟ
แผงลอย
แผงลอย
แผงสวิตช์
แผ่ซ่าน
แผ่ซ่าน
แผด
แผด
แผดเผา
แผดเสียง
แผ่น
แผนก
แผนก
แผนก
แผนกต้อนรับ
แผนกผลิต
แผนกผู้ป่วยหนัก
แผนการ
แผนการ
แผนกเครื่องแต่งกายบุรุษ
artillery
artilleryman
artisan
artist
artist
artist
artist
artistic
artistic
artistic
artistry
artless
arty
arvo
ary
Aryan
Aryan
Aryan
as
as
as
as
as
as
as
as
as a duck takes to water
as a general rule
as a last resort
as a matter of course
as dead as dodo
as different as chalk from cheese
as different as night and day
as drunk as a lord
as drunk as a shunk
as dry as dust
as easy as falling off a log
as easy as falling off a log
as easy as pie
as far as anyone knows
as far as in me lies
as far as it goes
as far as possible
as far as someone is concerned
as far as something is concerned
as fit as a fiddle
as flat as a pancake
as follows
as for
as free as a bird
as full blast
as gaudy as a butterfly
as good as done
as good as gold
as good as one's word
as graceful as a swan
as happy as a lark
as happy as a sandboy
as happy as can be
as happy as Larry
want out
want out
want up
wantage
wanting
wanton
wanton
wanton
wanton
wantonly
wantonness
wap
war
war
war
war
war against
war against
war baby
war crime
war criminal
war cry
war cry
war dance
war game
war god
war nose
war over
war paint
war paint
warded
warden
warden
wardenship
warder
wardership


1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75