English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 883 884 [885] 886 887 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
nadds
()
ลูกอัณฑะ   ลูกอัณฑะ Reverse lookup lôok an-tá
nadgers
()
ลูกอัณฑะ   ลูกอัณฑะ Reverse lookup lôok an-tá
nadir
(Noun)
จุดตกต่ำที่สุด   จุดตกต่ำที่สุด  jòot dtòk dtàm têe sòot
nae
(Determinant)
ไม่มี   ไม่มี Reverse lookup mâi mee
naff
(Adjective)
ซึ่งขาดรสนิยมหรือคุณภาพ   ซึ่งขาดรสนิยมหรือคุณภาพ 
naff
()
ราคาถูกและมีคุณภาพแย่   ราคาถูกและมีคุณภาพแย่  raa-kaa tòok láe mee koon-ná-pâap yâe
nag
(Verb)
ดุด่า   ดุด่า Reverse lookup dòo dàa
nag
(Noun)
การรบกวน   การรบกวน 
nag
(Noun)
ม้าแก่   ม้าแก่  máa gàe
nag at
(Phrasal verb)
คอยจับผิด   คอยจับผิด  koy jàp pìt
Naga
(Noun)
คนในเอเชียใต้มักในอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือและพม่าตะวันตก   คนในเอเชียใต้มักในอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือและพม่าตะวันตก 
Nagasaki
(Noun)
เมืองนางาซากิของประเทศญี่ปุ่น   เมืองนางาซากิของประเทศญี่ปุ่น 
nagging
(Adjective)
ซึ่งนานและยากกว่าจะรักษาหาย   ซึ่งนานและยากกว่าจะรักษาหาย 
nah
(Interjection)
คำอุทานปฏิเสธ   คำอุทานปฏิเสธ  kam oo-taan bpà-dtì-sèt
naiad
(Noun)
เทพธิดาแห่งแม่น้ำหรือทะเลสาปในเทพนิยายกรีก   เทพธิดาแห่งแม่น้ำหรือทะเลสาปในเทพนิยายกรีก 
nail
(Noun)
เล็บ   เล็บ Reverse lookup lép
nail
(Noun)
ตะปู   ตะปู Reverse lookup dtà-bpoo
nail
(Verb)
ตอกตะปู   ตอกตะปู  dtòk dtà-bpoo
nail a lie to the counter
(Idiomatical expression)
พิสูจน์ความผิดพลาดของ   พิสูจน์ความผิดพลาดของ  pí-sòot kwaam pìt plâat kǒng
nail back
(Phrasal verb)
ตอกตะปูกลับ   ตอกตะปูกลับ  dtòk dtà-bpoo glàp
nail brush
(Noun)
แปรงขัดเล็บ   แปรงขัดเล็บ  bpraeng kàt lép
nail down
(Phrasal verb)
ตอกตะปูลง   ตอกตะปูลง  dtòk dtà-bpoo long
nail down
(Phrasal verb)
บังคับให้ (ตัดสินใจ, ตั้งใจ, กระทำ ฯลฯ) เด็ดขาด   บังคับให้ (ตัดสินใจ, ตั้งใจ, กระทำ ฯลฯ) เด็ดขาด 
nail down
(Phrasal verb)
มั่นใจเกี่ยวกับ   มั่นใจเกี่ยวกับ  mân-jai gìeow gàp
nail file
(Noun)
ที่ตะไบเล็บ   ที่ตะไบเล็บ  têe dtà-bai lép
nail onto
(Phrasal verb)
ตอกตะปูบน   ตอกตะปูบน  dtòk dtà-bpoo bon
nail polish
(Noun)
น้ำยาทาเล็บ   น้ำยาทาเล็บ  nám yaa taa lép
nail scissors
(Noun)
กรรไกรเล็กสำหรับตัดเล็บ   กรรไกรเล็กสำหรับตัดเล็บ 
nail to
(Phrasal verb)
ตอกตะปูกับ   ตอกตะปูกับ  dtòk dtà-bpoo gàp
nail up
(Phrasal verb)
ยึดหรือตอกไว้ในที่สูง   ยึดหรือตอกไว้ในที่สูง 
Pages: 1 ... 883 884 [885] 886 887 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;