Site Map

English Thai Dictionary

Last updated: 2010, March 20
Total pages: 74444

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

    
74444 pages
cruddy
crude
crude
crude
sprain
sprain
sprang
sprang
sprat
sprawl
sprawl
sprawl
sprawl
sprawl about
sprawl out
spray
spray
spray
spray
spray
spray on
spray with
sprayer
spread
spread
spread
spread
spread
spread
spread
spread about
spread abroad
spread around
spread eagle
sprig
sprig
sprig
sprightly
sprightly
spring
spring
spring
spring
spring
spring
spring at
spring back
spring chicken
spring from
spring on
spring out
spring to
spring up
spring upon
springboard
springboard
springbok
springbuck
springe
springe
springer
springer
springer
Springfield
บาหลี
บ้าหอบฟาง
บ้าเลือด
บ้าเลือด
บ้าเห่อ
บำนาญ
บำบัด
บำบัด
บำบัดรักษา
บำราบ
บำราบ
บำราศ
บำรุง
บำรุง
บำรุงกำลัง
บำรุงขวัญ
บำรุงตัว
บำรุงบำเรอ
บำรุงรักษา
บำรุงเลี้ยง
บำเพ็ญ
บำเพ็ญ
บำเพ็ญกุศล
บำเพ็ญตน
บำเพ็ญทาน
บำเพ็ญบารมี
บำเพ็ญบุญ
บำเพ็ญพรต
บำเรอ
บำเหน็จ
บิต
บิ่น
บิ่น
บิน
บิ่น
บิ่น
บินขึ้น
บินลง
บินวน
บินหนี
บินเดี่ยว
บิล
บิลเลียด
บิวเรตต์
บิสมัท
บี้
บี้
บีซี
บีตา
บีทียู
บีบ
บีบ
บีบขนมจีน
บีบขมับ
บีบคั้น
บีบน้ำตา
บีบบังคับ
บีบรัด
บีบรัด
บีบรัด
สกุล
สกุลเงิน
สขช.
สคบ.
สคริปท์
ส่ง
ส่งกระแสจิต
สงกรานต์
สงกรานต์
สงกรานต์
ส่งกลับ
สงกา
สงกา
สงขลา
ส่งข้าม
ส่งข่าว
ส่งข่าว
ส่งข่าวสาร
สงคราม
สงครามกลางเมือง
สงครามจิตวิทยา
สงครามนิวเคลียร์
สงครามปรมาณู
สงครามประสาท
สงครามปาก
สงครามศาสนา
สงครามเชื้อโรค
สงครามเย็น
สงครามเย็น
สงครามโลก
สงบราบคาบ
สงบราบคาบ
สงบศึก
สงบสติอารมณ์
สงบสุข
สงบสุข
สงบอารมณ์
สงบเงียบ
สงบเงียบ
สงบเงียบ
สงบเสงี่ยม
สงบใจ
ส่งประกาย
ส่งประกาย
ส่งประกาย
ส่งผล
ส่งผล
ส่งผลกระทบ
ส่งผลลัพธ์
ส่งผลให้เกิด
ส่งผ่าน
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ส่งภาษา
ส่งมอบ
ส่งมอบ
ส่งมอบตัว
ส่งมอบตัว
สงวน
สงวน
สงวนท่าที
cruiser
cruiser
crumb
crumb
crumb
crumb
crumb
crumble
crumble
crumble
crumble
crumble away
crumble away
crumble up
crumbly
crumbs
crumby
crummy
crump
crumpet
crumpet
crumple
crumple
crumple
crumple
crumple
crumple
crumple up
crumple up
crumple up
crush
crush
crush
crush
crush
crush
crush down
crush down
crush down
crush in
crush in
crush into
crush into
crush out
crush out
crush out
crush someone into submission
crush someone to death
crush to
crush up
crusher
crust
crust
crust
crust
crust
crust
crust
crust
crust
spook
spook
spook
spook at
spooky
spool
spool
spool
spool
spoon
spoon
spoon
spoon
spoon
spoon out
spoon up
spoon-feed
spoon-feed
spoonerism
spoonful
spoony
spoony
spoor
sporadic
sporadic
spore
spore
sporngium
sporran
sport
sportswear
sportswoman
sportswoman
sportswriter
sporty
sporty
sporty
sporty
spot
spot
spot
spot
spot
spot
spot
spot check
spot news
spot of lunch
spot on
spot test
spot with
spot-on
spotless
spotlight
spotlight
spotlight
spotlight
spotter
spotter
spotter
บึ้บบั้บ
บุ
บุ
บุก
บุก
บุก
บุก
บุก
บุกบั่น
บุกป่าฝ่าดง
บุกรุก
บุกเข้าไป
บุกเบิก
บุกเบิก
บุ๊ค
บุคคล
บุคคลที่สาม
บุคคลภายนอก
บุคคลสิทธิ
บุคคลอ้างอิง
บุคลากร
บุคลาธิษฐาน
บุคลิก
บุคลิกภาพ
บุคลิกลักษณะ
บุ้ง
บุ่ง
บุ้งจีน
บุ้งทะเล
บุ้งฝรั่ง
บุณมี
บุตร
บุตรชาย
บุตรชายคนโต
บุตรธรรม
บุตรธิดา
บุตรนอกสมรส
บุตรบุญธรรม
บุตรสาว
บุตรหญิง
บุตรหลาน
บุตรี
บุบ
บุบ
บุบบิบ
บุบสลาย
บุปผชาติ
บุปผา
บุปผาชน
บุพกรรม
บุพการี
บุพกิจ
บุพชาติ
บุพทักษิณ
บุพนิมิต
บุพบท
บุพบทวลี
บุพเพสันนิวาส
บุฟเฟ่ต์
บุ๋ม
ศิลาจารึก
ศิลาจารึก
ศิลาแลง
ศิวลึงค์
ศิวิไลซ์
ศิวิไลซ์
ศิวิไลซ์
ศิษย์
ศิษย์
ศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า
ศีขร
ศีขริน
ศีรษะ
ศีล
ศีล
ศีลธรรม
ศีลธรรมจรรยา
ศีลห้า
ศีลแปด
ศึก
ศึก
ศึกกลางเมือง
ศึกษา
ศึกษา
ศึกษาธิการ
ศึกษาธิการ
ศึกษาธิการจังหวัด
ศึกษาธิการอำเภอ
ศึกษาวิจัย
ศูนย์กลาง
ศูนย์กลาง
ศูนย์การคมนาคม
ศูนย์การค้า
ศูนย์การค้า
ศูนย์การปกครอง
ศูนย์การปกครอง
ศูนย์การผลิต
ศูนย์การสื่อสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข่าว
ศูนย์บัญชาการ
ศูนย์ประสานงาน
ศูนย์ประสานงาน
ศูนย์สัมบูรณ์
ศูนย์อำนวยการ
ศูนย์อำนวยการ
ศูนย์เฉพาะกิจ
ส.ต.
ส.ต.ต.
ส.ต.ท.
ส.ต.อ.
ส.ป.ก.
ส.ว.
ส.ส.
ส.ห.
สกท.
สกท.
สกปรก
สกปรก
cry down
cry down
cry for
cry for
cry for
cry for the moon
cry for the moon
cry off
cry one's eyes
cry one's heart out
cry oneself to sleep
cry out
cry out
cry out
cry out
cry out against
cry out for
cry over
cry over spilt milk
cry to
cry up
cry wolf
crybaby
crying
crypt
cryptic
cryptic
cryptically
cryptically
cryptogram
crystallize
crystallize
CT scanner
cub
cub
Cuba
Cuba
cubby
cubbyhole
cube
cube
cube
cube
cubic
cubic
cubicle
cubit
cuckoo
cuckoo
cuckoo
cuckoo
cucumber
cucumber
cud
cuddle
cuddle
cuddle
cuddle up
cuddy
cudgel
splendent
splendid
splendid
splendiferous
splendor
splendour
splenetic
splice
splice
splice
splice together
spliff
spline
splint
splinter
splinter
splinter
splinter off
split
split
split
split
split
split hairs
split in
split into
split level
split off
split on
split personality
spoil
spoil
spoil
spoil
spoil
spoil for
spoilage
spoilage
spoiled rotten
spoiler
spoiler
spoiler
spoiler
spoilsport
spoke
spoke
spoke
spoke
spoke
spoken
spokeshave
spokesman
spokesperson
spokeswoman
spolitation
sponds
spondulics
sponge
sponge
sponge
บุษกร
บุษบก
บุษบา
บุษบาบัณ
บุษบามินตรา
บุษปะ
บุษยาภิเษก
บุษย์
บุษย์
บุษย์
บุษย์น้ำทอง
บุษราคัม
บุหงัน
บุหงัน
บุหงา
บุหงาประหงัน
บุหงามลาซอ
บุหงารำไป
บุหรง
บุหรง
บุหรี่
บุหรี่พระราม
บุหลัน
บุโรทั่ง
บู๊
บู้
บู่
บู๊
บูชนียสถาน
บูชา
ป.
ป.ป.ง.
ป.ป.ช.
ป.ป.ส
ป.ล.
ปก
ปก
ปก
ปกครอง
ปกคลุม
ปกติ
ปกติธรรมดา
ปกติธรรมดา
ปกติวิสัย
ปกป้อง
ปกปักรักษา
ปกปิด
ปกรณัม
ปกหลัง
ปกอ่อน
ปกิณกะ
ปกเกล้า
ปกเกล้าปกกระหม่อม
ปกแข็ง
ปชส.
ปฏิกรณ์
ปฏิกรณ์ปรมาณู
ปฏิกรรมสงคราม
ปฏิการะ
ปฏิการะ
ศาลอาญา
ศาลอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์
ศาลา
ศาลา
ศาลากลาง
ศาลากลางจังหวัด
ศาลาการเปรียญ
ศาลาท่าน้ำ
ศาลาประชาคม
ศาลาพักร้อน
ศาลาลูกขุน
ศาลาวัด
ศาลาวัด
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
ศาลเจ้า
ศาลเจ้า
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ศาลเด็ก
ศาลเตี้ย
ศาลเทพารักษ์
ศาลเยาวชน
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ศาลแขวง
ศาลแขวง
ศาลแพ่ง
ศาลแพ่ง
ศาลแรงงานกลาง
ศาสก
ศาสนาชินโต
ศาสนาประจำชาติ
ศาสนาพราหมณ์
ศาสนาพราหมณ์
ศาสนาพุทธ
ศาสนาพุทธ
ศาสนามุสลิม
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนิกชน
ศิงขร
ศิงขริน
ศิต
ศิระ
ศิระ
ศิรา
ศิรา
ศิรา
ศิริ
ศิลปกรรม
ศิลปกรรม
ศิลปการ
ศิลปการ
ศิลปนิยม
ศิลปบัณฑิต
ศิลปร่วมสมัย
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัตถุ
ศิลปวัตถุ
culinary
cull
cull
cull
cull
cull from
cull out
culminate
culminate
culminate in
culmination
culpable
culprit
culprit
culprit
cult
cult
cultivability
cultivable
cultivate
cultivate
cultivate
cultivate
cultivate
cultivated
cultivated
cultivation
cultivation
cultivation
cultivator
cumulate
cumulate
cumulate
cumulative
cumulative
cunning
cunning
cunning
cunning
cunning
cunningly
cunny
cunt
cunt
cunt
cunt-face
cunt-faced
cunted
cup
cup
cup
cup
cup
cup
cup
cup
cup
cup
cup
cup
spinelle
spinet
spinnaker
spinner
spinner
spinneret
spinning
spinning wheel
spinoff
spinster
spinster
spiny
spiny
spiracle
spiral
spiral
spiral
spiral
spiral down
spiral up
spirant
spire
spire
spirit
spirit
spirit
spirit
spirit away
spirit level
spirit off
spit at
spit in
spit on
spit on
spit out
spit up
spit upon
spit upon
spital
spitball
spite
spite
spitefire
spiteful
spitting image
spittle
spittle
spittoon
spitz
splanchnic
splash
splash
splash
splash
splash
splash about
splash around
splash down
splash on
splash over
ปฏิบถ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติตน
ปฏิบัติตัว
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติธรรม
ปฏิบัตินิยม
ปฏิบัติบูชา
ปฏิบัติภารกิจ
ปฏิบัติหน้าที่
ปฏิปทา
ปฏิปักษ์
ปฏิปักษ์
ปฏิพัทธ์
ปฏิพากย์
ปฏิภาค
ปฏิภาค
ปฏิภาณ
ปฏิภาณกวี
ปฏิภาณโวหาร
ปฏิมา
ปฏิมากร
ปฏิยุทธ์
ปฏิรูป
ปฏิวัติ
ปฐมวัย
ปฐมสมโพธิ
ปฐมสุรทิน
ปฐมเทศนา
ปฐมเทศนา
ปฐมโพธิกาล
ปณ.
ปณก.
ปณก.
ปณต
ปณิธาน
ปณีต
ปด
ปดโป้
ปตท.
ปติยัต
ปทัฏฐาน
ปทานุกรม
ปทุม
ปทุมธานี
ปธน.
ป่น
ปน
ป่น
ป่นปี้
ปนเป
ปนเปื้อน
ปนเปื้อน
ปม
ปม
ศ.
ศ.บ.
ศก.
ศก.
ศกนี้
ศกหน้า
ศกุน
ศกุนต์
ศงกา
ศตวรรษ
ศตวรรษ
ศธ
ศพ
ศร
ศร
ศรัณยู
ศรัณย์
ศรัทธา
ศรัทธา
ศรี
ศรีสะเกษ
ศรุต
ศรุต
ศลิษา
ศศ.บ.
ศศิ
ศศิธร
ศอ
ศอ.
ศอก
ศักราช
ศักราช
ศักรินทร์
ศังกา
ศัตรู
ศัตรู
ศัตรูพืช
ศันสนีย์
ศัพท์
ศัพท์บัญญัติ
ศัพท์สูง
ศัพท์หมวด
ศัพท์เฉพาะ
ศัพท์เฉพาะ
ศัพท์เทคนิคเฉพาะ
ศัพท์แสง
ศัลยกรรม
ศัลยศาสตร์
ศัลยแพทย์
ศัลย์
ศานติ
ศานติภาพ
ศานติสุข
ศารท
ศารทจีน
ศารทูล
ศาล
ศาล
ศาล
ศาล
cur
cur
curable
curacy
curate
curate
curate
curative
curator
curb
curb
curb
curb
curbside
curbstone
curd
curd
curdle
curdle
curdy
cure
cure
cure
cure
cure
cure
cure
cure
cure
cure of
curl
curl
curl
curl
curl up
curl up
curl up
curl up
curl up
curl up
curler
curling
curly
curly
currant bun
currant bun
currency
currency
currency
currency
current
current
current
current
current
current
current account
currently
curricle
curriculum
spend
spend
spend
spend a penny
spend for
spend in
spend on
spend up
spender
spendthrift
spendthrift
spent
spent
sperm
sperm oil
sperm whale
spermaceti
spermatic
spermatozoon
spermicide
spermous
spew
spew out
spew up
spewer
sphagnum
sphenoid
sphere
sphere
sphere
spiel
spiel off
spier
spiff
spiff up
spiffy


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75