English Thai Dictionary

Pages: 1 ... 441 442 [443] 444 445 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search word English Translation Thai Transcription
facsimile
(Verb)
ถ่ายสำเนา   ถ่ายสำเนา Reverse lookup tài sǎm-nao
fact
(Noun)
ความจริง   ความจริง Reverse lookup kwaam jing
fact
(Noun)
ส่วนของข้อมูล   ส่วนของข้อมูล  sùan kǒng kôr moon
fact-finding
(Adjective)
เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริง   เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริง  gìeow gàp gaan rûap ruam kôr moon pêua hǎa kôr tét-jing
fact-sheet
(Noun)
ใบแสดงความคิดเห็น   ใบแสดงความคิดเห็น 
faction
(Noun)
ฝ่ายหรือกลุ่มที่มีเสียงส่วนน้อย   ฝ่ายหรือกลุ่มที่มีเสียงส่วนน้อย  fài rěu glòom têe mee sǐang sùan nóy
faction
(Noun)
ปัญหาหรือความขัดแย้งภายในกลุ่ม   ปัญหาหรือความขัดแย้งภายในกลุ่ม  bpan-hǎa rěu kwaam kàt yáeng pai nai glòom
factional
(Adjective)
เกี่ยวข้องกับฝ่ายหรือพรรคการเมือง   เกี่ยวข้องกับฝ่ายหรือพรรคการเมือง  gìeow kông gàp fài rěu pák gaan meuang
factitious
(Adjective)
ไม่ใช่ที่ประดิษฐ์ขึ้นมา   ไม่ใช่ที่ประดิษฐ์ขึ้นมา  mâi châi têe bprà-dìt kêun maa
factitive
(Adjective)
เกี่ยวกับคำกริยาที่ต้องการทั้งกรรมตรงและส่วนขยาย   เกี่ยวกับคำกริยาที่ต้องการทั้งกรรมตรงและส่วนขยาย 
factor
(Noun)
ปัจจัย   ปัจจัย Reverse lookup bpàt-jai
factor
(Noun)
ตัวประกอบ   ตัวประกอบ Reverse lookup dtua bprà-gòp
factor
(Noun)
ระดับต่างๆ ในระบบที่ใช้วัดมาตรฐาน   ระดับต่างๆ ในระบบที่ใช้วัดมาตรฐาน  rá-dàp dtàang dtàang nai rá-bòp têe chái wát maa-dtrà-tǎan
factory
(Noun)
โรงงาน   โรงงาน Reverse lookup rohng ngaan
factotum
(Noun)
ลูกจ้างที่มีหน้าที่ทำงานทุกอย่าง   ลูกจ้างที่มีหน้าที่ทำงานทุกอย่าง  lôok jâang têe mee nâa têe tam ngaan tóok yàang
facts of life
(Idiomatical expression)
เรื่องเพศและการสืบพันธ์   เรื่องเพศและการสืบพันธ์ 
factual
(Adjective)
เกี่ยวกับข้อเท็จจริง   เกี่ยวกับข้อเท็จจริง  gìeow gàp kôr tét-jing
faculty
(Noun)
ศักยภาพหรือความสามารถในด้านร่างกายและจิตใจ   ศักยภาพหรือความสามารถในด้านร่างกายและจิตใจ  sàk-gà-yá pâap rěu kwaam sǎa-mâat nai dâan râang gai láe jìt jai
faculty
(Noun)
คณะอาจารย์   คณะอาจารย์  ká-ná aa-jaan
faculty
(Noun)
คณะ   คณะ Reverse lookup ká-ná
Faculty of Allied Health Science
(Noun)
คณะสหเวชศาสตร์   คณะสหเวชศาสตร์ Reverse lookup ká-ná-sà-wèt-sàat
Faculty of Architecture
(Noun)
คณสถาปัตยกรรมศาสตร์   คณสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
Faculty of Arts
(Noun)
คณะอักษรศาสตร์   คณะอักษรศาสตร์ Reverse lookup ká-ná ak-sǒn sàat
Faculty of Dentistry
(Noun)
คณะทันตแพทยศาสตร์   คณะทันตแพทยศาสตร์ 
Faculty of Economics
(Noun)
คณะเศรษฐศาสตร์   คณะเศรษฐศาสตร์ Reverse lookup ká-ná sěn-sòt-sàat
Faculty of Education
(Noun)
คณะครุศาสตร์   คณะครุศาสตร์ Reverse lookup ká-ná króo sàat
Faculty of Engineering
(Noun)
คณะวิศวกรรมศาสตร์   คณะวิศวกรรมศาสตร์ Reverse lookup ká-ná wít-wá-gon rom sàat
Faculty of Fine and Applied Arts
(Noun)
คณะศิลปกรรมศาสตร์   คณะศิลปกรรมศาสตร์ Reverse lookup ká-ná sì-lá-bpà-gam sàat
Faculty of Interior Decoration
(Noun)
คณะมัณฑนศิลป์   คณะมัณฑนศิลป์ Reverse lookup ká-ná man-ton-sì-lá
Faculty of Law
(Noun)
คณะนิติศาสตร์   คณะนิติศาสตร์ Reverse lookup ká-ná nít sàat
Pages: 1 ... 441 442 [443] 444 445 ... 1648   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC This product is created by the adaptation of LEXiTRONTM developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)
;